Απόφαση αριθμ. 6/57/2019

Απόφαση αριθμ. 6/57/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-02-2019

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/384/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 35/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 26-10-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 02-11-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 28/438/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77151.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 31/498/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 02-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97410 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 9117 για έργα Οικοδομικά 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 55,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 41151/23-11-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 01-02-2019 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υπέβαλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επίσης, ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθμό πρωτ. 2558/22-01-2019. Μετά το πέρας του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 01-02-2019 πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ σε ανάδοχο της εκτέλεσης αυτού, με μέση έκπτωση 55,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 01-02-2019 πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77151, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σοφοκλέους 57, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, Α.Φ.Μ. 030780373, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97410 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 9117 για έργα Οικοδομικά 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 55,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 30/7322.0010, ποσού 67.500,00€ και τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου». (Α.Α.Υ. 290/2019).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/57/2019.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 25-02-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 01-02-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 01/02/2019

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 33858/3-10-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003778286

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 77151

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 150.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

Στην Κόρινθο την 01/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Νικόλαος Βενετσάνος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής

2. Μαρία Παπαφίλη, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Νικόλαος Κουίνης, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» (αριθμ. 28/438/2018 Α.Ο.Ε., περί συγκρότησης αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης) , έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33858/3-10-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

  2. την αριθμ. 31/498/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : Ψ65ΟΩΛ7-7ΥΕ]

  3. την με αριθμό πρωτ. 41151/23-11-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον Ε.Δ.Ε. κ. Αλέξανδρο Λαμπρινάκο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 11/01/2019 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

  4. την από 26/01/2019 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Αλέξανδρος Λαμπρινάκος» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 2558/22-1-19 &

  5. την αριθμ. 3146/28-1-2019 Πρόσκληση στην Ε.Δ. για την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

ΝΑΙ

841/17-01-2019

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης προσφοράς)

ΝΑΙ

65601308/25-9-2018

(λήξη ισχύος την 25-10-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

66136784/17-1-2019

(λήξη ισχύος την 17-3-2019)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα κατάθεσης προσφοράς)

ΝΑΙ

455084/26-9-2018

(λήξη ισχύος την 25-03-2019)

141/2-7-2018

(λήξη την 02-1-2019)

ΕΦΚΑ

τ.ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

25548/17-1-2019

(λήξη ισχύος την 16-7-2019)

220/14-11-2018

(λήξη την 14-05-2019)

ΕΦΚΑ

τ. ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα κατάθεσης προσφοράς)

ΝΑΙ

143/1-6-18

(λήξη την 30-11-18)

Α1706/2018

Α1707/2018

ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

17/18-1-19

(λήξη την 17-7-19)

19/18-1-19

(λήξη την 17-7-19)

18/18-1-19

(λήξη την 17-7-19)

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ. Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

305/17-1-2019 Πιστοποιητικό

304/17-1-2019 Πιστοποιητικό

Πρωτοδικείο Κορίνθου

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ./17-1-2019

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

ΝΑΙ

130/18-1-2019

(λήξη ισχύος την 31-12-2019)

3498/94596/5-2-19

(λήξη ισχύος την 5-8-2019)

ΕΕΤΕΜ

ΤΕΕ

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

Αριθμ. 123/2019 Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Κορίνθου

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας – Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

Υ.Δ.

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/14348/25-7-17

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 24-07-2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Αλέξανδρο Λαμπρινάκο» .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Νικόλαος Βενετσάνος Μαρία Παπαφίλη Νικόλαος Κουίνης

Leave a Comment