Απόφαση αριθμ. 4/19/2018

Απόφαση αριθμ. 4/19/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-05-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14290/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Θεμ.Κουτσογκίλας, 8)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 19η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεωςπερί ελέγχου συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική, για διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας logistics της εταιρείας Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε. με διακριτικό τίτλο ”FRIGOCAT OETE” στην θέση ”ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΠΠΑ” του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.13241/19-04-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί ελέγχου συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική, για διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας logistics της εταιρείας ‘Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.’ με διακριτικό τίτλο ‘‘FRIGOCAT OETE’ στην θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΠΠΑ’ του Δήμου Κορινθίων».

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 10399/1064/2303-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης της εταιρείας με επωνυμία «Π.ΚΟΥΙΝΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «FRIGΟCAT Ο.Ε.Τ.Ε.» με την οποία αιτείται την σύνδεση της αγροτικής οδού στην οποία διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας logistics στην θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ’ του Δήμου Κορινθίων με δημοτική ασφαλτοστρωμένη οδό και, έχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93, Π.Δ. 118/06, και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού και το Ν. 4512/2018 άρθρο 159 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) .

 2. Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

 3. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

 4. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

 5. Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

 6. Την αρ. πρωτοκ. 10399/1064/23-03-2018 αίτηση της «FRIGΟCAT Ο.Ε.Τ.Ε.»

 7. Την από 23-03-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της «FRIGΟCAT Ο.Ε.Τ.Ε.»’(συνοδεύει την αρ. πρωτοκ. 10399/1064/23-03-2018 προαναφερόμενη αίτησημε την οποία δηλώνει:

1. έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

2. η εγκατάσταση θα έχει χρήση logistics.

3. σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.

4. θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.

5. με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.

6. με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

7. ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μικρότερος των 30 οχημάτων

8. δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης.

9. σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.

10. όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

8. Το από Μάρτιο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου.

9.  Το αγροτεμάχιο που έχει πρόσωπο σε αγροτική, ασφαλτοστρωμένη οδό που συμβάλλει σε δημοτική ασφαλτοστρωμένη οδό και επομένως απαιτείται έλεγχος της συμβολής ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και ορατότητα βάσει του Π.Δ. 118/2006.

10. Την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό που είναι αδιέξοδη μήκους 41,50μ.

11. Ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου της εγκατάστασης σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη εισόδου εξόδου, η προτεινόμενη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση χωρίς εμπόδια ορατότητας σε όλο το μήκος (41,50μ) της αγροτικής οδού προς την συμβολή με την δημοτική οδό και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της συμβολής των άνω οδών κρίνονται επαρκή για την κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων καθώς το πλάτος των οδών είναι: της μεν αγροτικής μ.πλάτους 10,50μ, της δε δημοτικής κυμαίνεται από 8,00μ – 10,00μ

12. Ότι δεν προκαλείται πρόσθετος κυκλοφοριακός φόρτος σύμφωνα με την από Μάρτιο 2018τεχνική έκθεση μελέτης εισόδου – εξόδου συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ

η υπηρεσία μας εισηγείται

θετικά στον έλεγχο της συμβολής των εξεταζόμενων οδών ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα για την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της μονάδας logistics της εταιρείας ‘FRIGOCAT OETE’ στη θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΠΠΑ’ επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου- εξόδου θα είναι έντεκα μέτρα (11,00μ).

 2. Θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου οι απαιτούμενες εργασίες για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 3. Η είσοδος- έξοδος θα γίνεται μόνο από την θέση που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και η δημιουργία άλλης θέσης για την είσοδο -έξοδο οχημάτων δεν επιτρέπεται.

 4. Θα κατασκευαστεί η είσοδος -έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οδών, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις μονάδας logistics. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ., Πολιτικού Μηχανικού.

 9. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει γιατρία (4) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών.

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Σας αποστέλλουμε σχετικά την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. H αρ. 10399/1064/23-03-2018 αίτηση με τα συνημμένα

Ο Πρόεδρος αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον έλεγχο της συμβολής των εξεταζόμενων οδών ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα για την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της μονάδας logistics της εταιρείας ‘FRIGOCAT OETE’ στη θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΠΠΑ’ επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιο του 2018 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων θετικά και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, για τον έλεγχο της συμβολής των εξεταζόμενων οδών ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα για την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της μονάδας logistics της εταιρείας ‘FRIGOCAT OETE’ στη θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΠΠΑ’ επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής εισήγησης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου- εξόδου θα είναι έντεκα μέτρα (11,00μ).

 2. Θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου οι απαιτούμενες εργασίες για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 3. Η είσοδος- έξοδος θα γίνεται μόνο από την θέση που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και η δημιουργία άλλης θέσης για την είσοδο -έξοδο οχημάτων δεν επιτρέπεται.

 4. Θα κατασκευαστεί η είσοδος -έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οδών, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις μονάδας logistics. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ., Πολιτικού Μηχανικού.

 9. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (4) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών.

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/19/2018.

Leave a Comment