Απόφαση αριθμ. 5/30/2018

Απόφαση αριθμ. 5/30/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 26-06-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20603/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 30η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

 1. περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ.804», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών και μελετών, του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 2. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ 804».

 3. Με την αριθμ. πρωτ. 13451/1603/2018 αίτηση τους (συν.1) οι κα Γεωργία Τσαβαλιά του Γεωργίου καιΙωάννα Τσαβαλιά του Ευάγγελου, ζητούν τροποποίηση έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους που βρίσκεται στο Ο.Τ 804 επί της οδού Χριστίνας Τσαμαντά του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 2154/5-8-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1251/Δ/2003) και του οποίου η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 4. Συγκεκριμένα προτείνουν τη μετατόπιση της οδού Χριστίνας Τσαμαντά στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ 804 και 740 βορειότερα έτσι ώστε να μη ρυμοτομούνται οι δυο σκάλες από μπετόν εκ των οποίων η μία οδηγεί στο δεύτερο όροφο και η άλλη στο υπόγειο. (συν. 3 σχέδιο)

 5. Η αιτούμενη τροποποίηση ζητούν να γίνει βάση του άρθρου 3 του ν.4315/2014 δηλαδή με τη διαδικασία τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης.

 6. Η αιτούμενη τροποποίηση πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.4315/2014 και μπορεί να εξεταστεί καθώς α) έχει αρθεί αυτοδικαίως η επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής την 15-5-2009, β) η υποβολή του αιτήματος έγινε από το 100% των συνιδιοκτητών του ακινήτου (>66,66%) και γ) υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής, δ) δεν έχει ασκηθεί αίτηση για δικαστικό καθορισμό αποζημίωσης ούτε έχει καθοριστεί εξωδίκως.

 7. Κατά τα λοιπά και επειδή:

 8. *στην υπ΄ αριθ. 3040/1983 οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία υπάρχει η σπειροειδείς σκάλα από μπετόν που οδηγεί στο δεύτερο όροφο της οικοδομής (συν.4)

 9. *η σπειροειδείς σκάλα προϋπήρχε της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης (έγκριση 26-11-2003) αλλά δεν αποτυπωνόταν στα διαγράμματα αυτής ούτε στα διαγράμματα της Πράξης Εφαρμογής (συν.5)

 10. *η σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο της οικοδομής δεν υπάρχει στην οικοδομική άδεια αλλά έχει περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής αυτής στον ν.4178/2013 κατά την 7-10-2014 (συν.6)

 11. *έχουν επανειλημμένα πριν την έγκριση του σχεδίου και μέχρι σήμερα αιτηθεί την μη ρυμοτόμηση των ανωτέρω δύο κλιμάκων καθώς και επειδή το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή τριών προβλεπόμενων οδών με ούτως ή άλλως μη ευθεία χάραξη (συν.7)

 12. προτείνεται από την υπηρεσία μας να γίνει δεκτό το αίτημα για τροποποίηση του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στο ΟΤ.804 της περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” σύμφωνα με το από 19-4-2018 τοπογραφικό διάγραμμα ¨Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 804¨ Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη (συν.3).

 13. Παρακαλούμε για τις αποφάσεις σας και την εν συνεχεία εισήγηση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 14. Συνημμένα:

 15. 1. Η αριθμ. Πρωτ. 13451/1603/2018 αίτηση των Γεωργίας Γ. Τσαβαλιά και Ιωάννας Ευ. Τσαβαλιά.

 16. 2. Αιτιολογική έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη .

 17. 3.Τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης ρ.σ κλίμακας 1:200 του ιδιώτη μηχ. Χρήστου Καπετανάκη.

 18. 4. Το φύλλο της με αρ. 3040 / 1983 Οικοδομικής Άδειας και κάτοψη Α΄ ορόφου.

 19. 5. Απόσπασμα διαγράμμ. Πολ. Μελέτης και Πράξης Εφαρμογής όπου δεν αποτυπώνονταν οι σκάλες.

 20. 6. Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στον ν. 4178 / 2013 του αυθαίρετου υπόγειου ορόφου και της σκάλας

 21. 7. Ενδεικτικά παρελθούσες αιτήσεις – ενστάσεις έτος 2002 και 2007

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 804, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 804, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/30/2018.

Leave a Comment