Απόφαση αριθμ. 5/31/2018

Απόφαση αριθμ. 5/31/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 26-06-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20603/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Σταυρ.Κεφάλας, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 31η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως

  1. περί κοπής τριών δέντρων (πεύκων) στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΠΕΥΚΩΝ) ΣΤΗΝ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

Σχετ.: α) η με αρ. Πρωτ.13581/24-04-18 αίτηση του κ.Οικονόμου Παναγιώτη

β) η ιατρική βεβαίωση της παιδιάτρου κ.Σίμου Ξανθής (με ημ/νία 30-04-18)

Στο Χιλιομόδι, στη συμβολή ανώνυμης οδού με την οδό Δαμασκηνού, στο ύψος του νεκροταφείου και έμπροσθεν της οικίας Οικονόμου Παναγιώτη, φύονται τρία δέντρα (πεύκα) των οποίων εσηγούμαστε την κοπή. Τα δέντρα αυτά δημιουργούν προβλήματα λόγω της φύσης (αλλεργία) αλλά και της θέσης τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην αίτησή του ο αιτών, το τέκνο του παρουσιάζει αλλεργικά επεισόδια λόγω της γύρης των πεύκων, γεγονός που περιγράφεται στην σχετική ιατρική βεβαίωση που μας παρέδωσε η σύζυγός του την ημέρα της αυτοψίας. Επιπροσθέτως, τα πεύκα φύονται πολύ κοντά στην μάντρα του, καταλαμβάνοντας όλο σχεδόν το διαθέσιμο για τους πεζούς πλάτος του πεζοδρομίου. Αυτό συνεπάγεται κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των πεζών όσο και για τις υποδομές του πεζοδρομίου και της μάντρας (αναφέρεται σε αυτές και ο αιτών).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή των προαναφερόμενων δέντρων ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από το νόμο άδεια σύμφωνα με το υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συν.: 2 σχετ. έγγραφα (φωτοαντίγραφα) & σχετ. Φωτογραφίες (3)

Ο Πρόεδρος, κατόπιν προτείνει να χορηγηθεί η έγκριση κοπής των δέντρων, λόγω επικινδυνότητας και λοιπών προβλημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισηγήση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, το αρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, το υπ’ αριθμ.πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κοπή τριών δέντρων (πεύκων) που φύονται στο Χιλιομόδι, στη συμβολή ανώνυμης οδού με την οδό Δαμασκηνού, στο ύψος του νεκροταφείου και έμπροσθεν της οικίας Οικονόμου Παναγιώτη, λόγω επικινδυνότητας και λοιπών προβλημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, στην οποία υπηρεσία δίνει εντολή για την εν λόγω κοπή δέντρων να αιτηθεί την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/31/2018.

Leave a Comment