Απόφαση αριθμ. 38/610/2018

Απόφαση αριθμ. 38/610/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 610η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» διαπιστώνει ότι στο θέμα έχει γραφεί εκ παραδρομής “εκμίσθωση ακινήτου” αντί του ορθού “μίσθωση ακινήτου” και προτείνει την διόρθωση του θέματος. Ακολούθως υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 4/52/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν

εκ νέου οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 17/281/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αυτού.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16837/22-05-2018 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16839/22-05-2018 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα, με προθεσμία κατάθεσης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος – προσφορών έως τις 12-06-2018.

Ακολούθως, επειδή δεν παρουσιάστηκε μειοδότης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με την υπ’ αριθμ. 34468/08-10-2018 Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας ετάχθη νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος – προσφορών για την εν λόγω μίσθωση ακινήτου η 19-10-2018. Σχετικά, εκδήλωσε ενδιαφέρον η κ.Ασημάκη Σοφία, με την υπ’ αριθμ. 36308/19-10-2018 αίτηση-προσφορά προς τον Δήμο Κορινθίων.

Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, συνέταξε το από 14-11-2018 σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Λ.Ιωνίας 56, ιδιοκτησίας κ.Ασημάκη Σοφίας κρίνεται ως κατάλληλο για την μίσθωση και λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας στις 11-12-2018 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43168/10-12-2018 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε η ανωτέρω προσφέρουσα κ.Ασημάκη Σοφία, της οποίας το ακίνητο είναι ένα διαμπερές ισόγειο κτίριο εμβαδού 85,20 τ.μ. με αύλειο χώρο 170,89 τ.μ., έχει την υπ’ αριθμ. 401/67 οικοδομική Άδεια και βρίσκεται επί της οδού Λ.Ιωνίας 56, στην πόλη της Κορίνθου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 11-12-2018 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ.Ασημάκη Σοφία, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητο ιδιοκτησίας της που βρισκεται επί της οδού Λ.Ιωνίας 56 στην πόλη της Κορίνθου, για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για δώδεκα έτη (12) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ( 576,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16837/22-05-2018 αναλυτική Διακήρυξη, το από 14-11-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 11-12-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Διορθώνει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης από το λανθασμένο «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» στο ορθό : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ουΝηπιαγωγείου Κορίνθου».

Β.- Επικυρώνει το από 11-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο είναι ένα διαμπερές ισόγειο κτίριο εμβαδού 85,20 τ.μ. με αύλειο χώρο 170,89 τ.μ., έχει την υπ’ αριθμ. 401/67 οικοδομική Άδεια και βρίσκεται επί της οδού Λ.Ιωνίας 56, στην πόλη της Κορίνθουιδιοκτησίας της κ.Ασημάκη Σοφίας.

Γ.- Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ.Ασημάκη Σοφία ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό της, το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ( 576,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 164.345,82€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» (ΑΑΥ.134/2018, Α.Ο.Ε. 2/3/2018 ).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/610/2018.-

Leave a Comment