Απόφαση αριθμ. 5/28/2018

Απόφαση αριθμ. 5/28/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 26-06-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20603/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 28η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

  1. περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος ΑΜΕΑ στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 19494/14-06-2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος ΑΜΕΑ στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ’ αριθ. 17287/25-5-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω αίτησης δημότη ( σχετικό), λαμβάνοντας υπόψη :

A. τον ΚΟΚ : Ν2696/23-3-99 (ΦΕΚ-57 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( Νόµος 3542/2007) και ειδικότερα, το Άρθρο 34 ‘Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας’ παρ 3. : «H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και: υποπαρ. ια) Στις εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoμων ως και πάνω σ’ αυτoύς». άρθρο 2 ‘Ορισμοί’ παρ.1 : «Πεζόδρoμoς : Oδός η oπoία xρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo – έξoδo oχημάτων πρoς και από ιδιωτικoύς xώρoυς στάθμευσης, παρoδίων ιδιοκτησιών ως και οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης»

Β. την υπ΄ αριθµ. 52907/2009 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»άρθρο  3 «Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών-ελέυθερο ύψος» : «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της».

Γ. την ισχύουσα κανονιστική απόφαση με αριθ. 407/14-12-2009 περί ‘Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου Δ.Σ. του Δημου Κορινθίων «Απαγορεύεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και μοτοποδηλάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με εξαίρεση τους κατοίκους της ως άνω περιοχής των πεζοδρόμων οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης του οχήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΔΤΥ του Δ. Κορινθίων έγγραφο το οποίο θα κοινοποιείται στην Δ. Αστυνομία όπου θα εκδίδει και άδεια για την διέλευση συγκεκριμένου τμήματος του πεζοδρόμου, από την είσοδο ως την θέση στάθμευσης.

Τα εμπορικά οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τον εφοδιασμό των καταστημάτων του πεζοδρομημένου κέντρου θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τροφοδοσία και εφοδιασμό από τις 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί και 15:00 ως 17:00 το μεσημέρι καθημερινά και 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί το Σάββατο, αργίες και εορτές.

Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες οικοδομικές ή μετακομίσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του να ζητά την χρήση του πεζόδρομου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έκταση και οι Τ.Υ. του Δήμου θα χορηγούν την αντίστοιχη άδεια. Για τις οικοδομικές εργασίες θα υπάρχει καταβολή εγγυητικής επιστολής 30€/τ.μ.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία ειδικών οχημάτων (χωρίς μηχανή) μεταφοράς προϊόντων ή ατόμων με άδεια της ΔΤΥ.»

η υπηρεσία μας εισηγείται:

αρνητικά, για τη χορήγηση άδειας διέλευσης και στάθμευσης οχήματος με δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ στο πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου με σκοπό την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση τουδιότι κατά τα προαναφερόμενα δεν προβλέπεται κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας εισόδου σε όχημα με σκοπό την διέλευσή του και τη στάση ή στάθμευσή του σε πεζόδρομο.

Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα του εξεταζομένου θέματος με βάση τα προσκομιζόμενα με την υπ’ όψη αίτηση δικαιολογητικά πάθησης του μεταφερόμενου ΑΜΕΑ (ιατρικά πιστοποιητικά, κλπ), θεωρούμε ότι, είναι στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου η χορήγηση άδειας διέλευσης οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια ενιαίας αντιμετώπισης αναλόγων αιτημάτων.

ΣΥΝΗΜΜΕNAαρ. πρωτ. 17287/25-5-2018 αίτηση με τα συνημμένα

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την αρνητική, ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς δεν προβλέπεται κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας εισόδου σε όχημα με σκοπό την διέλευσή του και τη στάση ή στάθμευσή του σε πεζόδρομο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη-αποδοχή της υπ’ αριθ. 17287/25-5-2018 αίτησης περί χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος ΑΜΕΑ στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου, καθώς δεν προβλέπεται κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας εισόδου σε όχημα με σκοπό την διέλευσή του και τη στάση ή στάθμευσή του σε πεζόδρομο, σύμφωνα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση με αριθ. 407/14-12-2009 περί ‘Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου Δ.Σ. του Δημου Κορινθίων και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/28/2018.

Leave a Comment