Απόφαση αριθμ. 4/22/2018

Απόφαση αριθμ. 4/22/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-05-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14290/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Θεμ.Κουτσογκίλας, 8)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 22η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων στον κοινωφελή χώρο ΚΦ 605» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12887/17-04-2018 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων στον κοινωφελή χώρο ΚΦ 605

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ΄ αριθμ. 2154/05-08-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003), έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής της περιοχής (Μετ. Τόμος 563/αριθμ. 493).

Στο ως άνω διάταγμα ρυμοτομίας, προβλέπεται στον τομέα Ζ ο κοινωφελής χώρος ΚΦ 605 εκτάσεως 7.275,73 τ.μ ως χώρος Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου με όρους δόμησης τους ακόλουθους.

 • Συντελεστής δόμησης 0,8

 • Κάλυψη 40%

 • Μέγιστο ύψος κτιρίων 7,50 μ.

Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 19379/1207/16-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013) και στην πολεοδομική ενότητα 6 Μπαθαρίστρας, το ΚΦ 605 απεικονίζεται ως χώρος εκπαίδευσης.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή εντός της πολεοδομικής ενότητας ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • στον κοινωφελή χώρο ΚΦ 805 λειτουργεί ήδη το 9ο Νηπιαγωγείο και 11ο Δημοτικό Σχολείο

 • στον κοινωφελή χώρο ΚΦ 656 προβλέπεται χώρος Δημοτικού Σχολείου

 • δεν προβλέπεται έτερος κοινωφελής χώρος ως χώρος Γυμνασίου και οι ανάγκες στέγασης Γυμνασίου είναι αυξημένες

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

α) Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων με σκοπό την αλλαγή χρήσης του κοινωφελούς χώρου ΚΦ 605 από χώρο Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου σε χώρο Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου – Λυκείου, όπως απεικονίζεται στο από Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τ.Υ και Πολεοδομίας κλίμακας 1:500.

β) Την τροποποίηση των όρων δόμησης ως ακολούθως:

 • Συντελεστής δόμησης 1,00

 • Κάλυψη 40%

 • Μέγιστο ύψος κτιρίων 7,50 μ.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού μελέτησε με προσοχή την σχετική εισήγηση, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων με σκοπό την αλλαγή χρήσης του κοινωφελούς χώρου ΚΦ 605από χώρο Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου σε χώρο Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου –Λυκείου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας:

α) Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων με σκοπό την αλλαγή χρήσης του κοινωφελούς χώρου ΚΦ 605 από χώρο Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου σε χώρο Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου – Λυκείου, όπως απεικονίζεται στο από Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τ.Υ και Πολεοδομίας κλίμακας 1:500.

β) Την τροποποίηση των όρων δόμησης ως ακολούθως:

 • Συντελεστής δόμησης 1,00

 • Κάλυψη 40%

 • Μέγιστο ύψος κτιρίων 7,50 μ.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/22/2018. 

Leave a Comment