Απόφαση αριθμ. 38/621/2018

Απόφαση αριθμ. 38/621/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 621η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. 40183/οικ.4335/19-11-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006 που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Οι κ.κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Αθανασίου και της Σοφίας, Δημήτριος Γιαννόπουλος του Αθανασίου και της Σοφίας και Σοφία Παπαγεωργίου του Μιχαήλ και της Κυριακής χας Αθανασίου Γιαννόπουλου, με την αριθμ. πρωτ. 38931/4249/2018 αίτησή τους, ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση γης και επικειμένωνλόγω ρυμοτομίας, ως φερόμενοι ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0638006 που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων (αναφέρεται στον πίνακα της πράξης εφαρμογής του Ο.Τ 848), σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και σύμφωνα με τον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Προγενέστερα, με την αριθμ. πρωτ. 5945/451/2017 αίτησή τους ζητούσαν εξώδικο συμβιβασμό μόνον για την αποζημίωση της απαλλοτριωτέας γης συνολικής επιφάνειας 219,57 τ.μ, η αίτηση αυτή είχε σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με το αρ. πρωτ. 12165/20-03-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας και είχε ληφθεί η με αριθμ. πρωτ. 45387/5-10-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου για την υπόθεση κας Βαρβάρας Γιαλού.

Επειδή είχε ληφθεί η υπ΄ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με προσωρινή τιμή μονάδος 220,00 €/τ.μ για την αποζημίωση της απαλλοτριωτέας γης και εν συνεχεία ο Δήμος είχε υποβάλει την υπ΄ αριθμ. 97/2013 αίτησή του στο Εφετείο Ναυπλίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος, στην παραπάνω γνωμοδότηση η δικηγόρος κα Βαρβάρα Γιαλού αναφέρει ότι ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον να προβεί σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τιμή μονάδος 120,00 €/τ.μ και κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο στο έγγραφο του συμβιβασμού, αμφότερα τα μέρη να δηλώσουν ότι θεωρούν ανίσχυρη την υπ΄ αριθμ. 16/2013 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και ότι παραιτούνται από το δικαίωμα να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση αυτής.

Ειδικότερα, με την αριθμ. Πρωτ. 38931 /4249 /2018 αίτησή τους οι φερόμενοι ιδιοκτήτες επανέρχονται θεωρούν ανίσχυρη την υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, παραιτούνται από το δικαίωμα να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση, ζητούν ο Δήμος να παραιτηθεί από την υπ’ αριθμ. 97/2013 αίτησή του περί οριστικής τιμής μονάδος και ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής τους από το Δήμο Κορινθίων για την απαλλοτριωτέα γη, ήτοι της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας συνολικής επιφάνειας 219,57 τ.μ με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ).

Δηλαδή, η συνολική αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της γης της ως άνω ιδιοκτησίας σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή μονάδος, θα ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (26.348,40 €)

Η εν λόγω απαλλοτριωτέα γη συνολικής επιφάνειας 219,57 τ.μ επιμερίζεται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου των ως άνω συνιδιοκτητών σε 82,34 τ.μ για την κα Μαρία Γιαννοπούλου του Αθανασίου και της Σοφίας, σε 82,34 τ.μ για τον κ. Δημήτριο Γιαννόπουλο του Αθανασίου και της Σοφίας και σε 54,89 τ.μ για την κα Σοφία Παπαγεωργίου του Μιχαήλ και της Κυριακής χας Αθανασίου Γιαννόπουλου.

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωτέων επικειμένων από το Δήμο Κορινθίων με βάση τον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωεθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για τα οποία αποδέχονται τις τιμές μονάδος του αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικού εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0638006 (στην περίμετρο του σχεδίου)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

5

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ.

525,00 €

ΕΛΙΑ

4

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ.

840,00 €

ΕΛΙΑ

5

ΜΙΚΡΗ

100 €/τεμ.

500,00 €

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

55

ΜΕΤΡΙΑ

13,50 €/μ.μ

742,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0638006)

2.607,50 €

Η παραπάνω αποζημίωση επικειμένων κατανέμεται σε έκαστο των συνιδιοκτητών ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την αποδοχή ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της απαλλοτριωτέας γης και επικειμένων της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006 στην περιοχή ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  • Οι με αριθμ. πρωτ. 5945/451/2017 και 38931/4249/2018 αιτήσεις των κ.κ. Μαρίας Γιαννοπούλου του Αθανασίου, Δημήτριου Γιαννόπουλου του Αθανασίου και Σοφίας Παπαγεωργίου του Μιχαήλ χας Αθαν. Γιαννόπουλου

  • Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  • Αντίγραφο των πινάκων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0638006 (σελίδες 563α, 563β και 564α, 564β)

  • Η με αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης των πινάκων επικειμένων περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  • Αντίγραφο του κυρωμένου πίνακα επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0638006

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • To με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πολεοδομικής μελέτης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου της επιτροπής του Π.Δ 5/1986

  • Η με αριθμ. πρωτ. 45387/05-10-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κας Βαρβάρας Γιαλού που αφορά την αριθμ. πρωτ. 5945/451/2017 αίτηση εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της απαλλοτριωτέας γης.

  • Η υπ΄ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει, ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως των κ.κ.Μαρίας Γιαννοπούλου του Αθανασίου και της Σοφίας, Δημητρίου Γιαννόπουλου του Αθανασίου και της Σοφίας και Σοφίας Παπαγεωργίου του Μιχαήλ και της Κυριακής χας Αθανασίου Γιαννόπουλου, για εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ως φερόμενων ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0638006 που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 38931/4249/2018 Αιτήσεως των κ.κ.Μαρίας Γιαννοπούλου του Αθανασίου και της Σοφίας, Δημητρίου Γιαννόπουλου του Αθανασίου και της Σοφίας και Σοφίας Παπαγεωργίου του Μιχαήλ και της Κυριακής χας Αθανασίου Γιαννόπουλου, για εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ως φερόμενων ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0638006 που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων και επί των συγκεκριμένων θεμάτων που θέτουν οι ανωτέρω, οι οποίοι με την εν λόγω αίτηση : θεωρούν ανίσχυρη την υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με προσωρινή τιμή μονάδος 220,00 €/τ.μγια την αποζημίωση της απαλλοτριωτέας γης, παραιτούνται από το δικαίωμα να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση, ζητούν ο Δήμος να παραιτηθεί από την υπ΄ αριθμ. 97/2013 αίτησή του περί οριστικής τιμής μονάδος και ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής τους από το Δήμο Κορινθίων για την απαλλοτριωτέα γη, ήτοι της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας συνολικής επιφάνειας 219,57 τ.μ με προτεινόμενη την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ). Δηλαδή, η συνολική αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της γης της ως άνω ιδιοκτησίας, να ανέλθει στο ποσό των σε είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (26.348,40 €), που θα επιμεριστεί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου των ως άνω συνιδιοκτητών και

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωτέων επικειμένων από το Δήμο Κορινθίων, με προτεινόμενες τιμές αυτές που προβλέπονται από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 Πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, όπως περιγράφεται σε σχετικό πίνακα, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/621/2018.-

Leave a Comment