Απόφαση αριθμ.39/624/2018

Απόφαση αριθμ.39/624/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 39

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 45040/20-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζήμος Κων.,5)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2019» λέει ότι σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην αριθμ. 6/7/2018 απόφασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις περ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: (δ)Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή, (ε) έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την αριθμ. 7/7/2018 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ., το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να προβεί στην σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019, το οποίο είναι ισοσκελισμένο με γενικό σύνολο Εσόδων ποσού 78.960.765,04€ και γενικό σύνολο Εξόδων ποσού78.960.765,04€ και στη συνέχεια να τον υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 7/7/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και τα συνημμένα σε αυτήν προσχέδια α) Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 και β) Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 76, 86 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, την υπ’ αριθμ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄/ 27-7-2018) Κ.Υ.Α., καθώς και όλες τις σχετικές διατάξεις νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων κ.λπ., έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., ο οποίος θεωρεί ότι δεν έγινε ουσιαστική διαβούλευση και ο προϋπολογισμός δεν έχει τις σωστές αναπτυξιακές προτεραιότητες)

Α.- Συντάσσει το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 – αφού επεξεργάστηκε και έλεγξε όλα τα κονδύλια των εσόδων κι εξόδων, που αναγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα – ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

329.767,17

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

203.086,02

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.806.071,13

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

952.518,26

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.400.653,73

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.307.854,56

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

79.718,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0: 16.079.669,36

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

15.000,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2.844.955,15

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10.104.586,28

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

85.000,00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

64.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1: 13.114.041,43

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

379.088,74

22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2: 389.088,74

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

18.493.854,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3: 18.493.854,11

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.405.000,00

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

57.500,00

43

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η’ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

555.120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4: 4.017.620,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

26.866.491,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5: 26.866.491,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 78.960.765,04€

ΕΞΟΔΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.829.718,24

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.200.469,34

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4.115.667,01

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

273.500,00

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

4.787.530,49

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

218.404,78

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

4.243.232,88

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

6.710.692,94

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

216.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 29.595.215,68

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

7.583.303,95

73

ΕΡΓΑ

18.612.529,17

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

489.260,72

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 26.694.093,84

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

2.396.054,97

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

3.436.000,00

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

16.835.120,24

ΣΥΝΟΛΟ: 22.667.175,21

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

4.280,31

ΣΥΝΟΛΟ: 4.280,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 78.960.765,04€

Β.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/624/2018.

Leave a Comment