Απόφαση αριθμ. 40/636/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 40/636/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 40 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  28-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 45349/24-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Μπάκουλης Δημ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων. (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης)   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     ΑΠΟΦΑΣΗ 636η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου (πρώην δημοτικά σφαγεία)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 560/2018 απόφασή της περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η αριθμ. 42326/03-12-2018 διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Κορινθίων, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 21-12-2018.  Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών το από 21-12-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο υπήρξαν δύο συμμετέχοντες στη δημοπρασία, η εταιρεία με την επωνυμία «LECHI GROUP Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» κι η εταιρεία με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING AE».  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ως άνω συμμετέχουσες εταιρείες, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: 1)Η LECHI GROUP Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα από την αριθμ. 42326/2018 διακήρυξη δημοπρασίας δικαιολογητικά συμμετοχής κι ως εκ τούτου η προσφορά της απορρίπτεται από την επιτροπή δημοπρασίας ως απαράδεκτη.  2)Η KORINTHIAN PALACECATERING AE υπέβαλε τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την αριθμ. 42326/2018 διακήρυξη δημοπρασίας κι ως εκ τούτου η προσφορά της γίνεται δεκτή από την επιτροπή δημοπρασίας.  Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό, πλειοδότης για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING AE, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που πρόσφερε το ποσό των τετρακοσίων δέκα ευρώ (410,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% ως μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δε θα αναπροσαρμόζεται, με διάρκεια μίσθωσης είκοσι πέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει: -την έγκριση του από 21-12-2018 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας, -την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία LECHI GROUP Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και -την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 6.979,34 τ.μ., εντός του οποίου κείνται τα εξής κτίσματα: α)ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70τ.μ., β)ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ., που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ)συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 213,43τ.μ., και δ)λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ. και 21,62 αντίστοιχα, και το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου, για τουριστική χρήση (χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα), στον πλειοδότη εταιρεία με την επωνυμία KORINTHIAN PALACECATERING AE, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των τετρακοσίων δέκα ευρώ (410,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% ως μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δε θα αναπροσαρμόζεται, με διάρκεια μίσθωσης είκοσι πέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 42326/2018 διακήρυξης δημοπρασίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το από 21-12-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 116 και 196 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει, και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις,   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ., με αρνητική ψήφο, λόγω του ότι υπάρχει μόνο μία προσφορά στη δημοπρασία)          Α.- Εγκρίνει το από 21-12-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 6.979,34 τ.μ., εντός του οποίου κείνται τα εξής κτίσματα: α)ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70τ.μ., β)ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ., που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ)συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 213,43τ.μ. και δ)λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ. και 21,62 αντίστοιχα, και το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου, για τουριστική χρήση (χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα), σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 42326/05-07-2018 διακήρυξης δημοπρασίας.      Β.- Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία LECHI GROUP Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, διότι δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα από την αριθμ. 42326/2018 διακήρυξη δημοπρασίας δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-12-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας. Γ.- Ανακηρύσσει πλειοδότη της ως άνω δημοπρασίας την εταιρεία με την επωνυμία KORINTHIAN PALACECATERING AE, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με το ποσό των τετρακοσίων δέκα ευρώ (410,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% ως μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δε θα αναπροσαρμόζεται.  Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 42326/03-12-2018 διακήρυξης δημοπρασίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-12-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας.       Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/636/2018.-