Απόφαση αριθμ. 6/61/2019

Απόφαση αριθμ. 6/61/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 61η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 19-02-2018 αίτηση του Μελέτη Χρήστου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων, με την οποία αιτείται τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου σε υπόθεση σχετική με την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων και τον ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου, της οποίας η δικάσιμος έχει ορισθεί για τις 19-02-2019.      Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου και θα εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων κ. Μελέτη Χρήστο κατά την δικάσιμο της 19-02-2019, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Για το λόγο αυτό προτείνει τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία».         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 19-02-2019 (υπ΄ αρ. πρωτ. 6030/19-2-2019) αίτηση του Μελέτη Χρήστου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία», στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου και να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων κ. Μελέτη Χρήστο κατά την δικάσιμο της 19-02-2019, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου – δικηγορικής εταιρείας θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν.4205/2013 – ΦΕΚ Α΄242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που υπερβαίνει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής,  κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/61/2019.-

Leave a Comment