Απόφαση αριθμ.4/20/2018

Απόφαση αριθμ.4/20/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-05-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14290/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Θεμ.Κουτσογκίλας, 8)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 20η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου έμπροσθεν του ΝαούΜεταμόρφωσης του Σωτήρος Κορίνθου στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.12971/17-04-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου έμπροσθεν του Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κορίνθου στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 11682/3-4-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης ο Ι. Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κορίνθου, αιτείται την χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του Ναού στην οδό Πριφτοπούλου στην πόλη της Κορίνθου,

Η Υπηρεσία μας κατόπιν επιτόπου αυτοψίας και μετά από έλεγχο στο αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας κατά το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει χορηγηθεί από τη Δημοτική Αρχή άλλη είσοδος-έξοδος στην εξεταζόμενη θέση, συναινεί στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την είσοδο-έξοδο οχημάτων εντός των ορίων της πρόσοψης του Ναού, λαμβάνοντας υπ’ όψηότι, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό Πριφτοπούλου (τμήμα από οδό Πατρών έως οδό Μετ. Σωτήρος) οχημάτων, σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1.Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39παντός οχήματος, καθώς και μιας πρόσθετης πινακίδας (Πρ-3γη οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 3,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους.

2.Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

3.Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-39) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………». Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα του ενδιαφερόμενου κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4.Αποκλείεται η χορήγηση δεύτερης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο

5.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα της παραγράφους 1, 2 ,3 και 4 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

6.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα:

1.αρ. 11682/3-4-2018 με τα συνημμένα

2. Δορυφορική εικόνα θέσης

Ο Πρόεδρος αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την είσοδο-έξοδο οχημάτων και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου έμπροσθεν του Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κορίνθου στην Κόρινθο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39παντός οχήματος, καθώς και μιας πρόσθετης πινακίδας (Πρ-3γη οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 3,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους.

2.Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

3.Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-39) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………». Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα του ενδιαφερόμενου κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4.Αποκλείεται η χορήγηση δεύτερης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο

5.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα της παραγράφους 1, 2 ,3 και 4 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

6.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/20/2018.

Leave a Comment