Απόφαση αριθμ. 6/56/2019

Απόφαση αριθμ. 6/56/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 56η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μίσθωσης οχημάτων για την αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 16-01-2019 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤη Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α Περιγραφή υπηρεσιών Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)  
1 Φορτωτής JCB Η.Δ. 60 250,00 € 15.000,00 €
2 Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο Η.Δ. 110 250,00 € 27.500,00 €
3 Μίνι φορτωτής (Bobcat) Η.Δ. 110 200,00 € 22.000,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη (προ ΦΠΑ) Απρόβλεπτα ΣΥΝΟΛΟ 64.500,00 € 16,00 € 64.516,00 €
ΦΠΑ 24% 15.484,00 €
Συνολική δαπάνη 80.000,00 €
  Στη συνέχεια λέει πως η εκτέλεση της υπηρεσίας – μίσθωσης οχημάτων κρίνεται άκρως επείγουσα, καθώς πρόκειται για ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-09-2018 στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32 παρ. γ του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και του άρθρ. 72 παρ. δ1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Από έρευνα αγοράς που έγινε και κατόπιν της αριθμ. 5935/18-02-2019 πρόσκλησης, που εστάλη στον οικονομικό φορέα «Χρήστος Θεοχάρης», υποβλήθηκε στο Δήμο προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα ως εξής:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.
Φορτωτής JCB Η.Δ. 250,00€
Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο Η.Δ. 250,00€
Μίνι φορτωτής Η.Δ. 200,00€
  Η ως άνω προσφορά για την ως άνω μίσθωση μηχανημάτων είναι συμφέρουσα και ο προσφέρων οικονομικός φορέας παρουσιάζεται αξιόπιστος. Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: -οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, -δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, -οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα της εν λόγω μίσθωσης μηχανημάτων με βάση την προσφορά του.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 16-01-2019 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, την προσφορά του ως άνω αναφερόμενου οικονομικού φορέα, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρ. 32 παρ. γ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, λόγω της ύπαρξης μίας προσφοράς)   Αναθέτει απευθείας τη δημόσια σύμβαση της υπηρεσίας–μίσθωσης οχημάτων για την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-09-2018 στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Μούλκι Κορινθίας, ΑΦΜ 021417410, Δ.Ο.Υ. Κιάτου) ως εξής:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.
Φορτωτής JCB Η.Δ. 250,00€
Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο Η.Δ. 250,00€
Μίνι φορτωτής Η.Δ. 200,00€
  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 με ΚΑ 64/6234.0004 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» ποσού 80.000,00€, και προέρχεται από χρηματοδότηση ποσού 80.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών δυνάμει της αριθμ. 260/27-12-2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων του Ν. Κορινθίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/56/2019.-

Leave a Comment