Απόφαση αριθμ.5/18/2019

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 82.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) αριθμός πρακτικου 5 , 11-2-2019

Leave a Comment