Απόφαση αριθμ. 6/63/2019

Απόφαση αριθμ. 6/63/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 6 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-02-2019 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5737/15-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3) Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 63η: Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 3/2019 απόφασή τους, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 44061/2018 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου της κ. Παπαβενετίου Αγγελικής για την άσκηση ανακοπής και αίτησης περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης άρθρου 731 επ. Κ.Πολ.Δικ. με σωρευμένο αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 691 Α Κ.Πολ.Δικ. κατά του από 3-12-2018 κατασχετηρίου εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, περί αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικού ποσού από απαίτηση προερχόμενη από το αρ. 342/2013 α΄ απόγραφο εκτελεστό της αρ. 274/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και της από 24/10/2018 επιταγής προς πληρωμής.  Η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Παπαβενετίου ενημέρωσε το Δήμο για την έκδοση απόφασης επί της ως άνω αναφερόμενης αίτησης για χορήγηση προσωρινής διαταγής και την συνακόλουθη ανάγκη ορισμού πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή του Δήμου για την επίδοσή της στους αντιδίκους. Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελίκη, θα προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις της εν λόγω δικαστικής απόφασης.  Για τον λόγο αυτό προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων κ.λπ. και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)   Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων τη δικαστική επιμελήτρια  Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις της απόφασης επί της αίτησης περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης άρθρου 731 επ. Κ.Πολ.Δικ. με σωρευμένο αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 691 Α Κ.Πολ.Δικ. του Δήμου Κορινθίων κατά του από 3-12-2018 κατασχετηρίου εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, περί αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικού ποσού από απαίτηση προερχόμενη από το αρ. 342/2013 α΄ απόγραφο εκτελεστό της αρ. 274/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και της από 24/10/2018 επιταγής προς πληρωμής.      Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που ορίζονται στην ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), όπως ισχύει, και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει,  και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/63/2019.-

Leave a Comment