Απόφαση αριθμ. 38/618/2018

Απόφαση αριθμ. 38/618/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 618η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

υπενθυμίζει στα μέλη τις υπ’ αριθμ.13/118/2011, 7/57/2011, 19/221/2011 και 19/222/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συνεκδίκαση : α)της αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Γεωργίου Τασσόπουλου του Ευαγγέλου, της Νίκης συζ. Νικολάου Φρουδάκη, θυγ.Ευάγγελου Τασσόπουλου, καθώς και β) της κύριας παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου, γ)της αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Ευάγγελου Τασσόπουλου του Χαραλάμπους, Αγγελικής συζ. Χαράλαμπου Τασσόπουλου, θυγ. Γεωργίου Αλεξόπουλου, Ευθυμίας συζ. Γεωργίου Πιστούνη, θυγ.Χαράλαμπου Τασσόπουλου, Σταύρου Τασσόπουλου του Νικολάου και Διαμάντως συζ.Νικολάου Τασσόπουλου, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, καθώς και δ)της κυρίας παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορούσαν την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514017 ιδιοκτησία, της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43891/13-12-2018 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, με την οποία μεταξύ άλλων ενημερώνει ότι κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου την από 14-01-2013 και με Αριθμό καταθέσεως 30/2013 αίτηση του Δήμου Κορινθίων κατά των αντιδίκων, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για το παραπάνω ακίνητο, η οποία εκδικάστηκε κατά την δικάσιμο της 03-05-2017 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.518/2017 μη οριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου η οποία έκρινε ότι οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (υπ’ αριθμ.13/118/2011, 7/57/2011, 19/221/2011 και 19/222/2011) δεν αρκούν για το παραδεκτό της αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως και αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως προκειμένου να προσκομίσει ο Δήμος Κορινθίων κατά την νέα συζήτηση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το περιεχόμενο, που ορίζεται στο διατακτικό της άνω αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και συγκεκριμένα να προσκομίσει ι)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία να παρέχει στον Δήμαρχο την άδεια ασκήσεως της κρινόμενης αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, ιι)σχετική απόφαση της εν λόγω Επιτροπής περί προσλήψεως της δικηγόρου Βαρβάρας Γιαλού, προκειμένου αυτή να παρασταθεί στην συζήτηση της προρρηθείσας αιτήσεως-ανταιτήσεων, ιιι)πληρεξουσιότητα του Δημάρχου του αιτούντος Δήμου Κορινθίων προς την παριστάμενη δικηγόρο με έναν από τους τρόπους που προβλέπει το άρθρο 96 παρ.1 και 2 του ΚπολΔ, προκειμένου η τελευταία να παρασταθεί στην συζήτηση των άνω αιτήσεως-ανταιτήσεων.

Ήδη και κατόπιν της από 17-05-2018 αιτήσεως-κλήσεως του Δήμου Κορινθίων με αριθμ. Καταθέσεως στο Εφετείο Ναυπλίου 300/2018, ορίστηκε νέα δικάσιμος της από 14-01-2013 και με Αριθμό καταθέσεως 30/2013 αιτήσεως του Δήμου Κορινθίων η 06-02-2019, προκειμένου να προσκομίσει ο Δήμος Κορινθίων τα εν λόγω έγγραφα.

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να παρέχει στον Δήμαρχο την άδεια ασκήσεως της κρινόμενης αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, καθώς επίσης να ορίσει την δικηγόρο κ.Βαρβάρα Γιαλού, προκειμένου αυτή να παρασταθεί στην συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως-ανταιτήσεων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ.518/2017 μη οριστικής απόφασης αυτού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Παρέχει στον Δήμαρχο Κορινθίων την άδεια ασκήσεως της από 14-01-2013 και με αριθ. καταθ. 30/2013 αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, άλλως εγκρίνει την άσκηση της άνω αιτήσεως.

Β. – Ορίζει πληρεξουσία δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρβάρα Γιαλού, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί και να καταθέσει έγγραφες προτάσεις ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά την δικάσιμο της 06/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στη συζήτηση της από 14-01-2013 και με αριθ. καταθ. 30/2013 αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως του Δήμου Κορινθίων κατά των 1/ Αγγελικής συζ. Χαραλάμπους Τασσόπουλου, θυγ. Γεωργίου και Μαρίας Αλεξοπούλου, 2/ Γεωργίου Τασσόπουλου του Ευαγγέλου και της Ευθυμίας, 3/ Ευαγγέλου Τασσόπουλου του Χαραλάμπους και της Αγγελικής, 4/ Σταύρου Τασσόπουλου του Νικολάου και της Διαμάντως, 5/ Διαμάντως συζ. Νικολάου Τασσόπουλου, 6/ Ευθυμίας Τασσοπούλου του Χαραλάμπους και της Αγγελικής, συζ. Γεωργίου Πιτσούνη, 7/ Νίκης Τασσοπούλου του Ευαγγέλου και της Ευθυμίας, συζ. Νικολάου Φρουδάκη και 8/ Του Ελληνικού Δημοσίου, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514017 ιδιοκτησίας της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, καθώς και των από 25-04-2017 και από 26-04-2017 ανταιτήσεων των αντιδίκων, η οποία αίτηση επανέρχεται προς συζήτηση, με την από 17/5/2018 και με αριθ. καταθ. 300/2018 αίτηση – κλήση του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν εκδόσεως της υπ’ αριθ. 518/2017 αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία απόφαση αναβλήθηκε η εκδίκαση της από 14-01-2013 αιτήσεως του Δήμου Κορινθίων, καθώς και των από 25-04-2017 και από 26-04-2017 ανταιτήσεων των αντιδίκων, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείψεις, που αναφέρονται στην άνω απόφαση και σύμφωνα με το διατακτικό της.

Ορίζει επίσης, πληρεξουσία δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρβάρα Γιαλού, προκειμένου να παρασταθεί και να καταθέσει έγγραφες προτάσεις στην συζήτηση της από 14-01-2013 και με αριθ. καταθ. 30/2013 αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής του Δήμου Κορινθίων και των από 25-04-2017 και 26-04-2017 ανταιτήσεων των αντιδίκων.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/618/2018.- 

Leave a Comment