Απόφαση αριθμ. 4/9/2019

Απόφαση αριθμ. 4/9/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 4 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 21-01-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 1927/17-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Μπάκουλης Δημήτριος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος, 4)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημήτριο), 5)Νανόπουλος Βασίλειος. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων/νος, 2)Κορδώσης Χρήστος, 3)Ζήμος Κων/νος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης), 4)Ζώγκος Ανδρέας.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 9η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 215/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλα με την εντολή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την απόδοση στο Δήμο του μισθίου της καφετέριας του Πολυκέντρου Δήμου Κορινθίων και της είσπραξης από το Δήμο Κορινθίων των οφειλόμενων από τον μισθωτή κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο μισθωμάτων.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 16-01-2019 επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλας, με την οποία αιτείται τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την άμεση επίδοση στον μισθωτή και τον εγγυητή της δεύτερης εξώδικης όχλησης για απόδοση μισθίου και καταβολή των οφειλομένων. Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ορισμού πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή, ο οποίος, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις της ως άνω αναφερόμενης δεύτερης εξώδικης όχλησης.  Για τον λόγο αυτό προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την ανωτέρω υπόθεση,τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7/04-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» ποσού 14.000,00€, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων κ.λπ. και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)   Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων τη δικαστική επιμελήτρια  Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις της εξώδικης όχλησης του Δήμου Κορινθίων κατά των Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου και Παναγιώτας Κανελλοπούλου για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση.      Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που ορίζονται στην ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), όπως ισχύει, και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει,  και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/9/2019.-

Leave a Comment