Απόφαση αριθμ. 5/17/2019

Απόφαση αριθμ. 5/17/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 5 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4636/07-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 17η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:               Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 7/4-1-2019 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 19912/31-1-2019 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 και σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 38347/25-7-2018, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεσή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ, της ΚΥΑ 38347/25-7-2018 “1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και    έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του,με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός” και ειδικότερα ως προς την Ομάδα Εσόδων I, την Ομάδα Εσόδων II, το Χρηματικό υπόλοιπο και τις πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ”.             Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχουν προκύψει και νέες ανάγκες, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως προβούν στην εισήγηση τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ   ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I             Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2018 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 της ΚΥΑ 38347/25-7-2018) προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2018 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.057,52 ευρώ β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2018 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2019, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφείείναι το ποσό του έτους 2018, ήτοι 9.652.057,52€. Στον προϋπολογισμό 2019 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 9.431.622,01 ευρώ και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική  η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Στο σκέλος των εσόδων και στον κ.α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2019 συνολικά ποσό 26.866.491,40 €. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2018 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 27.093.285,22€. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 226.793,82 €   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018   α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 3.904.607,19ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 4.727.415,74 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 822.808,55 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.             Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 318.376,34 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2018 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε      175.854,69   ευρώ. Προκύπτει μείωση κατά    142.521,65    ευρώ στο σκέλος των Εξόδων. β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 593.785,00€. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018 το ποσό ανέρχεται τελικά σε     1.109.284,77   ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά   515.499,77  ευρώ.             Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 39.245,05 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2018 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε   3660,80   ευρώ. Προκύπτει μείωση κατά  35.584,25 € στο σκέλος των Εξόδων.             Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 4.498.392,19€  και τελικά ανήλθε σε    5.836.700,51 €. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά        1.338.308,32€.     ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II               Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 18.493.854,11 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2018 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 19.278.516,90 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 784.662,79€             Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 16.835.151,18 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 17.819.516,90 ευρώ.Συνολική αύξηση 984.365,72 €. Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 863.441,37 ευρώ β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2018: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 1.460.457,94 ευρώ Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019  για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο απο τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 και 2018:              το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 19.278.516,90 -1.460.457,94=    17.818.058,96€. Το ποσό που εγγράφουμε τελικά είναι 17.819.516,90 ευρώ.             Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.278.516,90 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι  17.819.516,90 ευρώ).   ΟΦΕΙΛΕΣ Στο σκέλος των εξόδων και στους κ.α 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.396.054,97€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2018 ανήλθε σε 1.766.424,24 €. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε  κατά 629.630,73€   Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις απο νέες ανάγκες που προκύπτουν προτείνουμε:   Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα έργα :  με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€ το οποίο αποτελεί Νέο έργο του Τεχνικού Προγράμματος ενώ είχε συμπεριληφθεί λανθασμένα στα συνεχιζόμενα. με κ.α 20/7325.0002 και τίτλο:Επέκταση δημοτικού φωτισμού, το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 170.000,00 και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 270.000,00 με κ.α 45/7336.0010 και τίτλο: Διαμόρφωση κοιμητηρίων, το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 120.000,00 και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 620.000,00 με κ.α  30/7332.0001 και τίτλο: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων, το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 800.000,00 και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 450.000,00 με κ.α 30/7334.0002 και τίτλο: Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου κορινθίων, το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 1.000.000,00 και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 700.000,00   Γ.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και απο τις νέες εντάξεις  διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.  
ΕΣΟΔΑ        
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
         
5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1692681,69 -399297,26 1.293.384,43
5112.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 4888000 -51962,62 4.836.037,38
5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 4498392,19 1338308,32 5.836.700,51
5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 4645200 -792532,9 3852667,1
5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 287846,56 -155586,7 132259,86
5121.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 41226,96 -36371,56 4855,4
5122.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα  (εκτός Π.Δ.Ε.) για  πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5969554,85 -638762,01 5330792,84
5123.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1930000 420000 2350000
5124.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 795429,91 -106155,8 689274,11
5129.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει  δαπανών του Δήμου 2002839,24 487645,71 2490484,95
5129.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 115320 161508,64 276828,64
51 ΣΥΝΟΛΟ   226793,82  
3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 717.242,22 362.331,72 1.079.573,94
3211.0002 Δημοτικός Φόρος 156.677,60 19.014,68 175.692,28
3212.0001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου 1.802.970,28 -46.467,99 1.756.502,29
3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου 222.556,54 130.489,34 353.045,88
3217.0001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 709.820,76 -73.350,53 636.470,23
3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου 2.509.699,44 42.834,23 2.552.533,67
3218.0002 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων 251.566,82 -1.443,56 250.123,26
3219.0001 Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών 389.527,12 -433,19 389.093,93
3219.0002 Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών 580.425,55 82.738,01 663.163,56
3219.0004 Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών 1.298.083,26 -6.392,87 1.291.690,39
3219.0005 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών 891.067,91 28.767,14 919.835,05
3219.0006 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών 122.402,27 -718,48 121.683,79
3219.0007 Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές 447.060,75 28.149,88 475.210,63
3219.0008 Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών 270.067,85 -60.900,62 209.167,23
3219.0009 Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών 726.134,27 3.109,64 729.243,91
3219.0010 Μισθώματα ακινήτων 224.771,75 -28.514,93 196.256,82
3219.0011 Επιστροφή χρημάτων 328.424,44 87.986,90 416.411,34
3219.0012 Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ) 65.292,93 -2.463,14 62.829,79
3219.0013 Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ) 76.010,72 -2.787,98 73.222,74
3219.0014 Τέλος απο δικαίωμα βοσκής Δ. Σολυγείας 2.124,70 -299,80 1.824,90
3219.0015 Τέλος απο δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού 8.426,88 -15,46 8.411,42
3219.0016 Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου 54.237,05 -120,95 54.116,10
3219.0017 Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού 5.065,71 -180,41 4.885,30
3219.0018 Π.Ο.Ε μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας 59.383,72 -49.411,92 9.971,80
3219.0020 Παραχώρηση τετραετών τάφων 41.664,55 9.681,18 51.345,73
3219.0022 Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων 208.987,17 -3.141,94 205.845,23
3219.0023 Τέλη διέλευσης 2.176,72 -110,37 2.066,35
3221.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων 1.609.979,60 -18.757,25 1.591.222,35
3221.0002 ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ 4.192.860,72 286.589,54 4.479.450,26
3221.0003 Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ 193.775,48 -1.306,43 192.469,05
3221.0004 Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 6.246,05 -211,65 6.034,40
         
32 ΣΥΝΟΛΟ   784.662,79  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                     ΕΣΟΔΩΝ                                             78.960765,04€ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ    760.000,00 ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    1.011.456,61€            ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         80.732.221,65€                                1.011.456,61  
Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
00/8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 115.200,00 0,00 115.200,00
00/8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  8.000,00 -8.000,00 0,00
00/8112.0006 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 22.526,18 -14.961,95 7.564,23
00/8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010. 5.498,55 0,00 5.498,55
00/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 24.940,23 41.767,38 66.707,61
00/8114.0006 Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 125,47 0,00 125,47
00/8115.0001 Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων 978,42 -978,42 0,00
00/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 66.829,99 -25.784,67 41.045,32
00/8117.0001 Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) 10.930,20 -2.462,20 8.468,00
00/8117.0002 Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 684.581,85 -273.470,29 411.111,56
  ΣΥΝΟΛΟ   -283890,15  
10/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 502,25 1.405,85 1.908,10
10/8112.0006 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 3.290,96 -3.290,96 0,00
10/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 32.425,05 -31.772,92 652,13
10/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.092,00 -276,20 815,80
10/8116.0006 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00 4.217,00 4.217,00
10/8121.0006 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 16.694,12 -16.216,72 477,40
10/8123.0006 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 12.917,36 -9.917,36 3.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ   -55851,31  
15/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.355,60 -265,78 2.089,82
15/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 11.265,71 -5.399,99 5.865,72
15/8115.0001 Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων 3.411,00 0,00 3.411,00
15/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 60.452,21 -28.948,49 31.503,72
15/8117.0002 Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00 1.625,00 1.625,00
15/8121.0006 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 210.362,04 -210.362,04 0,00
  ΣΥΝΟΛΟ   -243351,3  
20/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 18.947,53 24.838,65 43.786,18
20/8112.0006 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 19.620,62 -16.736,65 2.883,97
20/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 210.134,67 -138.158,57 71.976,10
20/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 891,34 -860,78 30,56
20/8116.0006 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 61.352,35 -18.748,09 42.604,26
20/8117.0002 Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00 800,90 800,90
20/8121.0006 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 7.429,83 6.342,89 13.772,72
  ΣΥΝΟΛΟ   -142521,65  
30/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.893,02 5.823,68 7.716,70
30/8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  6.000,00 -6.000,00 0,00
30/8112.0006 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  24.600,00 35.900,00 60.500,00
30/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 9.180,42 32.611,13 41.791,55
30/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 627,50 -571,90 55,60
30/8116.0006 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 41.988,78 -34.696,79 7.291,99
30/8121.0006 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 172.956,21 9.103,72 182.059,93
30/8122.0004 Έργα Δήμου Σαρωνικού 200.710,38 0,00 200.710,38
30/8122.0006 Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 209.450,84 -182.453,55 26.997,29
30/8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων 45.978,91 0,00 45.978,91
  ΣΥΝΟΛΟ   -140283,71  
35/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.366,69 1.131,42 3.498,11
35/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.385,00 -1.300,80 1.084,20
35/8116.0006 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 3.805,87 -2.323,33 1.482,54
35/8121.0006 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 3.360,40 -2.157,60 1.202,80
      -4.650,31  
40/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.072,00 -344,00 1.728,00
  ΣΥΝΟΛΟ   -344,00  
45/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 5.781,15 -3.333,22 2.447,93
45/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.984,00 -930,00 1.054,00
45/8116.0006 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 114,55 44,32 158,87
45/8122.0006 Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 31.365,35 -31.365,35 0,00
  ΣΥΝΟΛΟ   -35.584,25  
60/8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 4302,07 11,26 4.313,33
60/8112.0006 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.216,16 -107,82 2.108,34
60/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 2.658,39 -2.658,39 0,00
60/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 885,40 100.179,87 101.065,27
  ΣΥΝΟΛΟ   97.424,92  
64/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00 108.748,00 108.748,00
64/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00 40.914,24 40.914,24
64/8122.0006 Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 6.616,35 29.758,79 36.375,14
64 ΣΥΝΟΛΟ   179.421,03  
81 ΣΥΝΟΛΟ   -629.630,73  
00/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 14301038,47 498200,06 14.799.238,53
20/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 674.687,99 356.267,90 1.030.955,89
25/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.562.703,24 33.925,56 1.596.628,80
45/8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 296.721,48 95.972,20 392.693,68
85 ΣΥΝΟΛΟ   984.365,72  
20/7132.0001 Προμήθεια μεταφορικών μέσων 200.000,00 200.000,00 400.000,00
20/6662.0003 Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού 350.000,00 528.872,37 878.872,37
20/7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 350.000,00 142.521,65 492.521,65
20/7325.0002 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 170.000,00 100.000,00 270.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 20   971.394,02  
45/7336.0010 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 120.000,00 500.000,00 620.000,00
45/7131.0001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 15.000,00 20.000,00
45/6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 21.003,04 18531,01   39.534,05
45/6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 20.800,00 14.000,00 34800
  ΣΥΝΟΛΟ 45   547.531,01  
  ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ      
15/7135.0001 Προμήθεια αντιγράφου αγάλματος 0 18.000,00 18.000,00
00/6423.0001 Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων ,00 2000 2.000,00
30/7332.0001 Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κορινθίων 800.000,00 -350.000,00 450.000,00
30/7334.0002 Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων 1.000.000,00 -300.000,00 700.000,00
30/7111.0003 Απαλλοτριώσεις ακινήτων 1.900.000,00 -200.000,00 1.700.000,00
10/6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 1.131.040,92 -22.000,00 1.109.040,92
30/7132.0001 Προμήθεια μεταφορικών μέσων 50.000,00 -25.000,00 25.000,00
15/6235.0001 Μίσθωση μεταλλικής κερκίδας 0 13000   13.000,00
60/6222.0001 Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών 1.300,00 1.300,00 2.600,00  (1300,00 -1328.0008, 1300,00 -5124.0001)
60/6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών 42.468,00 20.116,46 62.584,46 (42.468,00-1328.0001, 20.116,46-5124.0001)
60/6481.0001 ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016 469.191,16 -131.064,30 338.126,86 (1216.0001 ποσό: 114.472,63€ & ΚΑ Εσόδου 5124.0001 ποσό: 223.654,23€)
62/7135.0013 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 0 10516,48 10.516,48 (5124.0001)
         
         
  ΣΥΝΟΛΟ   -963131,36  
  ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ   910528,66  
-9111 Aποθεματικό 4.249,37 100927,95 105177,32
         
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   1011456,61  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                      ΕΞΟΔΩΝ                                             78.960765,04€ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ    760.000,00 ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    1.011.456,61€            ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         80.732.221,65€                                          
  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/17/2019.-

Leave a Comment