Απόφαση αριθμ. 4/7/2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 4/7/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019 Ορθή επανάληψη (ως προς τον αύξοντα αριθμό της απόφασης: από «4/7/2018» στο ορθό «4/7/2019») Αριθμός Πρακτικού 4 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 21-01-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 1927/17-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Μπάκουλης Δημήτριος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Νανόπουλος Βασίλειος. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων/νος, 2)Κορδώσης Χρήστος, 3)Ζήμος Κων/νος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης), 4)Ζώγκος Ανδρέας.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών περί του διαγωνισμού για τησύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 37/588/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 59/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 23-01-2019.  Δυνάμει της απόφασης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 44547/18-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68457. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στις 14-01-2019 κι έλαβε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ τον αριθμό 41/15-01-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά των όρων της αριθμ. 44547/18-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, καθώς και την με αριθμό 60/2019 πράξη του Προέδρου του 4ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητούνται οι απόψεις του Δήμου επί της ως άνω αναφερομένης προσφυγής.  Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 17-01-2019 γνώμη του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:   ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44547/18-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019, προϋπολογισμού 2.074.126,31 € χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Κορίνθου»     Κατόπιν της από 14 Ιανουαρίου 2019 προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Βέροια, 1ο χιλιόμετρο οδού Βεροίας – Άμμου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά της υπ΄αριθμ. πρωτ. 44547/18-12-2018 διακήρυξης για την Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019, προϋπολογισμού 2.074.126,31 € χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Κορίνθου, και έχοντας υπόψη :   Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Δήμος μας προκήρυξε Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για το έτος 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 2.074.126,31 € χωρίς ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους– ΤΕΒΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Και τούτο διότι, ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε σύμφωνα με την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Η πράξη αυτή ενετάχθη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ/FEAD» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 693/21.06.2018 του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στους άπορους των Δήμων – Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης του Νομού Κορινθίας και ειδικότερα α) την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, β) τη μεταφορά αυτών σε δέματα και τη παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους χώρους διανομής, και γ) την εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.» άσκησε προσφυγή κατά της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία πρέπει να απορριφθεί για τους εξής λόγους:   ΙΙ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 361 του ν. 4412/2016 «Προθεσμία άσκησης της προσφυγής» και το άρθρο 4 του π.δ. 39/2017 «1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: …. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. …..».  Επιπροσθέτως, η Αρχή σας έχει ήδη κρίνει ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες άσκησης προδικαστικής προσφυγής είναι αποκλειστικές, η δε άσκηση προσφυγής μετά την πάροδο των εν λόγω προθεσμιών είναι απαράδεκτη (βλ. σχετική ανάλυση επιχειρημάτων στις αποφάσεις ΑΕΠΠ 141/2018, 438/2018). Κατ΄ακολουθίαν, η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της διακήρυξης του Δήμου μας, είναι είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως την 12η.1.2019, ημέρα Σάββατο. Ως εκ τούτου, η παρούσα προσφυγή είναι εκπρόθεσμη και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη καθότι κατατέθηκε μετά την πάροδο της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, δηλαδή μετά την πάροδο είκοσι επτά (27) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι την 14η.1.2019, ημέρα Δευτέρα.   ΙΙΙ. ΑΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Α. Συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού / ορισμός της τοποθεσίας των σημείων διανομής των προϊόντων στους ωφελούμενους / ιδιοκτησιακό καθεστώς των αποθηκών του αναδόχου Ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται σε συνέχεια της προαναφερθείσας Πρόσκλησης και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών που προορίζονται για άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά. Με άλλα λόγια σκοπός της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η παροχή βοήθειας, μέσω της διανομής των εν λόγω προϊόντων σε άτομα, που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και σε αστέγους. Οι προμήθειες αυτές τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διενεργούνται αποκεντρωμένα, μέσω διαγωνισμών, όπως εν προκειμένω, από τους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους των Κοινωνικών Συμπράξεων. Τα προς προμήθεια προϊόντα του κάθε διαγωνισμού προορίζονται για ωφελούμενους συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής, οι οποίοι θα μεταβαίνουν οι ίδιοι σε καθορισμένα από την κάθε αναθέτουσα αρχή σημεία διανομής για να λάβουν τα εν λόγω προϊόντα. Ως σημεία διανομής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό χρησιμοποιούνται αποθήκες σε όλους τους Δήμους-Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ήδη διαθέσιμες προς χρήση. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους κάθε Δήμου-Εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης να προσεγγίζουν εύκολα κάποιο σημείο διανομής και να μην χρειάζεται να διανύσουν μεγάλη απόσταση για να μεταβούν σε σημείο διανομής άλλου Δήμου. Στην αντίθετη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που τα σημεία διανομής ορίζονταν σε ένα Δήμο – Εταίρο ή δεν ορίζονταν αναλογικά σε όλους τους Δήμους, οι ωφελούμενοι, άνθρωποι χωρίς οικονομικούς πόρους, θα επωμίζονταν επιπλέον ταλαιπωρία ή ενδεχομένως και έξοδα, προκειμένου αυτοί να προσεγγίσουν τα σημεία διανομής. Γεγονός το οποίο, θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης και θα αντιστρατευόταν τον ίδιο τον σκοπό αυτής, που είναι η παροχή βοηθείας σε απόρους. Ειδικότερα: α) Ως προς τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού και τον ορισμό της τοποθεσίας των σημείων διανομής. Η Διοίκηση είναι ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακηρύξεως, ως προς το αντικείμενο προμήθειας και να καθορίζει τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της από ποσοτική και ποιοτική άποψη, απαραδέκτως δε αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στο διαγωνισμό η σκοπιμότητα της θεσπίσεως επί μέρους όρων και τεχνικών προδιαγραφών. Ως εκ των ανωτέρω νομίμως ο Δήμος μας αποφάσισε: 1) για τις λοιπές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποθήκες, να ζητήσει την διάθεση αυτών από τον ανάδοχο του διαγωνισμού και 2) λαμβάνοντας υπόψη, το γεγονός, ότι οι ωφελούμενοι θα μεταβαίνουν με δικά τους μέσα στα εν λόγω σημεία διανομής, ότι τα σημεία τόσο των ήδη διαθέσιμων αποθηκών, όσο και των ζητούμενων προς διάθεση από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε Δήμο-Εταίρο σε ευκόλως προσβάσιμα στους ωφελούμενους σημεία. Ειδικότερα: 1) Ως προς τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού Ο Δήμος μας νομίμως διενήργησε τον εν θέματι διαγωνισμό επιλέγοντας στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού. Και τούτο διότι, όπως έχει κρίνει η Αρχή σας σε αντίστοιχη περίπτωση, «ουδόλως προκύπτει, ως αβασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα, ότι η τελική διανομή αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης. Αντίθετα, όπως, ευθέως προκύπτει από το παρατιθέμενο από την προσφεύγουσα και επικαλούμενο από την ίδια κείμενο της υπ΄αριθμ. Δ13/οικ/17354/1385/21.03.2018 Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (ΑΔΑ:ΩΕ4Η65Θ1Ω-6ΨΓ), αυτή ουδόλως διακρίνει, όπως αβασίμως προβάλλει η αναθέτουσα αρχή, μεταξύ της αποθήκευσης, της μεταφοράς στα σημεία διανομής και της διανομής στους τελικούς ωφελούμενους, όλως αβασίμως, δε, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι «ιδίως η διανομή των στους ωφελούμενους γίνεται από τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων με ευθύνη και επιμέλειά τους και μόνο η προμήθεια των παρεχόμενων ειδών, διενεργείται πάντοτε με ευθύνη των Επικεφαλής Εταίρων (Δήμος Φυλής και λοιποί Κοινωνικοί Εταίροι) από τους οικονομικούς φορείς»» (ΑΕΠΠ 1114/2018). 2) Ως προς την τοποθεσία των σημείων διανομής Ο Δήμος μας νομίμως όρισε ότι οι ζητούμενες προς διάθεση από τον ανάδοχο αποθήκες που θα λειτουργούν και ως σημεία διανομής θα πρέπει να βρίσκονται σε ευκόλως προσβάσιμα στους ωφελούμενους σημεία. Με το υπ΄αριθμ. 288/3.1.2019 έγγραφό του νομίμως ο Δήμος μας διευκρίνισε και δεν τροποποίησε τον συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης, εξειδικεύοντας ότι οι ζητούμενες αποθήκες για τον Δήμο της Κορίνθου δύνανται να χωροθετούνται εντός των ορίων της πόλης της Κορίνθου, χωρίς δέσμευση του ακριβούς ορίου χιλιομετρικής απόστασης, γιατί, όπως ο προσφεύγων υπολόγισε τα όρια της πόλης της Κορίνθου είναι άνω των δύο (2) χιλιομέτρων, άλλως, περίπου μεταξύ των δύο (2) και τριών (3) χιλιομέτρων. Επιπλέον, ουδεμία παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας, όπως επικαλείται η προσφεύγουσα, συντελείται με τον προσβαλλόμενο όρο της διακήρυξης. Και τούτο διότι, η διακήρυξη ορίζει αποθήκες – σημεία διανομής σε όλους τους Δήμους-Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, στους οποίους διαμένουν οι ωφελούμενοι, με γνώμονα πάντα, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, την εύκολη πρόσβαση των ωφελουμένων στα σημεία αυτά.  Ουδένα δε κριτήριο εντοπιότητας εισάγεται εν προκειμένω, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, καθώς ορίζονται από τη διακήρυξη, αναλογικά σε κάθε Δήμο – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης και όχι σε κάποιους από αυτούς, τα ευκόλως προσβάσιμα σημεία στους ωφελούμενους του κάθε Δήμου.  Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει ήδη κρίνει ως νόμιμο αντίστοιχο όρο διακήρυξης. Ειδικότερα, έχει κρίνει ότι, αν σε κανένα σημείο της διακήρυξης δεν υφίσταται γεωγραφικός περιορισμός των δυνάμενων να μετάσχουν ούτε όρος περί συγκεκριμένης ακτίνας ή απόστασης της εγκατάστασης του αναδόχου από τον Δήμο παροχής των υπηρεσιών. Νομίμως προβλέπονται, για το αποδεκτό των προσφορών, συγκεκριμένα σημεία και ώρες παράδοσης των προϊόντων από τον ορισμό των οποίων, τίθενται, άλλως προκύπτουν κάποια εύλογα όρια στην απόσταση της εγκατάστασης από τον Δήμο του συμβατικού αντικειμένου, όλως αντικειμενικά και εκ του αποτελέσματος των όρων περί χρόνου μεταφοράς και παράδοσης (επί παραδείγματι είναι σαφές πως μια εγκατάσταση στην Κρήτη, την Κέρκυρα ή την Κομοτηνή δεν μπορεί να εξασφαλίσει τέτοιους χρόνους), πλην όμως δεν υφίσταται κάποιο βαθμολογούμενο περί χιλιομετρικής απόστασης κριτήριο, ούτε η απόσταση αυτή διαδραματίζει κάποιον θετικό ή αρνητικό για την προσφορά ρόλο, εφόσον δεν εμποδίζει την έγκαιρη μεταφορά και παράδοση στα παραπάνω χρονικά πλαίσια και σημεία διανομής, όπως εν προκειμένω (ΑΕΠΠ 650/2018). Επομένως, οι σχετικοί, με τον γεωγραφικό προσδιορισμό των αποθηκών – σημείων διανομής, ισχυρισμοί της προσφεύγουσας είναι παντελώς αβάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν.   β) Ως προς ιδιοκτησιακό καθεστώς των αποθηκών του αναδόχου. Οι ζητούμενες από τη διακήρυξη αποθήκες δεν απαιτείται, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα εταιρεία, να είναι «ιδιόκτητες». Αντιθέτως, προς απόδειξη της διαθεσιμότητας αυτών, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ανάδοχος και δεν είναι κύριος των αποθηκών, ζητείται η προσκόμιση συμφωνητικού μίσθωσης ή προσυμφώνου μίσθωσης με τον κύριο αυτών. Ειδικότερα, προκειμένου οι υποψήφιοι να μην προβούν σε άσκοπες ενέργειες, ήτοι μίσθωση χώρου, δίνεται από τη διακήρυξη η δυνατότητα προσκόμισης και προσυμφώνου μίσθωσης με τον κύριο των αποθηκών. Επομένως, με την εν λόγω απαίτηση της διακήρυξης δεν αποκλείονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν είναι κύριοι αποθηκών στην ευρύτερη περιοχή, ούτε οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη μισθωμένες τέτοιες αποθήκες. Αντιθέτως, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης απλού προσυμφώνου μίσθωσης. Ως εκ των ανωτέρω, ουδόλως περιορίζεται ο κύκλος των υποψηφίων, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα. Αντιθέτως, όπως ρητά συνομολογεί η ίδια η προσφεύγουσα, ο εν λόγω όρος είναι γενικός, χωρίς να ορίζει ιδιαίτερες απαιτήσεις, και τούτο προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των υποψηφίων και τη συνακόλουθη αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω, νομίμως ο Δήμος μας στην εν λόγω διακήρυξη επέλεξε τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού, όρισε σημεία διανομής εύκολα προσβάσιμα στους ωφελούμενους και έδωσε τη δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν προς απόδειξη της διαθεσιμότητας των εν λόγω αποθηκών – σημείων διανομής απλού προσυμφώνου μίσθωσης. Και όλα τα ανωτέρω, χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης των συγκεκριμένων όρων στο κείμενο της διακήρυξης, λόγω της κανονιστικής φύσης αυτού, οι όροι της οποίας δεν χρήζουν, ως εκ της φύσεώς τους, αιτιολογίας (ΑΕΠΠ 37/2017, Ε.Α. ΣτΕ 918/2003, 763, 876/2004).   Β. Κριτήριο ποιοτικής επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 2.2.6.1     . Για το Τμήμα Α – Τρόφιμα: «Α) Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών τροφίμων (είτε ολοκληρωμένες πλήρως είτε ολοκληρωμένες κατά το 60%), ειδικότερα: α) κάθε μία από τις συμβάσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δέκα (10) ειδών της παρούσας, β) η μία (1) εξ αυτών να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια τουλάχιστον ενός (1) είδους κρέατος (βόειο ή χοιρινό κρέας, νωπό κοτόπουλο) και ενός (1) τουλάχιστον είδους οπωρολαχανικών (καρότο, λάχανο, πατάτες). Σε περίπτωση δραστηριοποίησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το ανωτέρω»…… Β) Τουλάχιστον  μία  (1) σύμβαση προμηθειών τροφίμων συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του  80% του προϋπολογισμού της διακήρυξης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (είτε ολοκληρωμένη είτε ολοκληρωμένη κατά το 60%): α) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ιδία είδη τροφίμων με αυτά της παρούσης (εκ των οποίων το ένα είδος πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένα (1) είδος κρέατος (βόειο, χοιρινό ή κοτόπουλο, κλπ) και ένα (1) είδος οπωρολαχανικών, β) η ποσότητα των δέκα (10) παραπάνω ειδών τροφίμων πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% της ζητούμενης ποσότητας του κάθε υπό προμήθεια είδους της παρούσας.   Το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι «4. … Όι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν». Ο νόμος προβλέπει ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους υποψηφίους στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις, που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Εξυπακούεται, ότι το ζητούμενο επίπεδο εμπειρίας των υποψηφίων που αξιολογείται αφορά σε ίδιο ή σε αντίστοιχο αντικείμενο με αυτό του διαγωνισμού και όχι σε παντελώς διάφορο αυτού.  Επομένως, νομίμως ο Δήμος μας ζητά από τους υποψηφίους να αποδείξουν την εμπειρία τους σε προηγούμενες συμβάσεις συναφούς αντικειμένου. Προκειμένου δε η συγκεκριμένη απαίτηση να μην είναι ιδιαιτέρως περιοριστική και με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό, η εν λόγω εμπειρία ζητείται : α) σε «τουλάχιστον δέκα (10) είδη της παρούσας», «τουλάχιστον ενός (1) είδους κρέατος» και όχι σε συγκεκριμένα αντικείμενα προμήθειας του διαγωνισμού π.χ. σε πορτοκάλια, μανταρίνια ή χοιρινό κρέας, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα και β) σε συμβάσεις που είτε είναι σε εκτέλεση, είτε έχουν ήδη εκτελεστεί, δηλαδή «είτε ολοκληρωμένες πλήρως, είτε ολοκληρωμένες κατά το 60%» και όχι μόνο σε συμβάσεις του παρελθόντος, που έχουν ήδη εκτελεστεί.   Επιπροσθέτως, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται όλως αβασίμως, ότι η διακήρυξη θα έπρεπε να προβλέπει τη δυνατότητα, πέραν των ανωτέρω συμβάσεων, να λαμβάνονται υπόψη στην προς αξιολόγηση εμπειρία των υποψηφίων και οι συμβάσεις που πιθανώς είναι σε εξέλιξη κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία διενέργειας αυτού. Τέτοια πρόβλεψη θα ήταν πλήρως παράνομη, θα συνεπαγόταν δε τη δυνατότητα συμπλήρωσης εγγράφων των προσφορών, που κατά την κρίση των υποψηφίων ελλείπουν, και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Γ. Βεβαίωση περί μη οφειλής των υποψηφίων Η αναθέτουσα αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να καθορίζει τους όρους μίας διακήρυξης, οι οποίοι δύνανται να περιορίσουν το πλήθος των υποψηφίων σε ένα διαγωνισμό, εφόσον οι όροι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και δεν παραβιάζουν τις εφαρμοζόμενες στις δημόσιες συμβάσεις γενικές αρχές του δικαίου, ήτοι, μεταξύ άλλων, την αρχή της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ισότητας.  Περαιτέρω, έχει κριθεί ότι κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως οι θεσπιζόμενοι με την διακήρυξη διαγωνισμού όροι, δεν χρήζουν, ως εκ της φύσεώς τους, αιτιολογίας (βλ. Ε.Α. ΣτΕ 918/2003, 763, 876/2004), η Διοίκηση είναι, κατ’ αρχήν ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακηρύξεως ως προς τα προς προμήθεια είδη, καθορίζοντας τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας από ποσοτική και ποιοτική άποψη, απαραδέκτως δε αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στο διαγωνισμό η σκοπιμότητα της θεσπίσεως επί μέρους όρων και τεχνικών προδιαγραφών. Ειδικότερα, λόγοι με τους οποίους ο προτιθέμενος να μετάσχει στο διαγωνισμό επιχειρεί, υπό την μορφή της κατά τρόπο γενικό αμφισβητήσεως της νομιμότητας συγκεκριμένων όρων της διακηρύξεως, να προσδιορίσει, κατά τις δικές τους δυνατότητες, τα προς προμήθεια είδη και να καθορίσει, βάσει δικές του εκτιμήσεις, τα κριτήρια για την ανάδειξη του αναδόχου, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι (βλ. ΕΑ ΣτΕ 307/2007). Η αναθέτουσα αρχή δεν εμποδίζεται να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται προς απόδειξη της πλήρωσης των ζητούμενων όρων του διαγωνισμού.  Κατ΄ ακολουθίαν, νομίμως η διακήρυξη ζητά την προσκόμιση βεβαίωσης περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς των υποψηφίων από τον Δήμο Κορινθίων και από τον Δήμο της έδρας της δραστηριότητάς του κάθε υποψηφίου. Οι δε σχετικοί, κατά γενικό τρόπο προβαλλόμενοι, ισχυρισμοί της προσφεύγουσας προβάλλονται αβασίμως και πρέπει να απορριφθούν.   Δ. Κατάλογος προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε. Η διακήρυξη προβλέπει την προσκόμιση καταλόγου του προσωπικού των υποψηφίων κατά ειδικότητα, θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε. Ο εν λόγω όρος αυτής έχει ως στόχο την αποφυγή της «μίσθωσης» υπαλλήλων από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς και χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές κυρίως σε διαγωνισμούς με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, που δύναται να παρασχεθούν από τρίτους, μη υπηρετούντες, με μόνιμη σχέση εργασίας, στον υποψήφιο οικονομικό φορέα, όπως η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Με την προσκόμιση του εν λόγω καταλόγου αποδεικνύεται, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποιοι εργάζονται με μόνιμη σχέση εργασίας σε μία επιχείρηση και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων αυτών (βλ. αντίστοιχες περιπτώσεις ΑΕΠΠ 382/2018, 42/2017). Επιπροσθέτως, ο όρος αυτός είναι σε πλήρη συμφωνία με αντίστοιχο προβλεπόμενο περιορισμό από το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με περιορισμούς στη στελέχωση των επιχειρήσεων, ιδίως προς αποφυγή της χρόνιας τακτικής «μίσθωσης» πτυχιούχων μηχανικών σε εταιρείες (βλ. Δ. Ραϊκος, Ε. Βλάχου, Ε. Σαββίδη «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/2016» Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, εκ. Σάκκουλα 2018, σελ. 732 επ.).   Κατ΄ ακολουθίαν, οι προβαλλόμενοι από την προσφεύγουσα ισχυρισμοί σχετικά με την παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων προβάλλονται αορίστως και πρέπει να απορριφθούν.   Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε :   – Την αποδοχή των απόψεών μας. – την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.» κατά της υπ΄αριθμ. πρωτ. 44547/18-12-2018 διακήρυξης για την Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019, προϋπολογισμού 2.074.126,31 € (χωρίς ΦΠΑ) του Δήμου Κορίνθου. -Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης μας.   Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση – γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή, πράξη Προέδρου 4ου κλιμακίου ΑΕΠΠ), την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση – γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, διότι θεωρεί πως πρέπει να αλλάξουν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου να κατατεθούν τουλάχιστον δύο οικονομικές προσφορές)   Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 προϋπολογισμού μελέτης 2.381.168,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), επί της προδικαστικής προσφυγήςενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε., η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68457 στις 14-01-2019 κι έλαβε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ τον αριθμό 41/15-01-2019, κι οποία στρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά των όρων της αριθμ. 44547/18-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ως άνω προμήθειας, ως κάτωθι:   Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Δήμος μας προκήρυξε Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για το έτος 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 2.074.126,31€ χωρίς ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους– ΤΕΒΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Και τούτο διότι, ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε σύμφωνα με την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Η πράξη αυτή ενετάχθη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ/FEAD» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 693/21.06.2018 του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στους άπορους των Δήμων – Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης του Νομού Κορινθίας και ειδικότερα α) την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, β) τη μεταφορά αυτών σε δέματα και τη παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους χώρους διανομής, και γ) την εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.» άσκησε προσφυγή κατά της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία πρέπει να απορριφθεί για τους εξής λόγους:   ΙΙ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 361 του ν. 4412/2016 «Προθεσμία άσκησης της προσφυγής» και το άρθρο 4 του π.δ. 39/2017 «1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: …. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. …..».  Επιπροσθέτως, η Αρχή σας έχει ήδη κρίνει ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες άσκησης προδικαστικής προσφυγής είναι αποκλειστικές, η δε άσκηση προσφυγής μετά την πάροδο των εν λόγω προθεσμιών είναι απαράδεκτη (βλ. σχετική ανάλυση επιχειρημάτων στις αποφάσεις ΑΕΠΠ 141/2018, 438/2018). Κατ΄ακολουθίαν, η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της διακήρυξης του Δήμου μας, είναι είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως την 12η.1.2019, ημέρα Σάββατο. Ως εκ τούτου, η παρούσα προσφυγή είναι εκπρόθεσμη και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη καθότι κατατέθηκε μετά την πάροδο της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, δηλαδή μετά την πάροδο είκοσι επτά (27) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι την 14η.1.2019, ημέρα Δευτέρα.   ΙΙΙ. ΑΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Α. Συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού / ορισμός της τοποθεσίας των σημείων διανομής των προϊόντων στους ωφελούμενους / ιδιοκτησιακό καθεστώς των αποθηκών του αναδόχου Ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται σε συνέχεια της προαναφερθείσας Πρόσκλησης και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών που προορίζονται για άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά. Με άλλα λόγια σκοπός της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η παροχή βοήθειας, μέσω της διανομής των εν λόγω προϊόντων σε άτομα, που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και σε αστέγους. Οι προμήθειες αυτές τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διενεργούνται αποκεντρωμένα, μέσω διαγωνισμών, όπως εν προκειμένω, από τους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους των Κοινωνικών Συμπράξεων. Τα προς προμήθεια προϊόντα του κάθε διαγωνισμού προορίζονται για ωφελούμενους συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής, οι οποίοι θα μεταβαίνουν οι ίδιοι σε καθορισμένα από την κάθε αναθέτουσα αρχή σημεία διανομής για να λάβουν τα εν λόγω προϊόντα. Ως σημεία διανομής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό χρησιμοποιούνται αποθήκες σε όλους τους Δήμους-Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ήδη διαθέσιμες προς χρήση. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους κάθε Δήμου-Εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης να προσεγγίζουν εύκολα κάποιο σημείο διανομής και να μην χρειάζεται να διανύσουν μεγάλη απόσταση για να μεταβούν σε σημείο διανομής άλλου Δήμου. Στην αντίθετη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που τα σημεία διανομής ορίζονταν σε ένα Δήμο – Εταίρο ή δεν ορίζονταν αναλογικά σε όλους τους Δήμους, οι ωφελούμενοι, άνθρωποι χωρίς οικονομικούς πόρους, θα επωμίζονταν επιπλέον ταλαιπωρία ή ενδεχομένως και έξοδα, προκειμένου αυτοί να προσεγγίσουν τα σημεία διανομής. Γεγονός το οποίο, θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης και θα αντιστρατευόταν τον ίδιο τον σκοπό αυτής, που είναι η παροχή βοηθείας σε απόρους. Ειδικότερα: α) Ως προς τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού και τον ορισμό της τοποθεσίας των σημείων διανομής. Η Διοίκηση είναι ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακηρύξεως, ως προς το αντικείμενο προμήθειας και να καθορίζει τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της από ποσοτική και ποιοτική άποψη, απαραδέκτως δε αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στο διαγωνισμό η σκοπιμότητα της θεσπίσεως επί μέρους όρων και τεχνικών προδιαγραφών. Ως εκ των ανωτέρω νομίμως ο Δήμος μας αποφάσισε: 1) για τις λοιπές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποθήκες, να ζητήσει την διάθεση αυτών από τον ανάδοχο του διαγωνισμού και 2) λαμβάνοντας υπόψη, το γεγονός, ότι οι ωφελούμενοι θα μεταβαίνουν με δικά τους μέσα στα εν λόγω σημεία διανομής, ότι τα σημεία τόσο των ήδη διαθέσιμων αποθηκών, όσο και των ζητούμενων προς διάθεση από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε Δήμο-Εταίρο σε ευκόλως προσβάσιμα στους ωφελούμενους σημεία. Ειδικότερα: 1) Ως προς τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού Ο Δήμος μας νομίμως διενήργησε τον εν θέματι διαγωνισμό επιλέγοντας στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού. Και τούτο διότι, όπως έχει κρίνει η Αρχή σας σε αντίστοιχη περίπτωση, «ουδόλως προκύπτει, ως αβασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα, ότι η τελική διανομή αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης. Αντίθετα, όπως, ευθέως προκύπτει από το παρατιθέμενο από την προσφεύγουσα και επικαλούμενο από την ίδια κείμενο της υπ΄αριθμ. Δ13/οικ/17354/1385/21.03.2018 Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (ΑΔΑ:ΩΕ4Η65Θ1Ω-6ΨΓ), αυτή ουδόλως διακρίνει, όπως αβασίμως προβάλλει η αναθέτουσα αρχή, μεταξύ της αποθήκευσης, της μεταφοράς στα σημεία διανομής και της διανομής στους τελικούς ωφελούμενους, όλως αβασίμως, δε, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι «ιδίως η διανομή των στους ωφελούμενους γίνεται από τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων με ευθύνη και επιμέλειά τους και μόνο η προμήθεια των παρεχόμενων ειδών, διενεργείται πάντοτε με ευθύνη των Επικεφαλής Εταίρων (Δήμος Φυλής και λοιποί Κοινωνικοί Εταίροι) από τους οικονομικούς φορείς»» (ΑΕΠΠ 1114/2018). 2) Ως προς την τοποθεσία των σημείων διανομής Ο Δήμος μας νομίμως όρισε ότι οι ζητούμενες προς διάθεση από τον ανάδοχο αποθήκες που θα λειτουργούν και ως σημεία διανομής θα πρέπει να βρίσκονται σε ευκόλως προσβάσιμα στους ωφελούμενους σημεία. Με το υπ΄αριθμ. 288/3.1.2019 έγγραφό του νομίμως ο Δήμος μας διευκρίνισε και δεν τροποποίησε τον συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης, εξειδικεύοντας ότι οι ζητούμενες αποθήκες για τον Δήμο της Κορίνθου δύνανται να χωροθετούνται εντός των ορίων της πόλης της Κορίνθου, χωρίς δέσμευση του ακριβούς ορίου χιλιομετρικής απόστασης, γιατί, όπως ο προσφεύγων υπολόγισε τα όρια της πόλης της Κορίνθου είναι άνω των δύο (2) χιλιομέτρων, άλλως, περίπου μεταξύ των δύο (2) και τριών (3) χιλιομέτρων. Επιπλέον, ουδεμία παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας, όπως επικαλείται η προσφεύγουσα, συντελείται με τον προσβαλλόμενο όρο της διακήρυξης. Και τούτο διότι, η διακήρυξη ορίζει αποθήκες – σημεία διανομής σε όλους τους Δήμους-Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, στους οποίους διαμένουν οι ωφελούμενοι, με γνώμονα πάντα, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, την εύκολη πρόσβαση των ωφελουμένων στα σημεία αυτά.  Ουδένα δε κριτήριο εντοπιότητας εισάγεται εν προκειμένω, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, καθώς ορίζονται από τη διακήρυξη, αναλογικά σε κάθε Δήμο – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης και όχι σε κάποιους από αυτούς, τα ευκόλως προσβάσιμα σημεία στους ωφελούμενους του κάθε Δήμου. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει ήδη κρίνει ως νόμιμο αντίστοιχο όρο διακήρυξης. Ειδικότερα, έχει κρίνει ότι, αν σε κανένα σημείο της διακήρυξης δεν υφίσταται γεωγραφικός περιορισμός των δυνάμενων να μετάσχουν ούτε όρος περί συγκεκριμένης ακτίνας ή απόστασης της εγκατάστασης του αναδόχου από τον Δήμο παροχής των υπηρεσιών. Νομίμως προβλέπονται, για το αποδεκτό των προσφορών, συγκεκριμένα σημεία και ώρες παράδοσης των προϊόντων από τον ορισμό των οποίων, τίθενται, άλλως προκύπτουν κάποια εύλογα όρια στην απόσταση της εγκατάστασης από τον Δήμο του συμβατικού αντικειμένου, όλως αντικειμενικά και εκ του αποτελέσματος των όρων περί χρόνου μεταφοράς και παράδοσης (επί παραδείγματι είναι σαφές πως μια εγκατάσταση στην Κρήτη, την Κέρκυρα ή την Κομοτηνή δεν μπορεί να εξασφαλίσει τέτοιους χρόνους), πλην όμως δεν υφίσταται κάποιο βαθμολογούμενο περί χιλιομετρικής απόστασης κριτήριο, ούτε η απόσταση αυτή διαδραματίζει κάποιον θετικό ή αρνητικό για την προσφορά ρόλο, εφόσον δεν εμποδίζει την έγκαιρη μεταφορά και παράδοση στα παραπάνω χρονικά πλαίσια και σημεία διανομής, όπως εν προκειμένω (ΑΕΠΠ 650/2018). Επομένως, οι σχετικοί, με τον γεωγραφικό προσδιορισμό των αποθηκών – σημείων διανομής, ισχυρισμοί της προσφεύγουσας είναι παντελώς αβάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν.   β) Ως προς ιδιοκτησιακό καθεστώς των αποθηκών του αναδόχου. Οι ζητούμενες από τη διακήρυξη αποθήκες δεν απαιτείται, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα εταιρεία, να είναι «ιδιόκτητες». Αντιθέτως, προς απόδειξη της διαθεσιμότητας αυτών, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ανάδοχος και δεν είναι κύριος των αποθηκών, ζητείται η προσκόμιση συμφωνητικού μίσθωσης ή προσυμφώνου μίσθωσης με τον κύριο αυτών. Ειδικότερα, προκειμένου οι υποψήφιοι να μην προβούν σε άσκοπες ενέργειες, ήτοι μίσθωση χώρου, δίνεται από τη διακήρυξη η δυνατότητα προσκόμισης και προσυμφώνου μίσθωσης με τον κύριο των αποθηκών. Επομένως, με την εν λόγω απαίτηση της διακήρυξης δεν αποκλείονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν είναι κύριοι αποθηκών στην ευρύτερη περιοχή, ούτε οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη μισθωμένες τέτοιες αποθήκες. Αντιθέτως, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης απλού προσυμφώνου μίσθωσης. Ως εκ των ανωτέρω, ουδόλως περιορίζεται ο κύκλος των υποψηφίων, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα. Αντιθέτως, όπως ρητά συνομολογεί η ίδια η προσφεύγουσα, ο εν λόγω όρος είναι γενικός, χωρίς να ορίζει ιδιαίτερες απαιτήσεις, και τούτο προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των υποψηφίων και τη συνακόλουθη αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω, νομίμως ο Δήμος μας στην εν λόγω διακήρυξη επέλεξε τη συμμετοχή, στη διανομή των προς προμήθεια προϊόντων στους ωφελούμενους, του αναδόχου του διαγωνισμού, όρισε σημεία διανομής εύκολα προσβάσιμα στους ωφελούμενους και έδωσε τη δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν προς απόδειξη της διαθεσιμότητας των εν λόγω αποθηκών – σημείων διανομής απλού προσυμφώνου μίσθωσης. Και όλα τα ανωτέρω, χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης των συγκεκριμένων όρων στο κείμενο της διακήρυξης, λόγω της κανονιστικής φύσης αυτού, οι όροι της οποίας δεν χρήζουν, ως εκ της φύσεώς τους, αιτιολογίας (ΑΕΠΠ 37/2017, Ε.Α. ΣτΕ 918/2003, 763, 876/2004).   Β. Κριτήριο ποιοτικής επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 2.2.6.1     . Για το Τμήμα Α – Τρόφιμα: «Α) Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών τροφίμων (είτε ολοκληρωμένες πλήρως είτε ολοκληρωμένες κατά το 60%), ειδικότερα: α) κάθε μία από τις συμβάσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δέκα (10) ειδών της παρούσας, β) η μία (1) εξ αυτών να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια τουλάχιστον ενός (1) είδους κρέατος (βόειο ή χοιρινό κρέας, νωπό κοτόπουλο) και ενός (1) τουλάχιστον είδους οπωρολαχανικών (καρότο, λάχανο, πατάτες). Σε περίπτωση δραστηριοποίησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το ανωτέρω»…… Β) Τουλάχιστον  μία  (1) σύμβαση προμηθειών τροφίμων συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του  80% του προϋπολογισμού της διακήρυξης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (είτε ολοκληρωμένη είτε ολοκληρωμένη κατά το 60%): α) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ιδία είδη τροφίμων με αυτά της παρούσης (εκ των οποίων το ένα είδος πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένα (1) είδος κρέατος (βόειο, χοιρινό ή κοτόπουλο, κλπ) και ένα (1) είδος οπωρολαχανικών, β) η ποσότητα των δέκα (10) παραπάνω ειδών τροφίμων πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% της ζητούμενης ποσότητας του κάθε υπό προμήθεια είδους της παρούσας.   Το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι «4. … Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν». Ο νόμος προβλέπει ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους υποψηφίους στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις, που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Εξυπακούεται, ότι το ζητούμενο επίπεδο εμπειρίας των υποψηφίων που αξιολογείται αφορά σε ίδιο ή σε αντίστοιχο αντικείμενο με αυτό του διαγωνισμού και όχι σε παντελώς διάφορο αυτού. Επομένως, νομίμως ο Δήμος μας ζητά από τους υποψηφίους να αποδείξουν την εμπειρία τους σε προηγούμενες συμβάσεις συναφούς αντικειμένου. Προκειμένου δε η συγκεκριμένη απαίτηση να μην είναι ιδιαιτέρως περιοριστική και με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό, η εν λόγω εμπειρία ζητείται : α) σε «τουλάχιστον δέκα (10) είδη της παρούσας», «τουλάχιστον ενός (1) είδους κρέατος» και όχι σε συγκεκριμένα αντικείμενα προμήθειας του διαγωνισμού π.χ. σε πορτοκάλια, μανταρίνια ή χοιρινό κρέας, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα και β) σε συμβάσεις που είτε είναι σε εκτέλεση, είτε έχουν ήδη εκτελεστεί, δηλαδή «είτε ολοκληρωμένες πλήρως, είτε ολοκληρωμένες κατά το 60%» και όχι μόνο σε συμβάσεις του παρελθόντος, που έχουν ήδη εκτελεστεί. Επιπροσθέτως, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται όλως αβασίμως, ότι η διακήρυξη θα έπρεπε να προβλέπει τη δυνατότητα, πέραν των ανωτέρω συμβάσεων, να λαμβάνονται υπόψη στην προς αξιολόγηση εμπειρία των υποψηφίων και οι συμβάσεις που πιθανώς είναι σε εξέλιξη κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία διενέργειας αυτού. Τέτοια πρόβλεψη θα ήταν πλήρως παράνομη, θα συνεπαγόταν δε τη δυνατότητα συμπλήρωσης εγγράφων των προσφορών, που κατά την κρίση των υποψηφίων ελλείπουν, και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Γ. Βεβαίωση περί μη οφειλής των υποψηφίων Η αναθέτουσα αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να καθορίζει τους όρους μίας διακήρυξης, οι οποίοι δύνανται να περιορίσουν το πλήθος των υποψηφίων σε ένα διαγωνισμό, εφόσον οι όροι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και δεν παραβιάζουν τις εφαρμοζόμενες στις δημόσιες συμβάσεις γενικές αρχές του δικαίου, ήτοι, μεταξύ άλλων, την αρχή της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ισότητας. Περαιτέρω, έχει κριθεί ότι κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως οι θεσπιζόμενοι με την διακήρυξη διαγωνισμού όροι, δεν χρήζουν, ως εκ της φύσεώς τους, αιτιολογίας (βλ. Ε.Α. ΣτΕ 918/2003, 763, 876/2004), η Διοίκηση είναι, κατ’ αρχήν ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακηρύξεως ως προς τα προς προμήθεια είδη, καθορίζοντας τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας από ποσοτική και ποιοτική άποψη, απαραδέκτως δε αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στο διαγωνισμό η σκοπιμότητα της θεσπίσεως επί μέρους όρων και τεχνικών προδιαγραφών. Ειδικότερα, λόγοι με τους οποίους ο προτιθέμενος να μετάσχει στο διαγωνισμό επιχειρεί, υπό την μορφή της κατά τρόπο γενικό αμφισβητήσεως της νομιμότητας συγκεκριμένων όρων της διακηρύξεως, να προσδιορίσει, κατά τις δικές τους δυνατότητες, τα προς προμήθεια είδη και να καθορίσει, βάσει δικές του εκτιμήσεις, τα κριτήρια για την ανάδειξη του αναδόχου, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι (βλ. ΕΑ ΣτΕ 307/2007). Η αναθέτουσα αρχή δεν εμποδίζεται να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται προς απόδειξη της πλήρωσης των ζητούμενων όρων του διαγωνισμού.  Κατ΄ ακολουθίαν, νομίμως η διακήρυξη ζητά την προσκόμιση βεβαίωσης περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς των υποψηφίων από τον Δήμο Κορινθίων και από τον Δήμο της έδρας της δραστηριότητάς του κάθε υποψηφίου. Οι δε σχετικοί, κατά γενικό τρόπο προβαλλόμενοι, ισχυρισμοί της προσφεύγουσας προβάλλονται αβασίμως και πρέπει να απορριφθούν.   Δ. Κατάλογος προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε. Η διακήρυξη προβλέπει την προσκόμιση καταλόγου του προσωπικού των υποψηφίων κατά ειδικότητα, θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε. Ο εν λόγω όρος αυτής έχει ως στόχο την αποφυγή της «μίσθωσης» υπαλλήλων από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς και χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές κυρίως σε διαγωνισμούς με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, που δύναται να παρασχεθούν από τρίτους, μη υπηρετούντες, με μόνιμη σχέση εργασίας, στον υποψήφιο οικονομικό φορέα, όπως η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Με την προσκόμιση του εν λόγω καταλόγου αποδεικνύεται, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποιοι εργάζονται με μόνιμη σχέση εργασίας σε μία επιχείρηση και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων αυτών (βλ. αντίστοιχες περιπτώσεις ΑΕΠΠ 382/2018, 42/2017). Επιπροσθέτως, ο όρος αυτός είναι σε πλήρη συμφωνία με αντίστοιχο προβλεπόμενο περιορισμό από το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με περιορισμούς στη στελέχωση των επιχειρήσεων, ιδίως προς αποφυγή της χρόνιας τακτικής «μίσθωσης» πτυχιούχων μηχανικών σε εταιρείες (βλ. Δ. Ραϊκος, Ε. Βλάχου, Ε. Σαββίδη «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/2016» Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, εκ. Σάκκουλα 2018, σελ. 732 επ.). Κατ΄ ακολουθίαν, οι προβαλλόμενοι από την προσφεύγουσα ισχυρισμοί σχετικά με την παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων προβάλλονται αορίστως και πρέπει να απορριφθούν.   Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:   – Την αποδοχή των απόψεών μας. – την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.» κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44547/18-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, προϋπολογισμού μελέτης 2.074.126,31€ (χωρίς ΦΠΑ) του Δήμου Κορινθίων. -Τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μας και κάθε άλλης συναφούς πράξης μας.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/7/2019.-