Απόφαση αριθμ. 4/11/2019

Απόφαση αριθμ. 4/11/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 4 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 21-01-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 1927/17-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Μπάκουλης Δημήτριος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Νανόπουλος Βασίλειος. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων/νος, 2)Κορδώσης Χρήστος, 3)Ζήμος Κων/νος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης), 4)Ζώγκος Ανδρέας.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 11η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 24-12-2018 παραγγελία της Δικαστού του Γ΄ Τμήματος Συνεδριάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και τη συνημμένη σε αυτήν με αριθμό καταχώρησης ΑΜ29/5-10-2018 αίτηση αναστολής εκτέλεσης – ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατά ΑΕΠΠ- απόφ. 781/2018 επί προσφυγής κατά διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων κλπ (μελέτη 16/2017) του Δήμου Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων στις 07-01-2019 και της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 22/01/2019 και  υπενθυμίζει ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την κατεπείγουσα ανάγκη ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρου και δικαστικών επιμελητών και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 931/10-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΝΓΩΛ7-820) απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν: α)πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Γκότσης  Γεώργιος, με εντολή να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ διατήρησης της με αριθμό 781/2018 πράξης – απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο Κλιμάκιο) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και κατά της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατά τη δικάσιμο της 22-01-2019 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο της με αριθμό καταχώρησης ΑΜ29/5-10-2018 αίτηση αναστολής εκτέλεσης – ασφαλιστικών μέτρων, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 22-01-2019 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, β)πληρεξούσιοι δικαστικοί επιμελητές του Δήμου Κορινθίων οι δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα και δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ. Διαμαντής Ανδρέας, με εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Γκότση Γεώργιο, να προβούν εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες επιδόσεις των δικογράφων της ως άνω αναφερομένης πρόσθετης παρέμβασης. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  την από 24-12-2018 παραγγελία της Δικαστού του Γ΄ Τμήματος Συνεδριάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και τη συνημμένη σε αυτήν με αριθμό καταχώρησης ΑΜ29/5-10-2018 αίτηση αναστολής εκτέλεσης – ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατά ΑΕΠΠ- απόφ. 781/2018, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 931/10-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΝΓΩΛ7-820) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για τον ορισμό δικηγόρου και δικαστικών επιμελητών για την ανωτέρω υπόθεση, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7/04-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» ποσού 200.000,00€ και πίστωση με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» ποσού 14.000,00€, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)     Εγκρίνει την με αριθμ. πρωτ. 931/10-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΝΓΩΛ7-820) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικών επιμελητών του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν: α)πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Γκότσης  Γεώργιος, με εντολή να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ διατήρησης της με αριθμό 781/2018 πράξης – απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο Κλιμάκιο) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και κατά της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατά τη δικάσιμο της 22-01-2019 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο της με αριθμό καταχώρησης ΑΜ29/5-10-2018 αίτηση αναστολής εκτέλεσης – ασφαλιστικών μέτρων, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 22-01-2019 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, β)πληρεξούσιοι δικαστικοί επιμελητές του Δήμου Κορινθίων οι δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα και δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ. Διαμαντής Ανδρέας, με εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Γκότση Γεώργιο, να προβούν εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες επιδόσεις των δικογράφων της ως άνω αναφερομένης πρόσθετης παρέμβασης. Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που ξεπερνάει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.      Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που ορίζονται στην ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), όπως ισχύει, και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει,  και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/11/2019.-

Leave a Comment