Απόφαση αριθμ. 6/51/2019

Απόφαση αριθμ. 6/51/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-02-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)», διότι η εν λόγω υπηρεσία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Δήμου και ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 32/527/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 53/2018 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού στις 21-12-2018.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 4/5/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 21-12-2018, Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο μοναδικός συμμετέχων οικονομικός φορέας με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ έναντι του ποσού των 42.350,00 € μη συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος, με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 3535/31-01-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προσεκλήθη να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από την σχετική υπ’ αριθμ. 42626/05-12-2018 διακήρυξη, δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια, θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 12-02-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η υπ’ αριθμ.πρωτ. 4747/08-02-2019 αίτηση του προσωρινού μειοδότη περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική υπ’ αριθμ. 42626/05-12-2018 διακήρυξη. Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχοοικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με σχετικό πίνακα.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχοοικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με σχετικό πίνακα, έναντι του ποσού των 42.350,00€ μη συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 12-02-2019 Πρακτικό Αρ.2 Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίαςΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 52.700,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με ημερομηνία διαγωνισμού την 21-12-2018.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53/2018 μελέτη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Μεθώνης 6& Σπηλιωτοπούλου-Πειραιάς, Τ.Κ.18545, Α.Φ.Μ. 999608870, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) έναντι του ποσού των 42.350,00 € μη συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, ως εξής :

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATIONSOFTWARE) ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

5000,00

5000,00

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

4000,00

4000,00

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

10000,00

10000,00

4

ΕΣΟΔΑ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

8450,00

8450,00

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

2000,00

2000,00

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

5000,00

5000,00

7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

ΩΡΕΣ

50,00

2500,00

8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SERVER KAIΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

5400,00

5400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

42.350,00

ΦΠΑ 24%

10.164,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

52.514,00

Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στον ΚΑ 10/6266.0001, με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού», ποσού 52.700,00€ (Α.Α.Υ. 581/2019).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/51/2019.-

Leave a Comment