Απόφαση αριθμ. 38/612/2018

Απόφαση αριθμ. 38/612/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 10-12-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

Με την υπ’αρ. 33/556/20-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠΕ 495/2018 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Kαμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0002 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» συνολικού ποσού 19.004,86 €.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

Το ΧΕΠ 495/2018 ποσού 19.004,86 € που αντιστοιχεί στα κάτωθι Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών:35629/29-11-2018, 35630/29-11-2018, 35631/29-11-2018, 35635/29-11-2018.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 495/2018 ποσού 19.004,86 €. προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ’ αριθμ.33/556/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη συνολικού ποσού 19.004,86  που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Kαμπόσου Μαρίνα, σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής : αριθμ. ΧΕΠ 495/2018, ποσού 19.004,86  σε βάρος του ΚΑ: 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού 80.000,00 € για τα Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υπ’ αριθμ. 35629/29-11-2018, 35630/29-11-2018, 35631/29-11-2018, 35635/29-11-2018.

Β.- Απαλλάσσει την υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Καμπόσου Μαρίνα από υπόλογο του συνολικού ποσού 19.004,86 € το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπανών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αντιστοιχεί στα Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 35629/29-11-2018, 35630/29-11-2018, 35631/29-11-2018, 35635/29-11-2018.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/612/2018.-

Leave a Comment