Απόφαση αριθμ. 5/22/2019

Απόφαση αριθμ. 5/22/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 5 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4636/07-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 22η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ– Επαναληπτικός διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 29/400/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 63/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 09-11-2017.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 7/93/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων ΣΥΝΕΡΓΟ, NO LIMIT ΜΕΠΕ, ΧΟΥΝΤΗΣ  Β. ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προκρίθηκαν στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού οι προσφορές των οικονομικών φορέων  1.Παπαθανασίου Κω/νος του Νικολάου και 2.Ζηνοβία Μίχου  για τα είδη που οι προσφορές τους ήταν αποδεκτές και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη: με α/α 11- ωτοβύσματα, με α/α 17– ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, με α/α 3– κράνος, με α/α 8– γάντια ηλεκτρολόγου, με α/α 12– νιτσεράδες, με α/α 13– κώνοι, με α/α 14– ασπίδιο, με α/α 15– καπέλο προστασίας, με α/α 16– γιλέκο ανακλαστικό, με α/α 18– γάντια συγκολλητή, με α/α 19– ποδιά συγκολλητή, με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης, με α/α 21 – γυαλιά goggles.

  Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19367/13-06-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν. Επίσης, υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 17/284/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς α)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το είδος με α/α 4 της αρ. 63/2017 μελέτης με προσφορά για τιμή μονάδος τα 6,99€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολική προσφορά τα 852,78€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β)με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ για τα είδη της αρ. 63/2017 μελέτης ως κάτωθι:  
Α/Α Α/Α μελέτης ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%
1 1 ΑΡΒΥΛΑ 185 18,80 3.478,00
2 2 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 139 11,40 1.548,60
3 5 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 3356 1,40 4.698,40
4 6 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 1130 1,17 1.322,10
5 7 ΓΑΝΤΙΑ PVC 1236 2,20 2.719,20
6 9 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1 62 19,80 1.227,60
7 10 ΜΑΣΚΕΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ 1290 0,69 890,10
  ορίστηκε η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού για τα είδη με α/α 11- ωτοβύσματα, με α/α 17- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, με α/α 3- κράνος, με α/α 8- γάντια ηλεκτρολόγου, με α/α 12- νιτσεράδες, με α/α 13- κώνοι, με α/α 14- ασπίδιο, με α/α 15- καπέλο προστασίας, με α/α 16- γιλέκο ανακλαστικό, με α/α 18- γάντια συγκολλητή, με α/α 19- ποδιά συγκολλητή, με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης, με α/α 21 – γυαλιά goggles της αριθμ. 63/2017 μελέτης, με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 63/2017 μελέτης, ως αυτή έχει επικαιροποιηθεί, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της ως άνω προμήθειας προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 9.549,86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 14-09-2018.

  Με την αριθμ. 28/448/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διότι δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την παράταση της προσφοράς του, εγκρίθηκε το από 24-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

  Τέλος, με την αριθμ. 32/519/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα α)από 14-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 13-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας απορρίφθηκαν: α)η προσφορά της ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 6- ασπίδιο με πλέγμα και 13- goggles ηλεκτροσυγκολλητή της αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, β)η προσφορά της BRINX A.E. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 9- κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο και 12- μάσκα συγκόλλησης της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, γ)η προσφορά της TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 5- κώνοι και 12- μάσκα συγκόλλησης της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, δ)η προσφορά της ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ για το είδος με α/α 10- γάντια συγκολλητή της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω επαναληπτκού διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς με τις επωνυμίες 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., για τα είδη με α/α 5, 9, 12 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης και με σύνολο ανάθεσης στο ποσό των 1.568,50€ προ ΦΠΑ, 2)BRINX A.Ε. για τα είδη με α/α 1, 2, 8, 11, 13 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης και με σύνολο ανάθεσης στο ποσό των 1.212.88€ προ ΦΠΑ, 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. για τα είδη με α/α 3, 7, 10 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης και με σύνολο ανάθεσης στο ποσό των 544,60€ προ ΦΠΑ και 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ για τα είδη με α/α 4 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης και με σύνολο ανάθεσης στο ποσό των 2.704,80€ προ ΦΠΑ. Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι οικονομικοί φορείς κλήθηκαν με το αριθμ. 42072/30-11-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το από 19-12-2018, το οποίο ολοκληρώθηκε κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο οι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 29244/31-8-2018 διακήρυξη διαγωνισμού.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  
 1. για τον οικονομικό φορέα BRINX A.E.  κατατέθηκαν  σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η με αρ. 29244/31-08-2018 διακήρυξη.
 2. για τον οικονομικό φορέα ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟ ΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και  παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει   εντός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με το 3170/28-1-2019 έγγραφο.
 3. για τον οικονομικό φορέα  TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και  παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει   εντός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με το 3173/28-1-2019 έγγραφο.
 4. για τον οικονομικό φορέα  ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και  παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει   εντός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με το 3174/28-1-2019 έγγραφο.
Στην συνέχεια παραδόθηκαν στην Επιτροπή οι φάκελοι από τους οικονομικούς φορείς με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά:
 1. ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ με αρ. πρωτ. 3585/31-1-2019,
 2. TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. με αρ. πρωτ. 3650/31-1-2019,
 3.  ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟ ΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε με αρ. πρωτ. 4081/5-2-2019
Η Επιτροπή αποσφράγισε τους ανωτέρω φακέλους με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης και προχώρησε στον έλεγχο αυτών, απ΄ τον οποίο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πληρούν και είναι  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 29244/31-08-2018 διακήρυξη.  Ολοκληρώνοντας το πρακτικό της, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών ως κάτωθι:
 1. Στον οικονομικό φορέα ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. ως αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 5, 9, 12.Το σύνολο της ανάθεσης στην  ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των   1.568,50€ προ ΦΠΑ.
 2. Στον οικονομικό φορέα BRINX A.E. ως αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 8, 11, 13.  Το σύνολο της ανάθεσης στην BRINX A.E. ανέρχεται στα 1.212.88€ προ ΦΠΑ.
 3. Στον οικονομικό φορέα TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε. ως αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 3, 7, 10. Το σύνολο της ανάθεσης στην TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε. ανέρχεται στα 544,60€ προ ΦΠΑ.
 4. Στον οικονομικό φορέα Ζηνοβία Μίχου ως αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 4. Το σύνολο της ανάθεσης στην Ζηνοβία Μίχου  ανέρχεται στα 2.704,80€ προ ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 19-12-2018, το οποίο ολοκληρώθηκε κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης επαναληπτικού διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την κατακύρωση της προμήθειας των ως άνω αναφερομένων ειδών της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης στους ως άνω αναφερομένους οικονομικούς φορείς με τις ως άνω τιμές προσφοράς.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Α.- Εγκρίνει το από 19-12-2018, το οποίο ολοκληρώθηκε κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ– Επαναληπτικός Διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ως άνω επαναληπτικού διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών με α/α 5, 9, 12, 1, 2, 8, 11, 13, 3, 7, 10 και 4  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ – επαναληπτικός διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86€ ως εξής: 1)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. (Ι. Δραγούμη 66, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 999665803, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  
α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. Μερικό σύνολο
5 ΚΩΝΟΙ τεμ 100 10 9,5 950,00
9 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ τεμ 2 360 280 560,00
12 ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ τεμ 3 26 19,5 58,50
          Σύνολο  1.568,50
          ΦΠΑ  376,44
          Τελικό Σύνολο  1.944,94
  2)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία BRINX A.E. (Πανσελήνου 4, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099774123, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) BRINX A.E. Μερικό σύνολο
1 ΚΡΑΝΗ τεμ 9 10 7,22 64,98
2 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ τεμ 8 35 11,96 95,68
8 ΓΙΛΕΚΑ τεμ 172 12 5,88 1.011,36
11 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ τεμ 3 11 6,62 19,86
13 GOGLES ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ τεμ 3 15 7,00 21,00
          Σύνολο  1.212,88
          ΦΠΑ  291,09
          Τελικό Σύνολο  1.503,97
  3)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε. (Παπαδιαμαντοπούλου 98, Ζωγράφου Αττικής, Α.Φ.Μ. 094492179, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  
α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε. Μερικό σύνολο
3 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ τεμ 3 20 8,00 24,00
6 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ τεμ 5 10 9 45,00
7 ΚΑΠΕΛΑ τεμ 143 3,5 3,20 457,60
10 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ τεμ 3 7 6,00 18,00
          Σύνολο  544,60
          ΦΠΑ  130,70
          Τελικό Σύνολο  675,30
  4)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ (Δαρδανελλίων 149-151, Νέα Σμύρνη Αττικής, Α.Φ.Μ. 067316559, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  
α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Ζηνοβία Μίχου Μερικό σύνολο
4 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ τεμ 69 40 39,20 2.704,80
          Σύνολο  2.704,80
          ΦΠΑ  649,15
          Τελικό Σύνολο  3.353,95
    Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.   Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 ως εξής: -ΚΑ 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 295,12€, -ΚΑ 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 24.521,74€, -ΚΑ 30/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 11.719,24€, -ΚΑ 35/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 3.045,45€, -ΚΑ 45/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 1.763,28€, -ΚΑ 35/6063.0004 με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους» ποσού 0,00€.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/22/2019.-