Απόφαση αριθμ. 5/19/2019

Απόφαση αριθμ. 5/19/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 5 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4636/07-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.         ΑΠΟΦΑΣΗ 19η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 191.300,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/215/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης αυτού, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 16-07-2018. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60939. Ακολούθως, με την αριθμ. 31/500/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: Α. εγκρίθηκαν α)το από 26-07-2018 που ολοκληρώθηκε στις 05-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)το από 16-10-2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι  διαγωνισμού, Β. απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101973, 2)ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104384 – επειδή δεν κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 20381/21-6-2018 διακήρυξης διαγωνισμού – 3)ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104245, 4)ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 102295, 5)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 103654, 6)ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., για το ΤΜΗΜΑ 3,  με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101748 – διότι δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη 23/2018 της αριθμ. 20381/21-6-2018 διακήρυξης διαγωνισμού, Γ. ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας οι οικονομικοί φορείς: 1)ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104299 για την προμήθεια των ειδών του τμήματος 3- ΧΡΩΜΑΤΑ με συνολικό ποσό προσφοράς τα 17.728,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 2)ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101748 για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ με συνολικά ποσά προσφοράς τις 79.290,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το τμήμα 1 και 64.322,41€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το τμήμα 2 της αριθμ. 23/2018 μελέτης. Οι προσωρινοί ανάδοχοι 1)ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ για την προμήθεια των ειδών του τμήματος 3- ΧΡΩΜΑΤΑ και 2)ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ της αριθμ. 23/2018 μελέτης και 20381/2018 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού κλήθηκαν με το αριθμ. 41152/23-11-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-12-2018, το οποίο ολοκληρώθηκε κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ως άνω προσωρινών αναδόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή από τους ως άνω οικονομικούς φορείς,  είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Ως εκ τούτου η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται α)την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών των τμημάτων 1- Οικοδομικά Υλικά και 2- Σιδηρικά της αριθμ. 23/2018 μελέτης και 20381/2018 διακήρυξης και β)την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών του τμήματος 3- Χρώματα της αριθμ. 23/2018 μελέτης και 20381/2018 διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 14-12-2018, το οποίο ολοκληρώθηκε κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες 1)ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ για την προμήθεια των ειδών του τμήματος 3- ΧΡΩΜΑΤΑ με συνολικό ποσό προσφοράς τα 17.728,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 2)ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ με συνολικά ποσά προσφοράς τις 79.290,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το τμήμα 1 και 64.322,41€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το τμήμα 2 της αριθμ. 23/2018 μελέτης και 20381/2018 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Εγκρίνει το από 14-12-2018, που ολοκληρώθηκε κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 191.300,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60939, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την ως άνω προμήθεια ως εξής: 1)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. (Διάσελα, Μολύκρειο Ναυπακτίας, Α.Φ.Μ. 800553087, Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 14-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΤΜΗΜΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
   
1 Πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30εκ. και πάχους 3-5εκ. Μ2 4.470 6,30 5,98 26.730,60
2 Κυβόλιθοι, οποιονδήποτε διαστάσεων και σχήματος, κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Μ2 1.750 7,90 7,68 13.440,00
3 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διατομής 0,15Χ0,30μ. Μ. 980 3,70 3,48 3.410,40
4 Τσιμέντα 50kg ΤΕΜ 1.130 6,50 5,99 6.768,70
5 Τσιμέντα λευκά (σάκος οτων 25kg) ΤΕΜ 330 7,00 6,05 1996,50
6 Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμέντο ( Σάκος των 25kg) ΤΕΜ 65 25,00 15,30 994,50
7 Αντιδιαβρωτικό οπλισμού των 4kg ΤΕΜ 47 22,00 12,00 564,00
8 Οικοδομική ρητίνη 5kg ΤΕΜ 57 25,00 15,30 872,10
9 Κόλλα πλακιδίων ΑΚ 20, 25kg ΤΕΜ 116                  17,00 12,08 1.401,28
10 Κόλλα πλακιδίων –κατηγορίας C2TE,25kg ΤΕΜ 74 11,00 8,05 595,70
11 Κόλλα πλακιδίων –κατηγορίας C2TE-S1, 25kg ΤΕΜ 110 8,00 8,00 880,00
12 Ασβέστης (σε σάκο των 18kg) ΤΕΜ 870 2,50 1,99 1.731,30
13 Μαρμαρόσκονη (μεγάλος σάκος-big bag των 1500 κιλών) TEM 8 55,00 55,00 440,00
14 Άμμος λευκή (σάκος των 20kg) ΤΕΜ 830 1,60 1,28 1.062,40
15 Άμμος ποταμίσια (σάκος των 20kg) ΤΕΜ 370 3,50 1,99 736,30
16 Χαλίκι (σάκος ΤΩΝ 20kg) ΤΕΜ 580 1,60 1,28 742,40
17 Γαρμπίλι (σάκος των 20kg) ΤΕΜ 580 1,60 1,28 742,40
18 Τσιμεντόλιθοι 15x17x32 ΤΕΜ 750 0,67 0,48 360,00
19 Οπτόπλινθοι (τούβλα) 9x12x19 ΤΕΜ 711 0,15 0,12 85,32
20 Σταυροί πλακιδίων Νο10 -Πακέτο 250τεμάχια ΤΕΜ 65 130 6,00 390,00
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 63.943,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 79.290,44
  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΤΜΗΜΑ 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%
     
1 Δομικά  πλέγματα ποιότητος Β500Α KG 35600 0,68 0,68 24.208,00
2   Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C (Ευθύγραμμος/Ρόλοι) KG 6800 0,68 0,68 4.624,00
3 Κοιλοδοκοί σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 6800 0,68 0,68 4.624,00
4 Στρατζαριστά σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 5250 0,68 0,68 3.570,00
5 Λάμες σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 5250 0,68 0,68 3.570,00
6 Βέργες σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 5140 0,68 0,68 3.495,20
7 Φρεάτια μαντεμένια 30×30 TMX 195 24 14,00 2.730.00
8 Φρεάτια μαντεμένια 40×40 TMX 195 39 20,00 3.900.00
9 Ατσαλόκαρφα  3,5×50- κουτί των 100τεμ TMX 70 2,5 1,65 115,50
10 Σύρμα μαύρο ΝΟ 14 KG 102 1,7 1,35 137,70
11 Σύρμα μαύρο Φ5 KG 121 1,6 1,35 163,35
12 Σύρμα μαύρο Νο7 (Κουλούρα των 2 kg) TEM 50 3,6 2,70 135.00
13 Καρφοβελόνες 16×21, κουτί των 5kg TEM 62 8 4,84 300,08
14 Καρφοβελόνες 19×45,(κουτί των 5kg) TEM 62 7,99 4,84 300.08
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 51.872,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 64.322,41
  2)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε. (Τερψιχόρης 20, Παλαιό Φάληρο Αττικής, Α.Φ.Μ. 095003835, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 14-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 3- ΤΜΗΜΑ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
   
1 Πλαστικό χρώμα για χρήση  σε εσωτερικό χώρο KG 3110 2,80 € 1,71 5.318,10
2 Ακρυλικό χρώμα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους KG 3110 3,00 € 1,54 4.789,40
3 Βερνικόχρωμα ντουκο για μεταλλικές επιφάνειες KG 187 3,00 € 3,00 561,00
4 Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων KG 510 2,40 € 2,24 1.142,40
5 διαλυτικό κοινό KG 130 2,20 € 1,31 170,30
6 Διαλυτικό Νίτρου KG 219 3,70 € 1,79 392,01
7 Βερνίκι διαλύτου για ξύλινες επιφάνειες KG 120 3,50 € 3,50 420,00
8 Χρώμα διαγράμμισης KG 800 4,13 € 1,88 1.504,00
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 14.297,21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 17.728,54
  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016. Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 ως εξής: -ΚΑ 30/6661.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων» και ποσό 51.329,91€ -ΚΑ 30/6662.0011 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» και ποσό 99.999,81€ -ΚΑ 45/6661.0001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» και ποσό 19.999,90€ -ΚΑ 45/6662.0001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» και ποσό 19.999,90€.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/19/2019.-   Επισυνάπτεται το από 14-12-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)  
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.   3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια για την συντήρηση δημ. Κτιρίων και την πλακόστρωση πεζοδρομίων & Κ.Χ. του Δήμου Κορινθίων»     Στην Κόρινθο, την 14-12-2018, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 14,00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου Κορινθίων, (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδoτών   που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του στον υπ. αριθ. αριθ. 60939 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 20381/21-6-2018 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια για την συντήρηση δημ. Κτιρίων και την πλακόστρωση πεζοδρομίων & Κ.Χ. του Δήμου Κορινθίων». Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:    
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα
2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη
3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος
    Με το υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια της με αριθμ. 23/2018  μελέτης η Επιτροπή πρότεινε:  
 1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ για το ΤΜΗΜΑ 3-ΧΡΩΜΑΤΑ δαπάνης  14.297,21€ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 17.728,54€.
   
 1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ για την προμήθεια των ειδών στο ΤΜΗΜΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ   δαπάνης 63.943,90€ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 79.290,44€ και στο ΤΜΗΜΑ 2. ΣΙΔΗΡΙΚΑ  δαπάνης 51.872,91 και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 64.322,41€.
  Το πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 500/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες. Στην συνέχεια απεστάλη στις 26/11/2018 στους προσωρινούς ανά τμήμα αναδόχους η 41152/23-11-2018 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της 20381/2018 αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσωρινοί ανάδοχοι  υπέβαλαν  ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού.   Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 60939 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους  προσωρινούς αναδόχους. Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.   Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν  στο ΕΣΗΔΗΣ 10-12-2018 από τον οικονομικό φορέα ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ και 3-12-2018 από τον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ.   Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου λαμβάνοντας τον 42424/4-12-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, ως αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε στην Επιτροπή και του οποίου η κατάθεση είναι εμπρόθεσμη. Από τον προσωρινό ανάδοχο των τμημάτων 1 και 2, ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ κατατέθηκαν  στο ΕΣΗΔΗΣ τα κάτωθι αρχεία:  
 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
 2. Υ.Δ2.2.3.9_signed.pdf
 3. Υ.Δ Κοινή Απόφασης 20977.2007_signed.pdf
 4. Υ.Δ Ασφαλιστικών Οργανισμών_signed.pdf
 5. Υ.Δ 2.2.3.4 (λοιπές περιπτώσεις)_signed.pdf
 6. ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΑΧΙΣ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
 7. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.pdf
 8. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.pdf
 9. ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf
 10. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΣΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf
 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
 12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
 13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.pdf
 14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
 15. ΜΕΕΠ_2018.pdf
 16. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 30_12_2016.pdf
 17. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 27_6_2014.pdf
 18. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 16_11_2017.pdf
 19. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 12_5_2014.pdf
 20. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 8_9_2017.pdf
 21. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 7_2_2014.pdf
 22. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΝ 3_4_2017.pdf
 23. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdf
 24. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.pdf
 25. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.pdf
 26. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf
 27. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf
 28. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΕ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.pdf
 29. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
 30. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdf
 31. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pd
 32. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΕΦΚΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.pdf
 33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΜΕΔΕ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.pdf
 34. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.pdf
 35. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf
 36. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf
 37. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.pdf
  Πιστοποιήσεις, CE, Δελτία δεδομένων ασφαλείας, ISO  των προσφερομένων ειδών του τμήματος 1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και του τμήματος 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ.   Στον με αριθμό πρωτοκόλλου 42424/4-12-2018 φάκελο δικαιολογητικών  
1 Υπεύθυνη Δήλωση του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4. της διακήρυξης – λόγοι αποκλεισμού, κατά την 30/11/2018
2 Υπεύθυνη Δήλωση του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.9. της διακήρυξης – περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού κατά την 30/11/2018
  Υπεύθυνη Δήλωση του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη – περί μη έκδοσης καταδικαστικής απόφασης των προσώπων της εταιρείας κατά την 01/12/2018
4 Ποινικό Μητρώο του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών με Αρ.Πρωτ. 39601/26-11-2018
5 Ποινικό Μητρώο του Γεώργιου Πασίση του Χαράλαμπου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου με Αρ.Πρωτ. 11226/27-11-2018
6 Ποινικό Μητρώο του Χρυσόστομου Πασίση του Δημητρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών με Αρ.Πρωτ. 39600/26-11-2018
7 Ποινικό Μητρώο του Χαράλαμπου Πασίση του Δημητρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών με Αρ.Πρωτ. 39578/26-11-2018
8 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου με Αρ.Πρωτ.1619/20-11-2018 περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών ή άλλων ανάλογων καταστάσεων της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»
9 ΓΕΜΗ-Γενικό Πιστοποιητικό  με Αρ.Πρωτ.705697.1012050/27-11-2018 από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
10 ΚΑΔ από Taxisnet (Προσωποποιημένη Πληροφόρηση) της Εταιρείας
11 Απάντηση σε Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ με Αρ.Πρωτ. ΕΞ-431434/26-11-2018 (δεν είναι εφικτή η χορήγησή του)
12 Απάντηση σε Έγγραφο περί χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ με Αρ.Πρωτ. ΕΞ-80623/09-03-2018/10032 (δεν είναι εφικτή η χορήγησή του)
13 Ένορκη βεβαίωση με αριθμό 15795/2018 του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη διαχειριστή κι εκπροσώπου της εταιρείας παρουσία της συμβολαιογράφου κυρίας Ειρήνης Νικολάου Μουτοπούλου περί μη επιβολής προστίμου στην εταιρεία από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που αφορούν εργατικό δίκαιο
14 Πιστοποιητικό με Αρ.Πρωτ.8958/26-11-2018 από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας-τηρούμενα μητρώα επωνυμιών
15 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά την 16/11/2017
16 Ανακοίνωση καταχώρισης της τροποποίησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας  με Αρ. Καταχώρισης 1252346/16-11-2017
17 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά την 08/09/2017
18 Ανακοίνωση καταχώρισης της τροποποίησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας με Αρ. Καταχώρισης 1164295/08-09-2017
19 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά την 03/04/2017
20 Ανακοίνωση καταχώρισης της τροποποίησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας με Αρ. Καταχώρισης 967939/03-04-2017
   21 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά την 30/12/2016
22 Ανακοίνωση καταχώρισης της τροποποίησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας με Αρ. Καταχώρισης 881168/30-12-2016
23 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά την 27/06/2014
24 Βεβαίωση καταχώρισης του καταστατικού της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας με Αρ. Καταχώρισης 216607/02-07-2014
25 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά την 12/05/2014
26 Βεβαίωση καταχώρισης του καταστατικού της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας με Αρ. Καταχώρισης 193393/19-05-2014
27 Πράξη σύστασης ετερόρρυθμης τεχνικής εταιρείας κατά την 07/02/2014
28 Βεβαίωση καταχώρισης του καταστατικού της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Αιτωλοακαρνανίας με Αρ. Καταχώρισης 128997812000/11-02-2014
29 Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στη Δ/νση Μητρώων της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων & Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Αρ.Πρωτ. Δ15/25539/06-03-2018
30 Φορολογική Ενημερότητα της Εταιρείας  με Αρ. Πρωτ. 65882715/26-11-2018 και ισχύ έως 26-01-2019
31 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας της εταιρείας από τον ΕΦΚΑ με Αρ.Πρωτ.580619/26-11-2018 και ισχύ έως 24/05/2019
32 Υπεύθυνη Δήλωση του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη περί καταβολών οφειλής της εταιρείας στον ΕΦΚΑ, κατά την 30/11/2018
33 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.1265615/25-10-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη μέχρι την 30/09/2018 και ισχύ έως 31/03/2019
34 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.1264045/25-10-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χαράλαμπου Γεώργιου του Χαράλαμπου μέχρι την 30/09/2018 και ισχύ έως 31/03/2019
35 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.1265214/25-10-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χαράλαμπου Πασίση του Δημητρίου μέχρι την 30/09/2018 και ισχύ έως 31/03/2019
36 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.1264734/25-10-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χρυσόστομου Πασίση του Δημητρίου μέχρι την 30/09/2018 και ισχύ έως 31/03/2019
37 Ασφαλιστική Ενημερότητα Δ/νσης εισφορών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  περί τακτοποίησης οφειλών του  Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη με Αρ.Πρωτ. 2350/28-11-2018 και ισχύ έως 28/05/2019
38 Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας με Αρ.Πρωτ. 65189846/29-11-2018 και ισχύ έως 29-08-2018
39 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας της εταιρείας από τον ΕΦΚΑ με Αρ.Πρωτ.72299/17-02-2018 και ισχύ έως 16/08/2018
40 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.835409/02-07-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Γεώργιου Πασίση του Χαράλαμπου μέχρι την 31/05/2018 και ισχύ έως 02/08/2018
41 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.623645/14-05-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χαράλαμπου Πασίση του Δημητρίου μέχρι την 31/03/2018 και ισχύ έως 31/10/2018
42 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.835984/02-07-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χρυσόστομου Πασίση του Δημητρίου μέχρι την 31/05/2018 και ισχύ έως 02/08/2018
43 Ασφαλιστική Ενημερότητα Δ/νσης εισφορών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  περί τακτοποίησης οφειλών του  Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη με Αρ.Πρωτ. 1186/12-06-2018 και ισχύ έως 12/12/2018
44 Πιστοποιητικό από το τμήμα μη μισθωτών Αιτολοακαρνανίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ.Πρωτ.835521/02-07-18 περί ρυθμίσεων οφειλών του Χαράλαμπου Πασίση του Παναγιώτη μέχρι την 31/05/2018 και ισχύ έως 02/08/2018
  Πιστοποιήσεις, CE, Δελτία δεδομένων ασφαλείας, ISO  των προσφερομένων ειδών του τμήματος 1- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και του τμήματος 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ.   Από τον προσωρινό ανάδοχο  του τμήματος 3 – ΧΡΩΜΑΤΑ, ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ κατατέθηκαν  στο ΕΣΗΔΗΣ τα κάτωθι αρχεία:   1_ΠΟΙΝ_ΜΗΤΡΩΟ_ΔΙΑΧ_301118.pdf 2.1_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ_041218.pdf 2.2_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ_180518 pdf 3.1__ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ_301018 pdf 3.2__ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ_180518 pdf 4_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΣΦ_ΚΑΤΑΚ. ρdf 5_ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 6_ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ_1_051218 7_ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ_2_291118 8_ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ_3_291118 9_ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ_4_291118 10_ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ_5_041218 11_ΓΕΜΗ_041218 12_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ_101218 13_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_KATAK_1 14_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_KATAK_2 15_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ_2018_2 16_ΦΕΚ_ΙΔΡ. 17_ΦΕΚ_ΕΚΠΡΟΣ 18_ΓΕΜΗ_041218 19_ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ_061218   Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των  φακέλων  και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.   Από τον ανωτέρω έλεγχο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή από τον οικονομικό φορέα  ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ (για το ΤΜΗΜΑ 1 & 2), καθώς και από τον οικονομικό φορέα ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ (για το ΤΜΗΜΑ 3) είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.   H Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά από συνεχείς συνεδριάσεις  εισηγείται:   Α) την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ ως κάτωθι πίνακες 1 & 2   ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΤΜΗΜΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
   
1 Πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30εκ. και πάχους 3-5εκ. Μ2 4.470 6,30 5,98 26.730,60
2 Κυβόλιθοι, οποιονδήποτε διαστάσεων και σχήματος, κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Μ2 1.750 7,90 7,68 13.440,00
3 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διατομής 0,15Χ0,30μ. Μ. 980 3,70 3,48 3.410,40
4 Τσιμέντα 50kg ΤΕΜ 1.130 6,50 5,99 6.768,70
5 Τσιμέντα λευκά (σάκος οτων 25kg) ΤΕΜ 330 7,00 6,05 1996,50
6 Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμέντο ( Σάκος των 25kg) ΤΕΜ 65 25,00 15,30 994,50
7 Αντιδιαβρωτικό οπλισμού των 4kg ΤΕΜ 47 22,00 12,00 564,00
8 Οικοδομική ρητίνη 5kg ΤΕΜ 57 25,00 15,30 872,10
9 Κόλλα πλακιδίων ΑΚ 20, 25kg ΤΕΜ 116                  17,00 12,08 1.401,28
10 Κόλλα πλακιδίων –κατηγορίας C2TE,25kg ΤΕΜ 74 11,00 8,05 595,70
11 Κόλλα πλακιδίων –κατηγορίας C2TE-S1, 25kg ΤΕΜ 110 8,00 8,00 880,00
12 Ασβέστης (σε σάκο των 18kg) ΤΕΜ 870 2,50 1,99 1.731,30
13 Μαρμαρόσκονη (μεγάλος σάκος-big bag των 1500 κιλών) TEM 8 55,00 55,00 440,00
14 Άμμος λευκή (σάκος των 20kg) ΤΕΜ 830 1,60 1,28 1.062,40
15 Άμμος ποταμίσια (σάκος των 20kg) ΤΕΜ 370 3,50 1,99 736,30
16 Χαλίκι (σάκος ΤΩΝ 20kg) ΤΕΜ 580 1,60 1,28 742,40
17 Γαρμπίλι (σάκος των 20kg) ΤΕΜ 580 1,60 1,28 742,40
18 Τσιμεντόλιθοι 15x17x32 ΤΕΜ 750 0,67 0,48 360,00
19 Οπτόπλινθοι (τούβλα) 9x12x19 ΤΕΜ 711 0,15 0,12 85,32
20 Σταυροί πλακιδίων Νο10 -Πακέτο 250τεμάχια ΤΕΜ 65 130 6,00 390,00
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 63.943,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 79.290,44
  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΤΜΗΜΑ 2- ΣΙΔΗΡΙΚΑ   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%
     
1 Δομικά  πλέγματα ποιότητος Β500Α KG 35600 0,68 0,68 24.208,00
2   Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C (Ευθύγραμμος/Ρόλοι) KG 6800 0,68 0,68 4.624,00
3 Κοιλοδοκοί σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 6800 0,68 0,68 4.624,00
4 Στρατζαριστά σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 5250 0,68 0,68 3.570,00
5 Λάμες σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 5250 0,68 0,68 3.570,00
6 Βέργες σε διάφορες διαστάσεις και βάρη KG 5140 0,68 0,68 3.495,20
7 Φρεάτια μαντεμένια 30×30 TMX 195 24 14,00 2.730.00
8 Φρεάτια μαντεμένια 40×40 TMX 195 39 20,00 3.900.00
9 Ατσαλόκαρφα  3,5×50- κουτί των 100τεμ TMX 70 2,5 1,65 115,50
10 Σύρμα μαύρο ΝΟ 14 KG 102 1,7 1,35 137,70
11 Σύρμα μαύρο Φ5 KG 121 1,6 1,35 163,35
12 Σύρμα μαύρο Νο7 (Κουλούρα των 2 kg) TEM 50 3,6 2,70 135.00
13 Καρφοβελόνες 16×21, κουτί των 5kg TEM 62 8 4,84 300,08
14 Καρφοβελόνες 19×45,(κουτί των 5kg) TEM 62 7,99 4,84 300.08
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 51.872,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 64.322,41
    Β) την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ (για το ΤΜΗΜΑ 3)  σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΑ ως κάτωθι πίνακα 3.   ΠΙΝΑΚΑΣ 3- ΤΜΗΜΑ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
   
1 Πλαστικό χρώμα για χρήση  σε εσωτερικό χώρο KG 3110 2,80 € 1,71 5.318,10
2 Ακρυλικό χρώμα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους KG 3110 3,00 € 1,54 4.789,40
3 Βερνικόχρωμα ντουκο για μεταλλικές επιφάνειες KG 187 3,00 € 3,00 561,00
4 Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων KG 510 2,40 € 2,24 1.142,40
5 διαλυτικό κοινό KG 130 2,20 € 1,31 170,30
6 Διαλυτικό Νίτρου KG 219 3,70 € 1,79 392,01
7 Βερνίκι διαλύτου για ξύλινες επιφάνειες KG 120 3,50 € 3,50 420,00
8 Χρώμα διαγράμμισης KG 800 4,13 € 1,88 1.504,00
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 14.297,21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 17.728,54
    Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων,   Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.            Η Επιτροπή          Γιαβάση Άννα         Σαββανού Ελένη                         Σούκουλης Αντώνιος    

Leave a Comment