Απόφαση αριθμ. 5/31/2019

Απόφαση αριθμ. 5/31/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 5 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-02-2019 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4636/07-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 31η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/231/2018 απόφασή τους  με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Αργυρού Κωνσταντίνα  με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα) επί εφέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά των Μαρίας Καραγεώργου και λοιπών (σύνολο 9) και κατά της με αριθμό 2081/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και την αριθμ.16/277/2018 απόφασή τους,  με την οποία σε συνέχεια και συμπληρωματικά της πρώτης απόφάσεως,  η ανωτέρω δικηγόρος ορίστηκε ώστε να λάβει αντίγραφα σχετικών εγγράφων και να προβεί ενώπιον του Αρείου Πάγου σε προσδιορισμό δικασίμου της ασκηθείσας από 24/05/2018 αίτησης αναίρεσης, που στρέφεται κατά των αντιδίκων και κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα),  όπου η αίτηση αυτή αναίρεσης στο Εφετείο Αθηνών έλαβε τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 4989/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 429/2018 και στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβε τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 51297/2018 και τον  Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 83/2018, καθώς  και περαιτέρω να ενεργεί ότι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της παραπάνω αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Επίσης με την ίδια απόφαση ορίστηκε πληρεξούσια συμβολαιογράφος του Δήμου η συμβολαιογράφος Κορίνθου κ. Τέσση – Σώκου Ευγενία, με την εντολή να συντάξει  ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δημάρχου Κορινθίων, με το οποίο θα δίνει στην δικηγόρο Κορίνθου κ.Κωνσταντίνα Ι. Αργυρού τις απαραίτητες  σχετικές εντολές για τις ανωτέρω ενέργειες. Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής την υπ’αριθμ. Πρωτ. Εισερχ.4031/04-02-2019  σχετική Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού  η οποία ενημερώνει ότι η παραπάνω αίτηση αναίρεσης προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Β 1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της 05/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, με εισηγητή τον Αεροπαγίτη κ. Γ. Δημάκη.  Ακολούθως ο Προέδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου,  σε συνέχεια και συμπληρωματικά των ως άνω εντολών,  θα πρέπει να ορισθεί η πληρεξούσια δικηγόρος κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 05/03/2019  και σε κάθε μεταβολή δικάσιμο αυτής, και για την κατάθεση προτάσεων,  καθώς και να ορισθεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του κ. Δημάρχου Κορινθίων, σε συνέχεια της  ως άνω Απόφασης, με τις εντολές: 1) Να παρασταθεί ενώπιον του Β 1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της 05/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, όπου συζητείται η από 24/05/2018 αίτηση αναίρεσης, που απευθύνεται  προς τον Άρειο Πάγο και στρέφεται κατά των: 1.- Μαρίας Καραγιώργου του Στυλιανού, 2.- Βασιλείου Καραμπέτσου του Τρύφωνα, 3.- Στυλιανής Κολοκώτσιου του Σεραφείμ, 4.-Αικατερίνης Μαντζώρου του Βασιλείου, 5.- Αικατερίνης Μελέτση του Ιωάννη, 6.- Ελένης Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου, 7.- Παναγιώτη Πετρόπουλου του Αγγελή, 8.- Καλλίμαχου Ράπτη του Κωνσταντίνου, 9.- Αικατερίνης Ταμπούκου του Ιωάννη, απάντων σχολικών φυλάκων, κατοίκων Αθηνών, οδός Αβέρωφ αριθμ. 11 και κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα), που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την από 18/10/2013 έφεση του Δήμου Κορινθίων (με αριθμό κατάθεσης 5967/2013) κατά της με αριθμό 2081/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), την οποία κατέθεσε νόμιμα την 29/05/2018 και έλαβε στο Εφετείο Αθηνών τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 4989/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 429/2018 και στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβε τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 51297/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 83/2018. Η παραπάνω αίτηση αναίρεσης συζητείται στο παραπάνω Τμήμα του Αρείου Πάγου με εισηγητή τον Αεροπαγίτη κ. Γ. Δημάκη. 2) Να καταθέσει νόμιμα προτάσεις για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής.   Επίσης, ο Πρόεδρος αναφέρει πως, για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου στην ως άνω υπόθεση, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δημάρχου Κορινθίων, που θα δίνει και συμβολαιογραφικά στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Αργυρού  Κωνσταντίνα τις ως άνω εντολές και για τον λόγο αυτό προτείνει την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση – Σώκου Ευγενία. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την  υπ’αριθμ. Πρωτ. Εισερχ.4031/04-02-2019  αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Αργυρού, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)    Α.- Oρίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Β 1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της 05/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, όπου συζητείται η από 24/05/2018 αίτηση αναίρεσης, που απευθύνεται  προς τον Άρειο Πάγο και στρέφεται κατά των: 1.- Μαρίας Καραγιώργου του Στυλιανού, 2.- Βασιλείου Καραμπέτσου του Τρύφωνα, 3.- Στυλιανής Κολοκώτσιου του Σεραφείμ, 4.-Αικατερίνης Μαντζώρου του Βασιλείου, 5.- Αικατερίνης Μελέτση του Ιωάννη, 6.- Ελένης Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου, 7.- Παναγιώτη Πετρόπουλου του Αγγελή, 8.- Καλλίμαχου Ράπτη του Κωνσταντίνου, 9.- Αικατερίνης Ταμπούκου του Ιωάννη, απάντων σχολικών φυλάκων, κατοίκων Αθηνών, οδός Αβέρωφ αριθμ. 11 και κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα), που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την από 18/10/2013 έφεση του Δήμου Κορινθίων (με αριθμό κατάθεσης 5967/2013) κατά της με αριθμό 2081/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), την οποία κατέθεσε νόμιμα την 29/05/2018 και έλαβε στο Εφετείο Αθηνών τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 4989/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 429/2018 και στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβε τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 51297/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 83/2018. Η παραπάνω αίτηση αναίρεσης συζητείται στο παραπάνω Τμήμα του Αρείου Πάγου με εισηγητή τον Αεροπαγίτη κ. Γ. Δημάκη. Επίσης, δίνει εντολή στην ως άνω δικηγόρο να καταθέσει νόμιμα προτάσεις για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής.  Β.- Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση – Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δημάρχου Κορινθίων, με το οποίο θα δίνει στην δικηγόρο Κορίνθου κ.Κωνσταντίνα Ι. Αργυρού τις κάτωθι εντολές: 1) Να παρασταθεί ενώπιον του Β 1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της 05/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, όπου συζητείται η από 24/05/2018 αίτηση αναίρεσης, που απευθύνεται προς τον Άρειο Πάγο και στρέφεται κατά των: 1.- Μαρίας Καραγιώργου του Στυλιανού, 2.- Βασιλείου Καραμπέτσου του Τρύφωνα, 3.- Στυλιανής Κολοκώτσιου του Σεραφείμ, 4.-Αικατερίνης Μαντζώρου του Βασιλείου, 5.- Αικατερίνης Μελέτση του Ιωάννη, 6.- Ελένης Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου, 7.- Παναγιώτη Πετρόπουλου του Αγγελή, 8.- Καλλίμαχου Ράπτη του Κωνσταντίνου, 9.- Αικατερίνης Ταμπούκου του Ιωάννη, απάντων σχολικών φυλάκων, κατοίκων Αθηνών, οδός Αβέρωφ αριθμ. 11 και κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα), που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την από 18/10/2013 έφεση του Δήμου Κορινθίων (με αριθμό κατάθεσης 5967/2013) κατά της με αριθμό 2081/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), την οποία κατέθεσε νόμιμα την 29/05/2018 και έλαβε στο Εφετείο Αθηνών τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 4989/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 429/2018 και στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβε τον Γενικό Αριθμό κατάθεσης 51297/2018 και τον Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 83/2018. Η παραπάνω αίτηση αναίρεσης συζητείται στο παραπάνω Τμήμα του Αρείου Πάγου με εισηγητή τον Αεροπαγίτη κ. Γ. Δημάκη. 2) Να καταθέσει νόμιμα προτάσεις για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής.   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, για την παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου και την κατάθεση προτάσεων, ενόψει της ιδιαίτερης δυσκολίας της υπόθεσης που είναι Εργατική Διαφορά και συζητείται ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου της χώρας, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006. Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α.  111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, όπως ισχύει, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/31/2019.