Απόφαση αριθμ. 7/38/2018

Απόφαση αριθμ. 7/38/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Επί εισηγήσεως περί κατασκευής πεζοδρομίου» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι η σχετική αίτηση εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

Απόφαση 38η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί κατασκευής πεζοδρομίου » θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

  1. Θέμα : «Κατασκευή πεζοδρομίου»

  2. Έχοντας υπ΄όψιν:

-Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 24107/20-07-2018 αίτηση του κ.Παπαιωάννου Ευάγγελου

-Το κτηματολόγιο Κορίνθου

– Η οδός Αγίου Σπυρίδωνος με το αιτούμενο τμήμα , όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα βρίσκεται στον οικισμό Αγ. Σπυρίδωνος της πόλης Κορίνθου και ανήκει βάση κτηματολογίου στον ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00158 .

-Το αιτούμενο τμήμα είναι κοινόχρηστος χώρος , έχει πλάτος 5,00μ και μήκος περίπου 28,00μ

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά

για την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,00μ στο αιτούμενο τμήμα ΑΒ , όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα, με αποτμήσεις πεζοδρομίων έμπροσθεν των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αιτούμενη κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,00μ με αποτμήσεις πεζοδρομίων έμπροσθεν των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος η οποία βρίσκεται στον οικισμό Αγ. Σπυρίδωνος της πόλης Κορίνθου και ανήκει βάση κτηματολογίου στον ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00158 .

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

( ο κ.Νανόπουλος Β. συμφωνεί, με την παρατήρηση να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο για όλους τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής και όχι μόνο για τον αιτούντα.)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων θετικά, για την αιτούμενη κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,00μ με αποτμήσεις πεζοδρομίων έμπροσθεν των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία βρίσκεται στον οικισμό Αγ. Σπυρίδωνος της πόλης Κορίνθου και ανήκει βάση κτηματολογίου στον ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00158, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/38/2018.

Leave a Comment