Απόφαση αριθμ. 4/18/2018

Απόφαση αριθμ. 4/18/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-05-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14290/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Θεμ.Κουτσογκίλας, 8)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 18η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεωςπερί τροποποίησης κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το σχετικό σχέδιο τροποποίησης Κανονισμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και επισημαίνει ότι παρότι ετέθη σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έως και την 30η Μαρτίου 2018, δεν αναρτήθηκαν σχόλια από Δημότες η ενδιαφερόμενους φορείς. Κατόπιν ερωτά αν τα μέλη έχουν μελετήσει το εν λόγω σχέδιο και αν έχουν να καταθέσουν σχόλια ή να προτείνουν αλλαγές, καθώς αυτό αφορά την συνολικότερη λειτουργία της πόλης της Κορίνθου.

Ακολούθως και επειδή οι αλλαγές που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο είναι σημαντικές και αφορούν στο κέντρο της πόλης, τους σταθμούς Κ.Τ.Ε.Λ και άλλα σοβαρά ζητήματα που πρέπει προσεκτικά να μελετηθούν από τα μέλη, ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή συζήτησης του θέματος, ώστε τα μέλη να καταθέσουν εμπεριστατωμένες απόψεις επ’αυτού.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το Σχέδιο Τροποποίησης κανονιστικής απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει την συζήτηση του θέματος, ώστε να δοθεί χρόνος στα μέλη να μελετήσουν το εν λόγω σχέδιο Τροποποίησης κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου και να καταθέσουν εμπεριστατωμένες απόψεις επ’αυτού, καθώς αφορά την συνολικότερη λειτουργία της πόλης της Κορίνθου.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/18/2018.

Leave a Comment