Απόφαση αριθμ. 5/32/2019

Απόφαση αριθμ. 5/32/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 5 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4636/07-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 32η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 1149/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου επί της με αριθμό κατάθεσης 503/2017 αγωγής των Ασπρούδη Κωνσταντίνου και λοιπών (σύνολο 23), υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων, κατά Δήμου σχετικά με καταβολή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στο Δήμο στις 17-01-2019, καθώς και την από 22-01-2019 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐας. Ακολούθως ο Προέδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου,  θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα ασκήσει έφεση κατά της ως άνω αναφερομένης δικαστικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, θα παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτηση αυτής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Για τον λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο και την γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου επ΄ αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)       Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να ασκήσει έφεση κατά της με αριθμό 1149/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου και κατά των Ασπρούδη Κωνσταντίνου και λοιπών (σύνολο 23) ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτηση αυτής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν.4205/2013 – ΦΕΚ Α΄242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής,  κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/32/2019.-

Leave a Comment