Απόφαση αριθμ. 38/608/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 38/608/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 16/1/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

………..Ορθή Επανάληψη Β’……….

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 608η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€» (συμπ/νου Φ.Π.Α.) υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 28/449/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 24/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 13-11-2018.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το αρχόμενο από 13-11-2018 που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 10-12-2018, σε ορθή ΕπανάληψηΠρακτικό Αρ.1 Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε και διαπίστωσε ότι κατατέθηκε ο υπ’ αριθμ. Πρωτ. Κατάθεσης 39507/13-11-2018 φάκελος προσφοράς από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “Αθανάσιος Σπ.Κοσκινάς”. Ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς και η επιτροπή διέκοψε την συνεδρίασή της με σκοπό να ολοκληρώσει την αξιολόγηση σε επόμενη συνεδρίαση. Ακολούθως, την Πέμπτη 15-11-2018 περιήλθε σε γνώση της Επιτροπής ο υπ’ αριθμ. Πρωτ. Κατάθεσης 39140/12-11-2018 φάκελος προσφοράς από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”. Ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των δύο υποψήφιων οικονομικών φορέων, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς υπέβαλαν ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Εντύπο Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και ως εκ τούτου, οι προσφορές αυτών προχώρησαν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Σε επόμενες συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν στις 10-12-2018, διεξήχθη η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω και η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι :

1. Ο οικονομικος φορέας “Αθανάσιος Σπ. Κοσκινάς” κατέθεσε προσφορά για τα είδη με α/α 6, 7, 16 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης 24/2018. Για τα είδη αυτά η υποβληθείσα τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 24/2018.

2. Ο οικονομικος φορέας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” κατέθεσε προσφορά για τα είδη με α/α 1 έως και 31 του Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης 24/2018. Για τα είδη αυτά η υποβληθείσα τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 24/2018,

και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την προώθηση των προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων για τα είδη για τα οποία κατέθεσαν προσφορά, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του αρχόμενου από 13-11-2018 που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 10-12-2018, Πρακτικού Αρ.1 Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισμού, την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων με την επωνυμία “Αθανάσιος Σπ.Κοσκινάς” και “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και την προώθηση των προσφορών των ανωτέρω στο στάδιο αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το αρχόμενο από 13-11-2018 που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 10-12-2018, Πρακτικό Αρ.1 Αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€» (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε την 13-11-2018.

Β.- Αποδέχεται τις προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων “Αθανάσιος Σπ.Κοσκινάς” και “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και προκρίνει αυτές στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο ανωτέρω Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/608/2018.-

Leave a Comment