Απόφαση αριθμ. 6/88/2018

Απόφαση αριθμ. 6/88/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6135/16-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ουθέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ.25/320/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο κ.Γκότσης Γεώργιος, με την εντολή να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί της υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 89/ΤΠ 89/2015 Αγωγής της Αργυρούλας χήρας Ιωάννη Παπαδά και λοιπών κατά Δήμου και λοιπών και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου κ.Γκότση Γεώργιο, αυτός προέβη αρμοδίως στην κατάθεση της υπ’ αριθ.101/2018 Έφεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με ορισμένη Δικάσιμο στις 15-05-2019.

Επομένως και προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής για την νόμιμη και εμπρόθεσμη κοινοποίηση της ανωτέρω Έφεσης στους καθ’ ων αυτή απευθύνεται, ήτοι στους : 1) Αργυρούλα χήρα Ιωάννη Παπαδά το γένος Νικολάου Μεζέ, 2)Χρήστο Παπαδά του Ιωάννη, και 3) Όλγα Παπαδά του Ιωάννη, κατοίκους Αθηνών, προτείνει δε για τον λόγο αυτόν, τον Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα με την εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο, να προβεί εμπρόθεσμα στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.101/2018 Έφεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με ορισμένη Δικάσιμο στις 15-05-2019, στους καθ’ ων αυτή απευθύνεται, ήτοι στους : 1) Αργυρούλα χήρα Ιωάννη Παπαδά το γένος Νικολάου Μεζέ, 2)Χρήστο Παπαδά του Ιωάννη, και 3) Όλγα Παπαδά του Ιωάννη, κατοίκους Αθηνών.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής, ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/88/2018.-