Απόφαση αριθμ. 40/631/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 40/631/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/12/2018
Αριθμός Πρακτικού 40 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  28-12-2018 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 45349/24-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Μπάκουλης Δημ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων. (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης) Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 1.289.842,58€», διότι η εν λόγω σύμβαση έχει χρόνο ισχύος έως τις 31/12/2018 κι ως εκ τούτου το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 631η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 1.289.842,58€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 399/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών των Ομάδων Α – Είδη Κρεοπωλείου, Β – Είδη Παντοπωλείου και Γ – Παιδικές Τροφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης (αριθμ. 31773/02-08-2016 διακήρυξη διαγωνισμού).  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: Θέμα: Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)». Σχετ.: Το υπηρεσιακό  έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: •    Την υπ’ αριθμ. 24150/31-5-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV006267243) αρχική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»  για την προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) –προμήθεια ειδών ομάδας Α,Β,Γ, της 47/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός  χρόνος ισχύος είναι από την υπογραφή της σύμβασης 31-05-2017 έως 08-12-2017, •    Την υπ΄ αριθμ.  57976/08-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV002382848) τροποποιητική της αρχικής  σύμβασης,  σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός  χρόνος ισχύος παρατάθηκε έως 31-12-2018, •    Την υπ΄ αριθμ. 17/3952018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της λήξης του φυσικού Αντικειμένου της πράξης  ‘’ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ‘’ και της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016 ’’ έως την 31η /12/2019 και την παράταση της λήξης του Οικονομικού Αντικειμένου της ανωτέρω πράξης  έως την 31η /3/2020. •    Το ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης. •    Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […]. •    Την παρ. 1 του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. •    Τις διατάξεις του άρθρου 132 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α. •    Τη σύμφωνη γνώμη της «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»  για την παράταση ισχύος της σύμβασης έως 31-3-2019. Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες  και έως την παράδοση  των συμβατικών ποσοτήτων της 24150/31-5-2017 αρχικής σύμβασης όπως αυτή  έχει τροποποιηθεί,  ήτοι έως  την 31-03-2019,  προκειμένου να παραδοθούν  οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. Η Επιτροπή Γιαβάση Άννα                   Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα               Σούκουλης Αντώνιος Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά τρεις μήνες, ήτοι έως και την 31-03-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, διότι θεωρεί πως το αντικείμενο της σύμβασης θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί) Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.  για την προμήθεια των ειδών των Ομάδων Α – Είδη Κρεοπωλείου, Β – Είδη Παντοπωλείου και Γ – Παιδικές Τροφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης (αριθμ. 31773/02-08-2016 διακήρυξη διαγωνισμού) του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού μελέτης 1.289.842,58€, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 31-03-2019, και έως την παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων της αριθμ. 24150/31-05-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV006267243) αρχικής σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 57976/008-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV002382848) τροποποίηση σύμβασης,  προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/631/2018.-

Leave a Comment