Απόφαση αριθμ. 38/622/2018

Απόφαση αριθμ. 38/622/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 622η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 3-12-2018 κατασχετήριο εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, περί αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικού ποσού από απαίτηση προερχόμενη από το αρ. 342/2013 α΄ απόγραφο εκτελεστό της αρ. 274/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και της από 24/10/2018 επιταγής προς πληρωμή, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 11-12-2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο Δικαστικό Επιμελητή του Δήμου για την ως άνω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44338/17-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΓΕΩΛ7-ΤΨ7) Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή του Δήμου:

Ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις των δικογράφων για την ανακοπή κατά του ως άνω αναφερόμενου κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου κα όποια άλλη σχετική επίδοση απαιτηθεί, απορρέουσα από το εν λόγω Κατασχετήριο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 44338/17-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΓΕΩΛ7-ΤΨ7) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ.44338/17-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΓΕΩΛ7-ΤΨ7) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή του Δήμου, σύμφωνα με την οποία :

Ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις των δικογράφων για την ανακοπή κατά του ως άνω αναφερόμενου κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου κα όποια άλλη σχετική επίδοση απαιτηθεί, απορρέουσα από το εν λόγω Κατασχετήριο.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που ορίζονται στην ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), όπως ισχύει, και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/622/2018.- 

Leave a Comment