Απόφαση αριθμ. 5/16/2019

Απόφαση αριθμ. 5/16/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 5 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4636/07-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 16η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’   ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018. ΣΧΕΤ. : H αριθμ. 7186/4-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου & Τενέας, του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018, με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29/03/2019 . Η αριθμ. 260/27-12-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 80.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), που αναρτήθηκε στη διαύγεια την 03/01/2019 Η αριθμ. 19912/31-1-2019 Απόφαση Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί έγκρισης Προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου Κορινθίων έτους 2019, που αναρτήθηκε στην διαύγεια την 04/02/2019 Η από 16/01/2019 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία στην ΔΕ Άσσου – Λεχαίου υπάρχει ανάγκη επιπλέον εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, που δεν καλύφθηκαν με την προηγούμενη χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ.   Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου άμεσα να προχωρήσει ο Δήμος στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018 και την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου,   με την παρούσα εισήγηση, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 80.000,00 ευρώ από το έργο του ΥΠ.ΕΣ. 2003ΣΕ05500005 με τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας».   Επίσης προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εσόδων:   δημιουργούμε: τον K.A. 1322.0009 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 80.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)] .   μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 80.000,00 και απο εκεί   δημιουργούμε: τον K.A. 64/6234.0004 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 80.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)] .   ΜΕΡΟΣ Β   Έχοντας υπόψη:
  • την αριθμ. 17/393/2018 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων &
  • την αριθμ. 76397/20-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
   καλείται το ΔΣ όπως:  
  • Αποδεχτεί τους όρους της απόφασης ένταξης και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου
  • Αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 680.000,00 ευρώ για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ)
  • Τροποποιήσει  το Τεχνικό Πρόγραμμα εντάσσοντας νέο έργο ως ακολούθως:
  • Εγγραφή ποσού 680.000,00 ευρώ σε Κ.Α. Εσόδου 1322.0010[Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ)] με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» απο το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι » και μέσω του αποθεματικού:
  • Ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. εξόδου 64/7333.0004 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», και προϋπολογισμό  680.000,00 ευρώ [ΠΔΕ] .
     Τροποποιήσει του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως: ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εσόδων: δημιουργούμε: τον K.A. 1322.0010 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» απο το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι »προϋπολογισμού 680.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)] .   μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 680.000,00 και απο εκεί   δημιουργούμε: τον K.A64/7333.0004 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», και προϋπολογισμό  680.000,00 ευρώ [ΠΔΕ] .   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/16/2019.-

Leave a Comment