Απόφαση αριθμ. 38/609/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 38/609/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 38 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  21-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 609η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 32/528/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την ως άνω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 04-12-2018. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν δύο προσφορές, των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες «Αριστείδης Π. Σιδέρης» και «Arctos Decoration».  Ακολούθησε η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών κι ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων, από τον οποίο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 40568/2018 σχετική διακήρυξη διαγωνισμού.  Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων, κατά τον οποίο διαπίστωσε  ότι: 1)Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΣΙΔΕΡΗΣ για τα είδη της ομάδας 1 – 1Β και 1Γ δεν πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης διαγωνισμού, διότι στο φάκελο τεχνικής προσφοράς δεν περιέχεται βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών (κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στο διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ΄ αυτή την υποχρέωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα είδη που έχει υποβάλει προσφορά. 2)Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα  ARCTOS DECORATION για τα είδη της ομάδας 1- 1Α, 1Β, 1Γ δεν πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης διαγωνισμού, διότι στο φάκελο τεχνικής προσφοράς δεν περιέχεται βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών (κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στο διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ΄ αυτή την υποχρέωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα είδη που έχει υποβάλει προσφορά. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τους όρους διακήρυξης διαγωνισμού, δεν κάνει δεκτές τις προσφορές των ως άνω οικονομικών φορέων, διότι δεν πληρούν και δεν είναι σύμφωνες στο σύνολό τους με τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού και εισηγείται την απόρριψή τους. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 04-12-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την απόρριψη των προσφορών των ως άνω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό και την κήρυξη ως άγονου του από 04-12-2018 διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    Α.- Εγκρίνει το από 04-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που  διενεργήθηκε την 04-12-2018. Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΣΙΔΕΡΗΣ και ARCTOS DECORATION, διότι δεν πληρούν και δεν είναι σύμφωνες στο σύνολό τους με τους όρους της αριθμ. 40568/20-11-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 04-12-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Γ.- Κηρύσσει άγονο τον από 04-12-2018 διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενουπροϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€, διότι καμία από τις κατατεθείσες προσφορές δεν έγινε δεκτή. Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/609/2018.-   Ακριβές απόσπασμα Κόρινθος, 28-01-2019 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ