Απόφαση αριθμ. 4/21/2018

Απόφαση αριθμ. 4/21/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-05-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14290/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Θεμ.Κουτσογκίλας, 8)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 21η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

για χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ με αρ. 5 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.13274/20-04-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ με αρ. 5 στην Κόρινθο»

Με την αρ. 10604/26-3-2018 σχετική του θέματος αίτηση, ο κος. ALQI LAMCE αιτείται τη χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσης οχήματος για ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου με αρ. 5 στην Κόρινθο.

Ο αιτών, προσκόμισε με την άνω αίτηση έγγραφο της πιστοποίησης του ΙΚΑ (αρ. 09905/2017/13386/23-1-2018 απόφαση ΚΕΠΑ), άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας: ΥΟΤ 2462 αντίγραφο δήλωσης του ιδίου πληροφορικών στοιχείων μίσθωσης ακίνητου επί της υπόψη οδού με ισχύ έως την 14/04/2019 και λοιπά δικαιολογητικά .

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω και μετά από αυτοψία στην άνω θέση, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η αιτούμενη αποκλειστική θέση στάθμευσης δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων εισηγείται τη χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου με αρ. 5 στην Κόρινθο με τις εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΥΟΤ 2462 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβής θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του ενδιαφερομένου

  • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πεντέμισι μέτρα (5,50) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του ενδιαφερομένου

  • η παρούσα άδεια θα ισχύει μέχρι την 14-04-2019 με δυνατότητα παράτασης μετά από υποβολή νέας αίτησης και έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, παύει δε να ισχύει, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται

  • η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο Πρόεδρος αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου με αρ. 5 στην Κόρινθο και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου με αρ. 5 στην Κόρινθο όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΥΟΤ 2462 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβής θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του ενδιαφερομένου,

  • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πεντέμισι μέτρα (5,50) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του ενδιαφερομένου,

  • η παρούσα άδεια θα ισχύει μέχρι την 14-04-2019 με δυνατότητα παράτασης μετά από υποβολή νέας αίτησης και έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, παύει δε να ισχύει, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται,

  • η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/21/2018.

Leave a Comment