Απόφαση αριθμ. 40/637/2018

Απόφαση αριθμ. 40/637/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 40

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 45349/24-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Μπάκουλης Δημ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων. (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι στις 12-12-2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η υπ’ αριθμ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου 497/2018 από 26-11-2018, Αίτηση λήψεως Ασφαλιστικών μέτρων διαταράξεως της νομής και άλλως αποβολής (μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου των: 1. Ελένης Παπανικολάου του Αριστείδη, 2.Μαρίας Παπανικολάου του Αριστείδη, 3.Μαρίας θυγ.Θεοδώρου Δασκαλοπούλου, συζ. Αθανασίου Σακελλαρίου, 4.Δήμητρας θυγ.Θεοδώρου Δασκαλοπούλου, συζ.Ιωάννη Κιντή, 5.Γεωργίου Κιντή του Ιωάννη και 6. Αναστασίου Ντούρου του Κων/νου, κατά του Δήμου Κορινθίων με ορισμένη δικάσιμο της Προσωρινής Διαταγής στις 11-01-2019.

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαδίκων και των αντίστοιχων ιδιοκτησιών που εμπλέκονται καθώς και της πολυπλοκότητας και μεγάλης έκτασης του εν λόγω αντικειμένου, να οριστούν δύο πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Κορινθίων με την εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να παρασταθούν κατά την δικάσιμο της 11-01-2019 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για τον λόγο αυτό προτείνει τους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.κ. Βενετσάνο Χρήστο και Σπηλιώτη Γεώργιο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Λόγω του μεγάλου αριθμού των διαδίκων και των αντίστοιχων ιδιοκτησιών που εμπλέκονται καθώς και της πολυπλοκότητας και μεγάλης έκτασης του εν λόγω αντικειμένου, ορίζουμε για την ανωτέρω υπόθεση πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Κορινθίων τους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.κ.Βενετσάνο Χρήστο και Σπηλιώτη Γεώργιο, στους οποίους δίνουμε εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να παρασταθούν κατά την δικάσιμο της 11-01-2019 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος των πληρεξούσιων δικηγόρων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/637/2018.- 

Leave a Comment