Απόφαση αριθμ. 38/616/2018

Απόφαση αριθμ. 38/616/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

υπενθυμίζει στα μέλη τις υπ’ αριθμ.13/118/2011, 7/57/2011, 19/221/2011 και 19/222/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συνεκδίκαση : α)της αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Γεωργίου Τασσόπουλου του Ευαγγέλου, της Νίκης συζ. Νικολάου Φρουδάκη, θυγ.Ευάγγελου Τασσόπουλου, καθώς και β) της κύριας παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου, γ)της αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Ευάγγελου Τασσόπουλου του Χαραλάμπους, Αγγελικής συζ. Χαράλαμπου Τασσόπουλου, θυγ. Γεωργίου Αλεξόπουλου, Ευθυμίας συζ. Γεωργίου Πιστούνη, θυγ.Χαράλαμπου Τασσόπουλου, Σταύρου Τασσόπουλου του Νικολάου και Διαμάντως συζ.Νικολάου Τασσόπουλου, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής (Ελπίδος 20), καθώς και δ)της κυρίας παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορούσαν το ακίνητο με Κωδικό Αριθμό 0514017.

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43891/13-12-2018 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, με την οποία μεταξύ άλλων ενημερώνει ότι κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου την από 14-01-2013 και με Αριθμό καταθέσεως 30/2013 αίτηση του Δήμου Κορινθίων κατά των αντιδίκων, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για το παραπάνω ακίνητο, η οποία εκδικάστηκε κατά την δικάσιμο της 3-5-2017 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.518/2017 μη οριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή αναβλήθηκε η εκδίκαση της άνω αιτήσεως οριστικής τιμής του Δήμου Κορινθίων και κατόπιν της από 17-05-208 αιτήσεως-κλήσεως του Δήμου Κορινθίων ορίστηκε νέα δικάσιμος της παραπάνω υποθέσεως η 6-2-2019.

Για τον λόγο αυτό η πληρεξούσια δικηγόρος αιτείται τον διορισμό δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της εν λόγω από 17-05-2018 και με αριθμ. Καταθ. στο Εφετείο Ναυπλίου 300/2018 αίτησης-κλήσης του Δήμου Κορινθίων προς τους αντιδίκους, με προθεσμία κοινοποίησης το αργότερο έως την 15-01-2019.

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής για την νόμιμη και εμπρόθεσμη κοινοποίηση της ανωτέρω Αίτησης-Κλήσης στους αντιδίκους και για τον λόγο αυτόν προτείνει τον Δικαστικό Επιμελητή Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή, καθώς και τον Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Γιαλού Βαρβάρα, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες κοινοποιήσεις της ανωτέρω Αίτησης-κλήσης στους αντιδίκους-κατοίκους περιοχής Κορίνθου και

Β. Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου κ.Γιαλού Βαρβάρα να προβεί εμπρόθεσμα στην κοινοποίηση της ανωτέρω Αίτησης-κλήσης στο Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύουν, και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/616/2018.-

Leave a Comment