Απόφαση αριθμ.7/40/2018

Απόφαση αριθμ.7/40/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 40η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες», λέει ότι σύμφωνα με την περ. Β. ν) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην αριθμ. 4/5/13-08-2018 απόφασή της σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της εν θέματι κανονιστικής απόφασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : “Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-Καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες ”

Σχετικά:

 1. Οι διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)

 2. Το άρθρο 79 του N.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’)

 3. Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010

 4. Οι αποφάσεις -Προτάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνες) σε Δημοτικούς Χώρους έως και τέσσερις μήνες.

 5. Η με αρ. 2/12/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 9419/ 16-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου .

 6. Η με αρ. 09/2018 (ύστερα από το με αρ.πρωτ. 10119/20-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου η οποία τροποποιεί την Απόφαση αρ.13/2017.

 7. Η με αρ. 01/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 10495/ 23-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου μετά τον Ν.4497/17 και σύμφωνα με την αρ. 2/2017 Απόφαση της Τ.Κ. Κατακαλίου.

 8. Τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας που μας διαβιβάστηκαν με το με αρ. Πρωτ. 9558/19-03-2018

 9. Το με αρ. Πρωτ. Έγγραφο 9422/16-03-2018 της Υπηρεσίας μας προς την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να μας παρασχεθεί σχετική γνώμη για την κυκλοφοριακή επίπτωση από καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 10. Το υπ’ αριθ. 14107/26-04-2018 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη καθώς δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές επιπτώσεις από καθορισμό των θέσεων άσκησηςυπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 11. Την ανάγκη καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -καντίνες

ΓΕΝΙΚΑ:

Σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.

 1. 2.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):

«1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.

2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ..

5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας ….. τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου …..»

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

Προτείνουμε τον καθορισμό τεσσάρων (4) θέσεων για καντίνες σε δημοτικούς χώρους:

α/α

Δ.Κ. / Τ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου

ΑΔΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2/12/2018 (σύμφωνα με 30/2017)

1

Τέρμα περιοχής Καλάμια

2

Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου

ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 09/2018 (σύμφωνα με 13/2017

από 06-06-2017)

1

Οικισμός Λουτρών Ωρ. Ελένης στη θέση «Πηγή»

3

Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου

ΑΔΚ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 09/2018 (σύμφωνα με 13/2017

από 06-06-2017)

1

Οικισμός Γαλατακίου

4

Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου

ΑΤΚ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ01/2018(σύμφωνα με 02/2017

από 11-06-2017)

1

στη θέση Λυχνάρι

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

4

Β. Δικαίωμα συμμετοχής για θέση καντίνας

 • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα .

Η δραστηριοποίηση με αντικείμενο καντίνα σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους , καθώς και ως υπαίθρια πλανόδια δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4497/2017, σύμφωνα με τις οποίες εκδίδεται και θεωρείταιη σχετική άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Γ. Τρόπος Χορήγησης Θέσης για καντίνα

“ Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες .Για τις εγκρίσεις αυτές εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωσηπου διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.”

9. Για τη χορήγηση των αδειών για καντίνα λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.»

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων Αδειούχων πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης ύστερα από την Ανακοίνωση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση που θα εκδίδει η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση αναφέρονται ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας. Η ανακοίνωση δύναται να είναι μια συνολική ετησίως.

 2. Ο αιτών στην αίτησή του θα συνυποβάλλει τα ζητηθέντα με την ανακοίνωση δικαιολογητικά.

 3. Μια θέση θα δοθεί σε έναν δικαιούχο.

 4. Σε περίπτωση που την ίδια θέση έχουν αιτηθεί δύο δικαιούχοι ,τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση.

Δ. Διαδικασία κλήρωσης

Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μετά από ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και την ενημέρωση των αιτούντων από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης που θα αποτελείται :

 • από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των αδειών αναπληρούμενο από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χωροθέτηση ,

 • τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης αναπληρούμενο από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης

 • και από έναν υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών κατά τις κείμενες διατάξεις

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο , πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.λπ

Ε. Για την Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας καντίνας

Για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας (καντίνα) εφαρμόζεται ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’230), η υπ’ αριθμ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β’1723) κοινή υπουργική απόφαση, η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β’2161) απόφαση του υπουργού Υγείας, καθώς και διατάξεις άλλων νομοθετημάτων που την διέπουν. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018)

ΣΤ . ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΤΕΛΗ

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είπραξης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι πωλητές θα τροποποιείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για ότι δεν προβλέπει η παρούσα εισήγησή μας ισχύουν όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την λήψη κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες, με το περιεχόμενο που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/40/2018.

Leave a Comment