Απόφαση αριθμ. 5/29/2018

Απόφαση αριθμ. 5/29/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 26-06-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20603/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 29η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

 1. περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, με κωδικό αριθμο κτηματογράφησης 0607046 στο Ο.Τ 794 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων », θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14473/οικ.1679/ 02-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 2. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 στο Ο.Τ 794 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων

 3. Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7724/759/02-03-2018 αίτηση, οι κ.κ. Χρήστος Κουλούρης του Ιωάννη και της Άννας και η κα Θεοδώρα Νούλα του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, ως φερόμενοι ιδιοκτήτες της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 επιφάνειας 396,97 τμ που βρίσκεται στο Ο.Τ 794 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, από την οποία απομένει η τελική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 05 στο Ο.Τ 794 επιφάνειας 378,70 τμ που φέρει ΚΑΕΚ 280555712005/0/0, ζητούν να προσκυρωθεί τμήμα συνολικής επιφάνειας 4,78 τ.μ από τον ΟΤΑ (Δήμος Κορινθίων) που αποτελεί καταργούμενο τμήμα κοινοχρήστου χώρου (δρόμου).

 4. Το παραπάνω προσκυρωτέο τμήμα επιμερίζεται σε 2,39 τ.μ σε έκαστο των ως άνω συνιδιοκτητών με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους και προτείνουν ως τιμή μονάδος 120€/τ.μ.

 5. Οπότε, ζητούν να καταβάλλει ο καθένας τους στο Δήμο από 286,80€ (=2,39 τμ Χ 120,00€/τ.μ), δηλαδή

 6. να καταβληθεί στο Δήμο το συνολικό ποσό των 573,60€ (=4,78 τ.μ Χ 120,00€/τ.μ) προκειμένου να συντελεστεί η προσκύρωση αυτή.

Η τριμελής επιτροπή του Δήμου Κορινθίων της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/84/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ.10945/27-03-2018 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, αποτελούμενη από το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Φαρμάκη Γεώργιο, τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ.Βορτελίνο Σπυρίδωνα και τη Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Θεοδοσίου Αναστασία προτείνουν ως τιμή μονάδος της προσκύρωσης εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ.) σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.11544/οικ.1255/16-04-2018 πρακτικό της.

 1. Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” για τα ακόλουθα:

 2. α) τον καθορισμό τιμής μονάδος της προσκύρωσης, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ.πρωτ.11544/ οικ.1255/16-04-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου.

 3. β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 4,78 τ.μ.

 4. γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 5. Συνημμένα:

 • Η με αριθμό πρωτ. 7724/759/02-03-2018 αίτηση των κ.κ Χρήστου Κουλούρη του Ιωάννη και της Άννας και Θεοδώρας Νούλα του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη

 • Η υπ’ αριθμ.3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου

 • Πίνακας της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησια 0607046 στο ΟΤ 794

 • Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

 • Το με αριθμ.πρωτ.11544/οικ.1255/16-04-2018 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

 • Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 280555712005/0/0.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 3. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

 4. α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υπ’αριθμ.πρωτ.11544/οικ.1255/16-04-2018 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 του Δήμου Κορινθίων, ήτοι με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), που θα καταβάλλουν οι φερόμενοι συνιδιοκτήτες : κ.κ. Χρήστος Κουλούρης του Ιωάννη και της Άννας και Θεοδώρα Νούλα του Κων/νου και της Ζωής συζ. Χρήστου Κουλούρη, για το εδαφικό τμήμα επιφάνειας 4,78 τ.μ. – που επιμερίζεται εξ’ ημισείας, ήτοι από 2,39 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη – το οποίο θα προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ. 0607046 η οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 794, από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.

 5. β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 4,78 τ.μ.

 6. γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει την συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/29/2018.

Leave a Comment