Απόφαση αριθμ. 6/55/2019

Απόφαση αριθμ. 6/55/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 55η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 12-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ ΣΧΕΤ. : Η Εγκύκλιος 6 (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ.Υπ.&Μετ. Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα :  […….1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. 2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης, ως άνω, στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική ανακοίνωση. 3. Η κλήρωση και η επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή από τον κατάλογο που περιλαμβάνει τα προς κλήρωση μέλη-τεχνικούς υπαλλήλους, όπως έχει προκύψει με βάσει τα κριτήρια του άρθρου 4 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. ……………4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών…..]   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ορισμού μίας διμελούς ή τριμελούς Επιτροπής υπαλλήλων έτους 2019, για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Μη.Μ.Ε.Δ.  [για ανοικτές διαδικασίες και όχι συνοπτικούς διαγωνισμούς]. Προτεινόμενα Μέλη:
  • Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου (τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος ΜΗΜΕΔ)
  • Αναστασία Θεοδοσίου (τεχνικός υπάλληλος) &
  • Νικόλαος Βενετσάνος (τεχνικός υπάλληλος)
  Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ. για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 ως εξής: 1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7 (τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος Μη.Μ.Ε.Δ.), 2.Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3 (τεχνικός υπάλληλος),
  1. Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3 (τεχνικός υπάλληλος).
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος το μέλος Θεοδοσίου Αναστασία.   Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), την Εγκύκλιο 6 (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Συγκρoτεί επιτροπή για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 ως εξής: 1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7 (τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος Μη.Μ.Ε.Δ.), 2.Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3 (τεχνικός υπάλληλος),
  1. Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3 (τεχνικός υπάλληλος).
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος το μέλος Θεοδοσίου Αναστασία. Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής περιγράφονται στο εδάφιο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017). Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/55/2019.-

Leave a Comment