Απόφαση αριθμ. 4/5/2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 4/5/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-01-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 1927/17-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Μπάκουλης Δημήτριος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Νανόπουλος Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων/νος, 2)Κορδώσης Χρήστος, 3)Ζήμος Κων/νος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης), 4)Ζώγκος Ανδρέας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)», διότι η εν λόγω υπηρεσία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Δήμου και ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 32/527/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 53/2018 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού στις 21-12-2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 21-12-2018, Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό υποβληθέντα φάκελο με τις προσφορές του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, εμπρόθεσμα και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα, πληροί τους όρους της διακήρυξης και επομένως, προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι η μοναδική κατατεθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της υπ’ αριθμ.42626/05-12-2018 Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 53/2018 Μελέτης και προχωρά περαιτέρω, στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρ. 117 του Ν.4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι «η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής». Από την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς, του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ προέκυψαν τα κάτωθι:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATIONSOFTWARE) ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

5000,00

5000,00

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

4000,00

4000,00

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

10000,00

10000,00

4

ΕΣΟΔΑ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

8450,00

8450,00

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

2000,00

2000,00

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

5000,00

5000,00

7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

ΩΡΕΣ

50,00

2500,00

8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SERVER KAIΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

5400,00

5400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

42.350,00

ΦΠΑ 24%

10.164,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

52.514,00

Ακολούθως η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της υπ’ αριθμ. 42626/05-12-2018 Διακήρυξης, εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ έναντι του ποσού των 42.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ως ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος κατόπιν, προτείνει την έγκριση του από 21-12-2018, Πρακτικού Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την εν θέματι υπηρεσία, έναντι του ποσού των 42.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 21-12-2018 Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ έναντι του ποσού των 42.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/5/2019.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 24-01-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Leave a Comment