Απόφαση αριθμ. 6/53/2019

Απόφαση αριθμ. 6/53/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ Β΄ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€», διότι η εν λόγω σύμβαση έχει χρόνο ισχύος έως τις 28/02/2019 κι ως εκ τούτου το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 53η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ Β΄ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 128/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης (αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη διαγωνισμού).  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 568/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος της με αριθμό 28639/27-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-2018) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  για την εν θέματι προμήθεια έως και την 28-02-2019.

 Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 18-02-2019 εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».   Σχετ.:  1. Το  με αριθμ.4459/18-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων
  1. Έγγραφο της αναδόχου της προμήθειας – Ομάδα Β΄ περί αποδοχής της παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης .
  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
  1. Την υπ’ αριθμ. 28639/27-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-2018) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Β΄ της με αριθμό 57/2017 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο συμβατικός  χρόνος ισχύος των τριών  (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από την 28-08-2018 έως 28-11-2018,
  2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις μήνες, ήτοι έως την 28-02-2019, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 568/2018. 
  3. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με αρ. 4459/18-02-2018 περί παράδοσης των ειδών.
  4. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […].
  5. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α. 
  7. Τη σύμφωνη γνώμη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.
Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τρείς (3) μήνες ήτοι έως  την 28-5-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. Για την Επιτροπή Γιαβάση Αννέτα                 Σαββανού Ελένη             Σούκουλης Αντώνης   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά τρεις μήνες, ήτοι έως και την 28-05-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

   Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 28639/27-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003607903/28-08-2018) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ της με αριθμό 57/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€ (υπ΄ αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη διαγωνισμού), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και την 28-05-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/53/2019.-

Leave a Comment