Απόφαση αριθμ. 38/614/2018

Απόφαση αριθμ. 38/614/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών την με αριθμό κατάθεσης ΑΝ37/2018 αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής των Στέφανου Ορφανού του Εμμανουήλ και λοιπών κατά του Δήμου Κορινθίων, περί αναστολής και ακύρωσης της αρ. 167/2017 άδειας δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, της αρ. 646/2014 βεβαίωσης χρήσεων γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, της αρ. 388/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και κάθε άλλης συναφούς πράξης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 10-12-2018 και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44062/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΞΟΩΛ7-Δ6Η ) απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Γκότσης Γεώργιος, με την εντολή :

α)να παρασταθεί κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον της Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί και σε κάθε μετ΄ αναβολή αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό σημείωμα-προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης,

β)να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί και σε κάθε μετ΄ αναβολή αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου,

γ)να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο που ήθελε οριστεί και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου

και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό κατάθεσης ΑΝ37/2018 αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής των Στέφανου Ορφανού του Εμμανουήλ και λοιπών κατά του Δήμου Κορινθίων, την υπ’ αριθμ. 44062/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΞΟΩΛ7-Δ6Η ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44062/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΞΟΩΛ7-Δ6Η) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόροςτου Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Γκότσης Γεώργιος, με την εντολή :

α)να παρασταθεί κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον της Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί και σε κάθε μετ΄ αναβολή αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό σημείωμα-προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης,

β)να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί και σε κάθε μετ΄ αναβολή αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου,

γ)να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο που ήθελε οριστεί και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου

και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/614/2018.-

Leave a Comment