Απόφαση αριθμ. 4/8/2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 4/8/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-01-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 1927/17-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Μπάκουλης Δημήτριος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Νανόπουλος Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων/νος, 2)Κορδώσης Χρήστος, 3)Ζήμος Κων/νος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης), 4)Ζώγκος Ανδρέας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.288,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 25/400/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 46/2018 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού στις 05-10-2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 05-10-2018, Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό υποβληθέντα φάκελο με τις προσφορές του οικονομικού φορέα, εμπρόθεσμα και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 32037/20-09-2018 αναλυτική διακήρυξη και συνεπώς η προσφορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής προσφοράς.

Από τον έλεγχο της Τεχνικής προσφοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της σχετικής διακήρυξης και κατά συνέπεια η προσφορά προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρ. 117 του Ν.4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι «η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής». Από την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς, του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ προέκυψαν τα κάτωθι:

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

1

ton

1500

5,35

8.025,00

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

500

6,00

3.000,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

ton

500

6,00

3.000,00

4

ΣΚΥΡΟ

ton

500

6,00

3.000,00

5

ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ton

500

6,00

3.000,00

6

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

m3

530

62,00

32.860,00

7

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΦΟΡΑ

20

110

2.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

55.085,00

ΦΠΑ 24%

13.220,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

68.305,40

Κατόπιν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η προσφορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της υπ’ αριθμ. 32037/20-09-2018 Διακήρυξηςεισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», δαπάνης 68.305,40€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ως ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 05-10-2018, Πρακτικού Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, έναντι του ποσού των 68.305,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 05-10-2018 Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 74.288,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ έναντι του ποσού των 68.305,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 05-10-2018 Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού Αρ.1.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/8/2019.-

Leave a Comment