Απόφαση αριθμ. 6/37/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 6/37/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/10/2018
  1. Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 23-07-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24083/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος, 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 37η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 6596/692/20-06-2018 σχετική εισήγηση της Υπηρεσιάς Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας».

Με την υπ’ αριθμ. 6596/692/22-02-2018 αίτησή του ο κος Βασιλόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, ζητά την αποζημίωση του από τον Δήμο Κορινθίων και για λογαριασμό τρίτων όπως αυτή η αποζημίωση προκύπτει από α) τα δικαιώματά του λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας του με αρ.κτ. 0514050 (βλέπετε πίνακα πράξης Προσκυρώσεως – Αναλογισμού) που βρίσκεται στο ΟΤ. 671 της επέκτασης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, υπολογίζεται δυνάμει β) της υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου με την οποία έχει καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης και την δικαιούται βάση γ) της υπ’ αριθμ. 105/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία Αναγνωρίστηκε δικαιούχος. Ενώ στη συνέχεια προτρέπει το Δήμο να αναζητήσει τις αποζημιώσεις από τους πραγματικούς οφειλέτες (τρίτους ιδιοκτήτες).

Αντικείμενο της παρούσης είναι επί της ουσίας εάν η Δημοτική Αρχή επιθυμεί ή όχι στην δεδομένη χρονική στιγμή κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλης να διαπλατύνει την οδό Αμεινοκλέους στο τμήμα και μόνον αυτό που έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία του αιτούντος με αρ.κτ. 0514050(μεταξύ των ΟΤ.671 & 643) και να διανοίξει τους πεζοδρόμους νοτίως (μεταξύ των ΟΤ.671 & 668) και δυτικά (μεταξύ των ΟΤ.671 & ΚΧ.670) της ίδιας ιδιοκτησίας και μόνον στα τμήματα που αυτή έχει πρόσωπο.

Από πλευράς της υπηρεσίας μας και εφόσον η Δημοτική αρχή κρίνει ότι επιθυμεί στην παρούσα χρονική στιγμή τη διάνοιξη των ανωτέρω τμημάτων οδών κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνουν οι συμψηφισμοί μεταξύ δικαιωμάτων και οφειλών των τρίτων απέναντι στην ιδιοκτησία του αιτούντος.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την πλήρη συντέλεση της απαλλοτρίωσης θα πρέπει να αποζημιωθούν και τα αντίστοιχα ρυμοτομούμενα επικείμενα.

Α.1) Σε ότι αφορά τη ρυμοτομούμενη γη, από τα ανωτέρω α) τον πίνακα της πράξης Προσκυρώσεως – Αναλογισμού και β) την υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου και γ) την υπ’ αριθμ. 105/2014 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ο αιτών κος Βασιλόπουλος Αθανάσιος δικαιούται αποζημίωσης πέραν αυτής που λαμβάνει από τον υπόχρεο απέναντί του Δήμο Κορινθίων (ΟΤΑ) και από τρίτους ιδιοκτήτες για λόγους ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας-του με αρ.κτ. 0514050 στο ΟΤ.671. Συγκεκριμένα:

i) 0,03 τμ από τον ιδιοκτήτη της με αρ.κτ. 0514060 (ΟΤ.671) ιδιοκτησίας Δημήτριου Σπ. Κανελλόπουλου (αρχικά Μανθοπούλου Ελένης)

ii) 4,07 τμ από τους ιδιοκτήτες της με αρ.κτ. 0512020 (ΟΤ.643) ιδιοκτησίας Αθανασίου Β. Ροτζιώκου (αρχικά Ροτζιώκος Αναστάσιος) και Βασιλικής Ν. Σαϊσανά

iii) 3,39 τμ από τον ιδιοκτήτη της με αρ.κτ. 0512019 (ΟΤ.643) ιδιοκτησίας Ιωάννη Δ. Μητρογιάννη

iv) 3,26 τμ=(2,94+0,32) από τον ιδιοκτήτη της με αρ.κτ. 0512015 (ΟΤ.643) ιδιοκτησίας Παναγιώτη Αθ. Μπρίτζο

v) 0,61 τμ=(0,06+ 0,55) από τον ιδιοκτήτη της με αρ.κτ. 0512014 (ΟΤ.643) ιδιοκτησίας Δημήτριου Χρ. Γεωργόπουλου (αρχικά Αναστασίας και Αθανάσιου Τούσουλη)

vi) 35,65 τμ από τους ιδιοκτήτες της με αρ.κτ. 0514051 (ΟΤ.668) ιδιοκτησίας Ελένης χας Εμμ. Μαραγκάκη, Στυλιανής Μαραγκάκη και Φωτίου Μαραγκάκη (αρχικά Εμμανουήλ Μαραγκάκη)

Οι συνολικές αποζημιώσεις από τρίτους ιδιοκτήτες είναι(0,03+4,07+3,39+3,26+0,61+35,65=) 47,01 τμ

Α.2) Εξ αυτών των τρίτων ιδιοκτητών κάποιοι έχουν αντίστοιχα δικαιώματα από τον αιτών Αθανάσιο Βασιλόπουλο τα οποία και κατά την άποψή μας θα πρέπει να συμψηφιστούν (καθώς είναι επίσης ρυμοτομία επί της θέσης της ίδιας οδού και προς τούτο της ίδιας αξίας/τμ). Συγκεκριμένα:

  1. η ιδιοκτησία (ii) με αρ.κτ.0512020 ενώ οφείλει 4,07 τμ της οφείλονται 7,01τμ δηλαδή τελικά δικαιούται αποζημίωση για 2,94 τμ., ομοίως

  2. η ιδιοκτησία (iii) με αρ.κτ.0512019 ενώ οφείλει 3,39 τμ της οφείλονται 7,42+0,05= 7,47τμ δηλαδή τελικά δικαιούται αποζημίωση για 4,08 τμ. και τέλος

  3. η ιδιοκτησία (iv) με αρ.κτ.0512015 ενώ οφείλει 3,26 τμ της οφείλονται 0,06+9,44= 9,50τμ δηλαδή τελικά δικαιούται αποζημίωση για 6,24 τμ.

Έτσι λοιπόν από τους ανωτέρω συμψηφισμούς προκύπτει ότι ο κος Βασιλόπουλος δικαιούται 47,01τμ αποζημίωσης και οφείλει (7,01+7,47+9,50=) 23,98 τμ και τελικά κατά την άποψή μας θα πρέπει να αποζημιωθεί για 23,03 τμ.

Α.3) Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω τα εμβαδά και τα ποσά που θα αποζημιώσει ή αποζημιωθεί έκαστος εφόσον αποφασιστεί να γίνει η διάνοιξη:

– Ο αιτών και για την ιδιοκτησία του με αρ.κτ. 0514050 θα αποζημιωθεί από ΟΤΑ για 47,01-23,98=23,03τμ και σε Ευρώ 3224,20

– Οι τρίτοι θα αποζημιωθούν από ΟΤΑ για 13,26 τμ:

η διοκτησία (iiμε αρ.κτ. 0512020 για 2,94 τμ και σε Ευρώ 411,60

η διοκτησία (iiiμε αρ.κτ. 0512019 για 4,08 τμ και σε Ευρώ 571,20

η διοκτησία (ivμε αρ.κτ. 0512015 για 6,24 τμ και σε Ευρώ 873,60

– Ο ΟΤΑ θα αναζητήσει από τρίτους τα οφειλόμενα ποσά που αντιστοιχούν στα 23,03+13,26= 36,29 τμ

από την διοκτησία (iμε αρ.κτ. 0514060 _ 0,03 τμ και σε Ευρώ 4,20

από την διοκτησία (vμε αρ.κτ. 0512014 _ 0,61 τμ και σε Ευρώ 85,40

από την διοκτησία (viμε αρ.κτ. 0514051 _ 35,65 τμ και σε Ευρώ 4991,00

Συνολικό ποσό για το οποίο θα μεσολαβήσει ο Δήμος 36,29τμ*140€/τμ= 5.080,60€

Β) Σε ότι αφορά τα ρυμοτομούμενα επικείμενα σύμφωνα με τους κυρωμένους πίνακες επικειμένων (αρ.πρωτ.66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) και τις τιμές μονάδος επικειμένων που καθόρισε η επιτροπή του πδ.5 /86 με το αρ.πρωτ.56046/10-10-2013 πρακτικό της ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να καταβάλει για τα απαλλοτριοοτέα επικείμενα:

-προς την ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0514050 του αιτούντος (δέντρα, περίφραξη) περίπου 999, χωρίς να υπολογίσουμε την καταγεγραμμένη στους πίνακες Λαμαρινοσκεπή Ισόγεια Κατασκευή αδιευκρίνιστης χρήσης, κατάστασης αλλά και νομιμότητας.

– προς την ιδιοκτησία (i) με αρ.κτ. 0514060 περίπου 280€

– προς την ιδιοκτησία (iiμε αρ.κτ. 0512020 περίπου 30€

– προς την ιδιοκτησία (iiiμε αρ.κτ. 0512019 περίπου 609,70€

– προς την ιδιοκτησία (ivμε αρ.κτ. 0512015 άνευ επικειμένων

– προς την ιδιοκτησία (vμε αρ.κτ. 0512014 περίπου 821€

– προς την ιδιοκτησία (viμε αρ.κτ. 0514051 άνευ επικειμένων

δηλαδή σύνολο 2.739,70 € χωρίς να υπολογιστεί η λαμαρινοσκεπής κατασκευή

Συνοψίζοντας εάν η Δημοτική αρχή κάνει δεκτό το αίτημα του κου Βασιλόπουλου Αθανάσιου να τον αποζημιώσει για λογαριασμό των τρίτων ιδιοκτητών επί της ουσίας αποφασίζει ότι επιθυμείστην παρούσα χρονική στιγμή τη διάνοιξη των ανωτέρω τμημάτων οδών (γραμμοσκιασμένα στο συνημμένο απόσπασμα διαγράμματος). Έτσι ο Δήμος μας θα πρέπει:

– να μεσολαβήσει για την καταβολή του ποσού των 36,29τμ*140€/τμ= 5.080,60€ και την εκ των υστέρων αναζήτηση του ποσού αυτού από τους πραγματικούς οφειλέτες και

– να επιβαρυνθεί με τη δαπάνη απαλλοτρίωσης των επικειμένων 2.739,70 € χωρίς να υπολογιστεί η λαμαρινοσκεπής κατασκευή.

– στη συνέχεια θα δύναται να εφαρμόσει επί του εδάφους το σχέδιο πόλης.

Το παρόν συντάξαμε και σας στέλνουμε με τα κάτωθι συνημμένα για τη δική σας απόφαση και την εν συνεχεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο της υπ΄ αριθμ. 6596 / 692 / 2018 αιτήσεως του Αθανάσιου Χρ. Βασιλόπουλου

  2. α) Φωτ/φο του Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής ΟΤ. 671 (σελ.171 α & β) και της πράξης προσκύρωσης – αναλογισμού για την ιδιοκτησία με αρ.κτ.0514050,

β) Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής

  1. Φωτ/φο του Πίνακα επικειμένων για τις ιδιοκτησίας με αρ.κτ.0514050, 0514051, 0514060 & 0512014, 0512015, 0512019, 0512020 & πίνακας υπολογισμού αξιών βάση πρακτικού επιτροπής

  2. Φωτοληψίες ένα πλάνο από το googleath και τέσσερις λήψεις από το streetview .

  3. Φωτ/φο της 105/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης)

  4. Φωτ/φο της 140/2017 Απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης)

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αιτούμενη αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας, καθώς δεν αφορά διάνοιξη οδού, αλλά διαπλάτυνση και μάλιστα μεμονωμένη, μόνον έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντος με αρ.κτ. 0514050 και μόνον στα τμήματα που αυτή έχει πρόσωπο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. Πρωτ.6596/692/22-02-2018 αιτήσεως περί αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/37/2018.