Απόφαση αριθμ. 6/52/2019

Απόφαση αριθμ. 6/52/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι η προμήθεια των ειδών της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Δήμου και ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 52η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/526/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 55/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι συνοπτικό διαγωνισμό και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 21-12-2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 21-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, των: 1)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, 2)ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ και 3)ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. Ακολούθως, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και αποσφραγίσθηκαν και οι φάκελοι των δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά, των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ο οποίος υπέβαλλε προφορά για τα αναλώσιμα για ταχογράφους, και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η αριθμ. 42809/6-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού, συνεπώς η εν λόγω προσφορά προχωρά στο επόμενο στάδιο, αυτό της αποσφράγισης της τεχνικής προσφοράς.  Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του εν λόγω οικονομικού φορέα, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην αριθμ. 42809/6-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού κι έτσι η εν λόγω προσφορά προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ο οποίος υπέβαλλε προσφορά για τα ελαστικά, και της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., ο οποίος υπέβαλλε προσφορά για τα ανταλλακτικά, και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η αριθμ. 42809/6-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού, συνεπώς οι εν λόγω προσφορές προχωρούν στο επόμενο στάδιο, αυτό της αποσφράγισης των τεχνικών τους προσφορών. Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα για την προμήθεια των ελαστικών δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην αριθμ. 42809/6-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού και την συνημμένη σε αυτή αριθμ. 55/2018 μελέτη, συνεπώς η προσφορά αυτή δεν γίνεται αποδεκτή. Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα για την προμήθεια των ανταλλακτικών δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην αριθμ. 42809/6-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού και την συνημμένη σε αυτή αριθμ. 55/2018 μελέτη, συνεπώς η προσφορά αυτή δεν γίνεται αποδεκτή. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή α)για την προμήθεια ανταλλακτικών: την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., β)για την προμήθεια ελαστικών: την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ, γ)για την προμήθεια αναλωσίμων για ταχογράφους: την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και την πρόκρισή της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς, δ)την επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 21-12-2018 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, β)την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. για την ομάδα Α – ανταλλακτικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης και 2)ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για την ομάδα Γ – ελαστικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης, γ)την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την ομάδα Β – αναλώσιμα για ταχογράφους της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης και την πρόκριση της προσφοράς του στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς, δ)την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την ομάδα Α – ανταλλακτικά και την ομάδα Γ – ελαστικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης, για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 42809/6-12-2018 και τη μελέτη με αρ. 55/2018 και τη ματαίωσή του για τα είδη αυτά, ε)την επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας για την ομάδα Α – ανταλλακτικά και την ομάδα Γ – ελαστικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης με επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 55/2018 μελέτης και επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια των ελαστικών και των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-12-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   Α.- Εγκρίνει το από 21-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.378,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες: 1)ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. για την ομάδα Α – ανταλλακτικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης και 2)ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για την ομάδα Γ – ελαστικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης, διότι οι τεχνικές προσφορές τους δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους και δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην αριθμ. 42809/6-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού και την συνημμένη σε αυτή αριθμ. 55/2018 μελέτη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-12-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Γ.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την ομάδα Β – αναλώσιμα για ταχογράφους της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης και προκρίνει την προσφορά του στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς. Δ.- Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για την ομάδα Α – ανταλλακτικά και την ομάδα Γ – ελαστικά της με αρ. 42809/6-12-2018 διακήρυξης διαγωνισμού και της με αρ. 55/2018 μελέτης, για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 42809/6-12-2018 και τη μελέτη με αρ. 55/2018 και ως εκ τούτου τον ματαιώνει για τα είδη των ομάδων αυτών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-12-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Ε.- Ορίζει την επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας των ειδών των ομάδων Α – ανταλλακτικά και Γ – ελαστικά της με αρ. 55/2018 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 70.720,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης, ορίζει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και επανακαθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) ανά σύνολο ομάδας, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ως εξής:   Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμουμε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) ανά σύνολο ομάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω.   ΑΡΘΡΟ 1Ο   Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:  
 1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
 2. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.
 3. Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 4. Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
 5. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 8. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 9.    Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου τιμολογίου.
 10. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).
 11. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α’) : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (‘Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα του άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
 12. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 13. του ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Ν. 4555/2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 14. Την Αριθμ. 41624/2057/Ε103/10 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί­ριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω­ρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδη­γίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρι­κών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρω­παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 15. Την αριθμ. 39200/15 (ΦΕΚ 2057 Β/18-09-2015) Κ.Υ.Α. : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.
 16. Την ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) : Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
 17. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/5-3-04) : Mέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.
 18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 19. τις με αρ. από 1011 έως 1018/2018  και 559,560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού,
 20. της με αρ. 6/52/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι διαγωνισμού, επανεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την ΄΄Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου΄΄.
  Η δημοπρατούμενη για τις ομάδες Α- ανταλλακτικά και Γ- ελαστικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 70.720,04 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2019.  Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019, ως παρακάτω:    
Α/Α ΚΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2019 ΜΕ ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΥ 2019 (€)
1 10-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 696,48 1.500,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 803,52  
    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 13.854,80  
2 20-6671.0001 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 3.658,00 43.900,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 26.387,20  
3 20-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 10.000,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 10.000,00  
4 30-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.047,44 10.000,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.952,56  
5 30-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 189,60 2.000,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.810,40  
6 35-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 4.000,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.987,84  
7 35-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.000,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.990,20  
8 45-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 742,08 1.000,00
    ΕΛΑΣΤΙΚΑ 257,92  
    ΣΥΝΟΛΟ 74.378,04 74.400,00
    Τέλος, ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Κορινθίων.   ΑΡΘΡΟ 2Ο : Τεύχη μελέτης – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Η παρούσα αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για τις ανάγκες των οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, για το έτος 2019, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης: 55/2018). Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819, 800, 821). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στη γραμματεία τεχνικών υπηρεσιών (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62821, 800, 840), για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η Μαρτίου 2019, Ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως  11:30 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2οςόροφος, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 11:30.   ΑΡΘΡΟ 4ο :  Τεύχη Δημοπράτησης. Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :
 1. 1.  Η παρούσα διακήρυξη.
 2. 2.  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 3. 3.   Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 55/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 4. 4.  τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω, προσφορά αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : Εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.   Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη.  Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  : Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης. Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και θα έχει διάρκεια ενός έτους ή και νωρίτερα, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.  Δηλαδή, η εν λόγω παράδοση-παραλαβή θα γίνεται το πολύ έως (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής 7.Α.   Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο. Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16): α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄, β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων, γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16). Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: Α.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει τα εξής : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016),   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016. Β.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.  Σ’ αυτό το φάκελο θα πρέπει, επίσης, να προσκομιστεί και η πιστοποίηση: του κατασκευαστή ή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO, εφόσον υπάρχουν. Εφόσον το προσφερόμενο ανταλλακτικό είναι εφάμιλλο και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής), στο φάκελο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικά έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας του ανταλλακτικού, τα οποία πιστοποιούν το γεγονός αυτό. Για τα ελαστικά θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το φάκελο :
 • το παράρτημα 4 συμπληρωμένο από τον ενδιαφερόμενο και το οποίο υπάρχει συνημμένο στην υπ’ αριθμ.  55/2018 μελέτη της Τ.Υ.  και
 • ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
  Επίσης, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει: υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) (το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται) :   ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 1. ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 2. το εργοστάσιο, η χώρα κατασκευής των προσφερομένων ανταλλακτικών και η εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών.  Ο χρόνος εγγύησης για τα ανταλλακτικά δε θα πρέπει να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών.  Στην περίπτωση που δίδεται μικρότερη εγγύηση ή καθόλου, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στην προσφορά.
 3. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
 4. Ποια από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2010 και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά επ’ αυτού έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας του ανταλλακτικού, στην ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ του,
 5. ο χρόνος παράδοσης του ανταλλακτικού ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.  Μόνο στην περίπτωση που το ανταλλακτικό δεν υπάρχει ετοιμοπαράδοτο και πρέπει να παραγγελθεί και να έρθει από χώρα του εξωτερικού, ο χρόνος παράδοσης δε θα πρέπει ξεπερνά τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
 6. ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα φέρουν σήμανση CE, εφόσον προβλέπεται από σχετική νομοθεσία.
  ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ  
 • ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα το πολύ δώδεκα (12) μήνες πριν την παράδοση-παραλαβή τους.
 • το εργοστάσιο, η χώρα κατασκευής των προσφερομένων ελαστικών.
 • ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-9-1992) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/1989 “Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το ΄΄βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους” και την εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 32496/1558/2003/03 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003) περί Καθορισμού ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων).
 • Ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πρώτης ποιότητας, όχι αναγομωμένα, όχι κατασκευής γόμας από νάυλον και στερουμένων εργοστασιακών ελαττωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες και τύπου ΄΄όλων των εποχών΄΄.
 • Ότι τα ελαστικά θα παραδοθούν ζυγοσταθμισμένα και τοποθετημένα με μέριμνα και έξοδα του ιδίου (προμηθευτή).
  Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.  Πιο συγκεκριμένα :   Γ1. Για τα ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ : Οι ενδιαφερόμενοι για τα ανταλλακτικά θα καταθέσουν τιμοκαταλόγους σε CD, γνήσιων ή εφάμιλλων (ή όπως λέγονται : ΄΄after market πρώτης τοποθέτησης΄΄) ανταλλακτικών που αφορούν τα οχήματα-μηχανήματα του ΠΊΝΑΚΑ 1, και επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) ενιαίαέκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών θα αφορά είδη τακτικής συντήρησης, ήτοι :
 1. Φίλτρα
 2. Μπαταρίες
 3. Τακάκια (σετ)
 4. Δισκόπλακες (σετ)
 5. Σιαγώνες φρένων
 6. Συμπλέκτης (σετ)
 7. Φερμουίτ
 8. Ιμάντες
 9. Σετ χρονισμού
 10. Φυσούνες φρένων
 11. Λαμπτήρες
  Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά του πλαισίου των οχημάτων/μηχανημάτων και για όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων, σε όλους τους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (ΟΜΑΔΑ Α).  Η έκπτωση θα πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους ΚΑ.  Ο προμηθευτής συμπληρώνει το παράρτημα 1 της μελέτης.   Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).   Γ2. Για τους ταχογράφους:  Γ3. Για τα ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι για τα ελαστικά, θα καταθέσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς (παράρτημα 3), στο οποίο θα φαίνεται η τιμή του κάθε ελαστικού κάθε οχήματος-μηχανήματος.  Η κατασκευαστική εταιρεία κάθε ελαστικού μπορεί να διαφέρει από ελαστικό σε ελαστικό.   Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το έντυπο προσφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.  Στην προσφορά, της οποίας η τιμή θα είναι σε ευρώ, θα φαίνονται : -η καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) κάθε ελαστικού (αριθμητικώς), -το συνολικό ΦΠΑ (αριθμητικώς) -το συνολικό ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ελαστικών τοποθετημένων και ζυγοσταθμισμένων στο κάθε όχημα/μηχάνημα.   Στα ελαστικά, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα είδη και τις ποσότητες των  ελαστικών (ΟΜΑΔΑ Γ).   Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16). Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασισμένοι στα στοιχεία του πίνακα 1 της μελέτης, αλλά και σε στοιχεία που ίσως χρειαστεί να συλλέξουν κατά την αυτοψία που τυχόν πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.   Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία),  υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.   Ο Δήμος μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016). Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που προσφέρεται.     7.Β   Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας.   Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.  Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το παρόν άρθρο (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθησαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.   7.Γ. Λόγοι απόρριψης προσφορών H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και αφορά: Γενικούς όρους υποβολής προσφορών, Χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών, Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς, Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, Χρόνο ισχύος προσφορών, Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (σύμφωνα με άρθρα 100 και 102, Ν.4412/2016), Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (σύμφωνα με άρθρα 103 και 104, Ν. 4412/2016) β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 7.Β  της παρούσης διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 7.Β  της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ.4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.   7.Δ.  Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:
 • στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 • στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν :
 • τελεί υπό πτώχευση
 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
 • τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
 • έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
 • βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
  Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α, β και γ), αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.   δ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν του έχουν υποβληθεί , μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)  διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής  προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.   ε) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.   στ) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.   ζ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.   Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν (δεν είναι απαραίτητο) στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.   Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.   Άρθρο 8ο  : Αποσφράγιση των προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (άρθρο 3).  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική μελέτη.  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος ισχύος προσφοράς

Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες.  

ΑΡΘΡΟ 10ο  : Κριτήριο επιλογής αναδόχου

Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της αντίστοιχης ομάδας (Α: ανταλλακτικά, Γ: ελαστικά).   Άρθρο 11ο : Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Δ.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης . Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που προσκομίστηκε, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Άρθρο 12ο : Σύμβαση Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει άμεσα και εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.   Άρθρο 13ο : Παραλαβή – Δείγματα Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει, γενικά, εάν τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας.  Για το λόγο αυτό, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που πρόκειται αυτή να παραλάβει.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι γνήσια ή εφάμιλλα, αυτά, θα επιστρέφονται στον ανάδοχο και θα αντικαθίστανται με δική του δαπάνη.   Η επιτροπή παραλαβής, εκτός των ανωτέρω, μπορεί να ζητήσει και δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. Το δείγμα αυτό που λαμβάνει η επιτροπή παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, θα χρησιμοποιείται είτε για εργαστηριακή εξέταση είτε για πρακτική δοκιμασία.   Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται, κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή και δεν καταβάλλεται.  Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Έξοδα -κρατήσεις

Επίσης, ο προμηθευτής επιβαρύνεται και με όλα τα έξοδα μέχρι τελικής παραδόσεως της προμήθειας, σχετικές κρατήσεις και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 15ο : Ενστάσεις  (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016) Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.
 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  : Προσφερόμενη τιμή Οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.   ΣΤ.- Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019, ως παρακάτω:  
Α/Α ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 2019
1 10/6671.0001 1.500,00
2 20/6671.0001 43.900,00
3 20/6672.0001 10.000,00
4 30/6671.0001 10.000,00
5 30/6672.0001 2.000,00
6 35/6671.0001 4.000,00
7 35/6672.0001 2.000,00
8 45/6671.0001 1.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00
  Ζ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/52/2019.-

Leave a Comment