Απόφαση αριθμ. 6/58/2019

Απόφαση αριθμ. 6/58/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/3/2019 Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 58η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 27/431/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 51/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 29-10-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 05-11-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 28/439/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77148.  Ακολούθως, με την αριθμ. 32/521/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 06-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες α)ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και β)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97782 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28334 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 49,21% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 43157/10-12-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 07-02-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E., κατέθεσε εμπρόθεσμα με την από 22-01-2019 αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 2777/24-1-2019.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.. Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 07-02-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 49,21% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Εγκρίνει το από 07-02-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  77148, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. (3ης Σεπτεμβρίου 19, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 999266484, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97782 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28334 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 49,21% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016. Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων (πόροι Δήμου και ΣΑΤΑ 2018) και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 30/7336.0004 ποσού 1.385.000,00€ με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» (Α.Α.Υ. 291/2019).   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/58/2019.-   Επισυνάπτεται το από  07-02-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  
Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Κορινθίων Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου Κόρινθος 07/02/2019 Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 33867/3-10-18 ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003778569 Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 77148
 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 1.385.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.   Στην Κόρινθο  την 7/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω: 1. Εμμανουήλ Μαραγκάκης, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος & πρόεδρος 2. Αθηνά Ράικου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος 3. Χριστίνα Κυριαζή, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος 4. Ευθύμιος Πέππας, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος 5. Χαράλαμπος Καμπούρης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. 6. Ευθύμιος Τσιλιμπάρης, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ & 7. Αλέξανδρος Λαμπρινάκος, Ηλεκτρολόγος ΤΕ, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ   που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 28/439/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33867/3-10-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη: (1)           τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (2)           την αριθμ. 32/521/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : Ω3Ψ2ΩΛ7-Ω4Θ] (3)           Την αριθμ. 3672/1-02-2019 Πρόσκληση της Ο.Ε. προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου (4)           την με αριθμό πρωτ. 43157/10-12-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.Τ.E.»  για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 08/01/2019 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» (5)           την από 22/01/2019 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.Τ.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την από 22/01/2019 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ALPHADELTA CONSTRUCTIONSA.Τ.E.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 2777/24-1-2019 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]    
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ΝΑΙ 621/11-1-2019 527/10-1-2019 403/9-1-2019 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 65743762/25-10-18 (λήξη ισχύος την 25-11-18) ΑΑΔΕ
Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 66102474/10-1-19 (λήξη ισχύος την 10-3-19) ΑΑΔΕ
Φορολογική Ενημερότητα Κ/Ξ (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 65619523/25-9-18 (λήξη την 25-11-18)   65620337/25-9-18 (λήξη την 25-11-18)   ΑΑΔΕ
Φορολογική Ενημερότητα Κ/Ξ (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 66102491/10-1-19 (λήξη την 10-3-19)   66102330/10-1-19 (λήξη την 10-3-19) ΑΑΔΕ
Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 458593/27-9-18 (λήξη την 26-3-19)   8365/1-6-18 (λήξη την 30-6-19) ΕΦΚΑ     τ. ΕΤΑΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 12066/10-1-19 (λήξη ισχύος την 9-7-19)   219/9-1-19 (λήξη ισχύος την 31-3-19) ΕΦΚΑ     τ. ΕΤΑΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα Κ/Ξ  (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 1408/8-10-18 (λήξη την 5-4-19)   1371/1-10-18 (λήξη την 29-3-19) ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα Κ/Ξ  (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 39/15-1-19 (λήξη την 12-7-19)   24/10-1-19 (λήξη την 9-7-19) ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού & την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 458126/27-9-18 (λήξη την 26-3-19) 458158/27-9-18 (λήξη την 26-3-19) 458240/27-9-18 (λήξη την 26-3-19) 458222/27-9-18 (λήξη την 26-3-19) 458343/27-9-18 (λήξη την 26-3-19) ΕΦΚΑ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ. Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)] ΝΑΙ 2990/17-1-19 2991/17-1-19 2992/17-1-19 2993/17-1-19 2994/17-1-19 619/10-1-19 211/9-1-19 25/9-1-19 Πρωτοδικείο Αθηνών           Ειρηνοδικείο Αθηνών
Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. Αριθμ. 4.519/14-1-2019 Ένορκη βεβαίωση Συμβολαιογράφο Αθηνών
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]   ΝΑΙ 475/80695/9-1-19 (λήξη την 9-7-19) 475/90250/9-1-19 (λήξη την 9-7-19) 475/66413/9-1-19 (λήξη την 9-7-19) ΤΕΕ  
Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]   Αριθμ. 4.519/14-1-2019 Ένορκη βεβαίωση Συμβολαιογράφο Αθηνών
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  –  Ανεκτέλεστες συμβάσεις
Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων ΝΑΙ Υ.Δ. (για την ημέρα του διαγωνισμού & την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)  
Βιβλίο Μετοχών ΝΑΙ  
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/12957/20-9-2017 (με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 14-10-19) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.
Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.
Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΑΙ Αριθμ. 729569.1047758/10-1-19 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Αριθμ. 729569.1047761/10-1-19 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ Αριθμ. 729569.1047760/10-1-19 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Αριθμ. 729569.1047759/11-1-19 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΦΕΚ σύστασης 11823/6-11-2014, από 01/07/2015 Πρακτικό Δ.Σ. & 87796/10-4-2017 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ
Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμό ΝΑΙ από 26/10/2018 Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ.
  Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.Τ.E.» .   Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.   Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού   Εμμανουήλ Μαραγκάκης                                                            Αθηνά Ράικου       Χριστίνα Κυριαζή                                                                            Ευθύμιος Πέππας       Ευθύμιος Τσιλιμπάρης                                                                  Χαράλαμπος Καμπούρης     Αλέξανδρος Λαμπρινάκος  

Leave a Comment