Απόφαση αριθμ. 7/41/2018

Απόφαση αριθμ. 7/41/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 41η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων», λέει ότι σύμφωνα με την περ. Β. ν) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην αριθμ. 4/4/13-08-2018 απόφασή της σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της εν θέματι κανονιστικής απόφασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : “ Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση της ΑΔΣ182/2015/15-06-2015 (786ΘΩΛ7-91Ρ) η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ.πρωτ. 2190/62816/05-08-2015 (ΑΔΑ 6ΧΞΘΟΡ1Φ-8Δ5) , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/25-09-2017 (ΑΔΑ ΩΖ5ΔΩΛ7-ΔΕ1) όπως αυτή η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αρ.Πρωτ. 51328/07-011-2017(ΑΔΑ ΩΟΧΠΟΡ1Φ-Γ5Φ προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.4497/17

Τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων

Εισηγούμαστε την τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’) και να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.

(Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):

«16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α’87). Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.»)

Συγκεκριμένα τροποποιούνται τα άρθρα 1,3,4,5,6,8 και καταργείται η περίπτωση 7 του άρθρου 13.

Το άρθρο 6 τροποποιείται και εναρμονίζεται σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ.11726/29-03-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την ΑΔΣ 399/2017(ΑΔΑ 65ΠΠΩΛ7-ΦΝΞ) η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αρ.Πρωτ. 51328/07-011-2017(ΑΔΑ ΩΟΧΠΟΡ1Φ-Γ5Φ 280169/21-11-2017 (ΑΔΑ 6ΧΔ2ΟΡ1Φ-ΤΦΚ) ως προς το μέρος καθορισμού των τελών.

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος είναι τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για κάθε εμποροπανήγυρη ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9622/19-03-2018 τα οποία έχουν την με αρ. Πρωτ 8452/08-03-2018 θετική γνωμοδότηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας σχετικά για την κυκλοφοριακή επίπτωση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)

Τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Η με αρ. 1/2018 (ύστερα από το με αρ.πρωτ. 9911/20-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου όπως όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 2. Η με αρ. 1/1/2018 (με αρ. πρωτ. ΔΥ/ 26-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής ΚοινότηταςΕξαμιλίων όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 3. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11159/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 4. Η με αρ. 03/12-04-2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11188/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 5. Η με αρ. 4/16/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11187/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 6. Η με αρ. 10/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11153/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 7. Το με αρ. πρωτ. 11644/02-04-2018 έγγραφο(ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11176/ 29-03-2018 έγγραφό μας) της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 8. Η με αρ. 2/02-04-2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11184/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 9. Η με αρ. 3/02-04-2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11183/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 10. Η με αρ. 3/02-04-2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11186/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 1. Η με αρ. 1/4/2.04.2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ.11168/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 2. Η με αρ. 1/2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11170/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοκάστρου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 3. Η με αρ. 1/2018 (ύστερα από το με αρ.πρωτ. 10502/23-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 4. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11158/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017

 5. Η με αρ. 14/4/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11173/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 6. Η με αρ. 1/2018 (ύστερα από το με αρ.πρωτ. 10493/23-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 7. Η με αρ. 3/03/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11157/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σολομού για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 8. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11161/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 9. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11166/ 29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 10. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11189/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 11. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11185/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

 12. Η με αρ. 2/2018 (ύστερα από το με αρ. πρωτ. 11152/29-03-2018 έγγραφό μας) Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κουταλάς για το έτος 2018 όπως αυτή παραμένει ως έχει μετά τον Ν. 4497/17 σύμφωνα με την ΑΔΣ 182/15-06-2015, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017.

Το με αρ. Πρωτ 14705/03-05-2018 έγγραφό μας προς το Τμήμα Πληροφορικής και το γραφείο Κλητήρων για Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα Ανακοινώσεων

Τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων

Άρθρο 1 (Νομοθετικό Πλαίσιο)Τροποποιείται

Άρθρο 1ο (Νομοθετικό πλαίσιο)

Το Άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

Από

“Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων :

5. “Ν. 1080/80 Το άρθρο 3 ,

6. Ν. 3463/2006 το άρθρο 79,

7. Ν. 3852/2010 Το άρθρο 73,

8. Ν. 4264/2014 Το άρθρο 26,39

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.”

Σε:

 1. “Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,

 2. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,

 3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»”

 4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’)

 5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18

 6. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.”

Άρθρο 2 (θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις)

Για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια. Οι θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις θα διεξάγονται στους χώρους όπως παρουσιάζονται κατωτέρω και σύμφωνα με σχεδιάγραμμα που θα συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία.

ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ –ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ)

(Τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/2017)

-ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) Ζώνη Β΄

-ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου) Ζώνη Α΄

270

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ (Λεωφόρος Α. Παπανδρέου, Άρεως)

30

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Κοινόχρηστοι χώροι επί της οδού Πριφτοπούλου

5

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (30-1 ΙΟΥΛΙΟΥ)

χώρος πέριξ ΞΕΝΙΑ (άλσος-δρόμοι περιμετρικά)

150

ΕΞΑΜΙΛΙΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (19-20 ΜΑΙΟΥ)

Τμήμα οδού Εξαμιλίων-Σοφικού, από κοινοτικό κατάστημα έως κέντρο Πλατείας.

20

ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Τμήμα Οδού έμπροσθεν Ι.Ν

5

ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (20-21 Μαΐου)

Κοιν. Χώροι Πέριξ Ιερού Ναού.

5

ΑΘΙΚΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ)-ΑΘΙΚΙΑ

Τμήματα δημοτικών οδών πέριξ ιερών Ναών

10

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ-ΑΘΙΚΙΑ(5-6 Αυγούστου)

120

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ -ΑΘΙΚΙΑ

5

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (26-27 Ιουλίου)-ΟΙΚ. ΑΛΑΜΑΝΟ

5

ΓΑΛΑΤΑΚΙ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (22-23 Αυγούστου)-ΟΙΚ. ΑΛΜΥΡΗΣ

Τμήματα δημοτικών οδών πέριξ ιερών Ναών

5 θέσεις για κάθε εμποροπανήγυρη

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (20-21 Μαΐου)-ΟΙΚ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΦΗΒΗΣ (2-3 Σεπτεμβρίου)- ΟΙΚ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (20-21 Νοεμβρίου)-ΟΙΚ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΑΚΑΛΙ

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

(26-27 Ιουλίου)

Τμήμα οδού έμπροσθεν Ι.Ν

5

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

(28-29 Αυγούστου)

Κεντρική πλατεία του οικισμού έμπροσθεν καταστήματος «Πέτρινο», πλατεία πλησίον δημοτικού καταστήματος και τμήματα οδών πέριξ Ιερών Ναών.

10

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

5

ΧΙΛΙΟΜΟΔI

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (22-23 Αυγούστου)

Τμήμα οδού Νικηταρά (Από Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου έως τη διασταύρωση με οδό Αθανασίου Καλαρά)

120

ΚΟΥΤΑΛΑΣ

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 1)Αγίου Δημητρίου 25-26 Οκτωβρίου

2)Προφήτη Ηλία 19-20 Ιουλίου

1)τμήματα οδού από εκκλησία έως κεντρική πλατεία και (2) κεντρικές πλατείες ,

2)πλατείες και χώροι πέριξ αυτών

1) 3

2) 6

ΚΟΥΤΑΛΑΣ

1)Αγίας Τριάδος

2)Ταξιαρχών (6-7 Νοεμβρίου)

1)κεντρική πλατεία και τμήματα οδού περιμετρικά αυτής

2)κεντρικές πλατείες και περιμετρικά αυτών

1) 3

2) 3

ΜΑΨΟΣ

1)Αγίου Νικολάου 5-6 Δεκεμβρίου

2)Τιμίου Σταυρού 14-15 Σεπτεμβρίου,

3)Προφήτη Ηλία 19-20 Ιουλίου

Πλατείες χωριού

1) 3

2) 3

3) 3

ΑΓΙΟΝΟΡΙ

ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Γιορτή των Κτηνοτρόφων (1-2 Σεπτεμβρίου)

Τμήματα Οδών, πλατείες

5

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

8

ΚΛΕΝΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

(7-8 ΜΑΙΟΥ)

Πλατεία και πέριξ

8

ΣΤΕΦΑΝΙ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑ

(13-14 Ιουνίου)

Τμήμα οδού από πλατεία έως ταβέρνα «Μπαλάφα» και η πλατεία Στεφανίου

8

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

(16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ)

Τμήμα οδού από Ι.Ν Αγ. Μαρίνας έως Δημοτικό Σχολείο και από οικία Μαχαίρα έως δημοτικό σχολείο

10

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(25-26 Οκτωβρίου)

Τμήμα οδού από οικία Γ.Μπούμπα έως Ι.Ν Αγ. Δημητρίου

3

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(31-1 Ιανουαρίου)

Πλατεία Αγ. Βασιλείου

3

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (26-27 Ιουλίου)

Τμήμα οδού Αγ.Παντελεήμονα (από την αρχή της και από το τέλος της οδού Δημοκρατίας περιμετρικά)

10

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Τμήμα οδού περιμετρικά από τις σιδηροδρομικές γραμμές έως την εκκλησία.

2

ΑΣΣΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (20-21 Μαΐου)

Τμήματα ομώνυμης οδού

3

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

(6-7 Νοεμβρίου)

Τμήματα οδού 28ης Οκτωβρίου από κοιν. κατάστημα Άσσου έως την οδό Φειδιππίδου

3

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Χώρος Πλατείας Ελευθερίας, περιμετρικά αυτής.

10

ΛΕΧΑΙΟ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (20-21 Μαΐου)

Πλατεία Ηρώων (άλσος-δρόμοι περιμετρικά)

10

ΣΟΦΙΚΟ

1)ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2)ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 Αυγούστου)

Τμήμα οδού κατά μήκος από Ι. Ν Ευαγγελιστρίας έως Ταχυδρομείο Σοφικού

5

10

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

(26-27 Ιουλίου)

Τμήμα οδού από κατάστημα Οικονόμου έως φούρνο Γκιώνη πλησίον πλατείας Πατίκα και έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου.

10

ΚΟΡΦΟΣ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Τμήμα οδού από μανδρότοιχο Πιπίνη έως έναντι Ιερού Ναού.

5

«Οι θέσεις θα έχουν έκταση τέσσερα (4) μέτρα μήκος και ένα (1) μέτρο πλάτος σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και θα απεικονίζονται σε σχετικό σχεδιάγραμμα. Ανά τρεις (3) θέσεις θα υπάρχει διάδρομος ασφαλείας πλάτους 0,50 μέτρων ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων και των εμπόρων.»(Τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/2017)

 • Οι άδειες θα έχουν ισχύ δύο ημερών ήτοι την παραμονή και ανήμερα της εορτής , ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται και η εγκατάσταση και η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Άρθρο 3

(Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής) (Τροποποιείται )

Από :

Οι άδειες συμμετοχής :

 1. Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με προσωρινή τους αναπλήρωση το μέγιστο 2 ωρών.

 2. Χορηγούνται σε:

επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), κάτοχους άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές, όσους κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, κατόχους αδειών επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό 20% (παρ.6 άρθρο 26 ν. 4264/14 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233 του ν. 4281/14),λοιπούς που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσία.

 1. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

 2. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

 3. Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.

Σε

Οι άδειες συμμετοχής :

 1. Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με προσωρινή τους αναπλήρωση το μέγιστο 2 ωρών.

 2. Χορηγούνται σε:

1. α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων

β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων

γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.

2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

3. Κατόχους αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α’

4. Αδειούχους του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.

5.Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών

6. Σε επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

 1. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

 2. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

 3. Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 4

(Προϋποθέσεις συμμετοχής – Συμπλήρωση αιτήσεων) Τροποποιείται

Από

“Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.

 2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της.

 3. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.

 4. Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωμή τρέχοντος έτους.

 5. Δημοτική Ενημερότητα

 6. Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων – ποτών)

 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες) ή εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους (για κατοίκους).

 8. Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014 άρθ. 233 παρ. 2 (εφόσον διατίθεται).

 9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της Αδείας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.

 10. οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση.

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και ο αριθμός των θέσεων, με επιμέρους ανάλυση και σε μέτρα.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Υποβάλλεται μια αίτηση από κάθε εξουσιοδοτημένο άτομο. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών”

Σε:

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Στους πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητά από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.)

στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες) ή εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού συστήματος.

2.Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται :

 • άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση

 • βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. (Λουκουμάδες, ξηροί καρποί κλπ)

 • Δημοτική ενημερότητα (εξαιρούνται οι επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης)

 • για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος

 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση.

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και ο αριθμός των θέσεων, η Ζώνη Από τον αρμόδιο Υπάλληλο θα σημειώνεται η κατηγορία του ενδιαφερόμενου στην κλήρωση (Καντίνα ,Εκκλησιαστικά,Λοιποί,Αδειούχοι Λαϊκών Αγορών, Πλανόδιοι)

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Υποβάλλεται μια αίτηση από κάθε εξουσιοδοτημένο άτομο. Υποβάλλεται μία αίτηση για κάθε πανηγύρι.Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών”

Άρθρο 5 (Διαδικασία χορήγησης αδειών) Τροποποίηση

Από :

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών μεκαταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση θα αναφέρονται οι κατηγορίες δικαιούχων βάσει των κείμενων διατάξεων ως ισχύουν, ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις άνοιγμα νέων κατ/των, είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α), το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής κ.α που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας. Η ανακοίνωση δύναται να είναι μια συνολική για όλες τις εμποροπανηγύρεις ή τμηματικές ανάλογα με τη διεξαγωγή των πανηγυριών.

 2. Οι άδειες θα χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την διεξαγωγή της εμποροπανηγύ-

ρεως

 1. Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα, πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής.

 2. Η ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί εγκαίρως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων την επομένη της ημερομηνίας λήξης κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής. Η μη συμμετοχή στην κλήρωση δεν επισύρει τον αποκλεισμό των δικαιούχων.

 3. Η κλήρωση θα διενεργηθεί από Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

 5. Προηγούνται οι κάτοικοι ή Δημότες του Δήμου Κορινθίων για λόγους κοινωνικής πολιτικής και ακολουθούν οι κάτοικοι άλλων Δήμων.

 1. Ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας, θα δοθεί σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις, ενώ θα γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων.

 2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δημοτών ή κατοίκων οι θέσεις θα διατεθούν στους υπολοίπους ενδιαφερομένους.

 3. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά παρέκκλιση περισσότερες από 4 στους ήδη δικαιούχους.

 4. Δεν θα δοθούν θέσεις έμπροσθεν παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων που έχουν άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

 5. Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της εμποροπανηγύρεως, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερομένης προθεσμίας αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως και οι θέσεις τους διατίθενται σύμφωνα με την σειρά του πίνακα επιλαχόντων.

 6. Τα πρακτικά της κλήρωσης θα διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο με απόφαση του θα χορηγεί τις άδειες, θα αποφασίζει σε τυχόν ενστάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως επίσης θα αποφασίζει και για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας.

 7. Για τις εμποροπανηγύρεις με ανώτατο αριθμό μικροπωλητών κάτω των 20 και εφόσον οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τον ανώτατο αριθμό των θέσεων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας και λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαφορές στη χωροθέτηση ως προς την εμπορικότητα των θέσεων, η τοποθέτησή τους με σειρά προτεραιότητας (αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης).

 8. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι το τμήμα Εμπορίου και με την προϋπόθεση πως η κατάσταση των θέσεων δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο που προβλέπεται από το νόμο (Δημοτική Αστυνομία κ.α).

 9. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης 10εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του πανηγυριού. Για κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχήςΟι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία και θα δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (πρόγραμμα Διαύγεια, καταστήματα Δήμου, ηλεκτρονική ανάρτηση κ.α). Στην ανακοίνωση θα αναφέρονται οι κατηγορίες δικαιούχων βάσει των κείμενων διατάξεων ως ισχύουν, ο συνολικός αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων, όπως γραμμογραφούνται και αριθμούνται οι θέσεις, βάσει των κατ΄ έτος συνθηκών (πολεοδομικές επεμβάσεις άνοιγμα νέων κατ/των, είσοδοι πολυκατοικιών, κ.α), το νούμερο, το μήκος και την αξία της κάθε θέσης, δικαιολογητικά συμμετοχής κ.α που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό . Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας. Η ανακοίνωση δύναται να είναι μια συνολική για όλες τις εμποροπανηγύρεις ή τμηματικές ανάλογα με τη διεξαγωγή των πανηγυριών.

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

3. Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 3,4 του παρόντος Κανονισμού. Η μη συμμετοχή των αιτούντων στην κλήρωση δεν επισύρει τον αποκλεισμό των δικαιούχων.

4. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την 1η ημέρα του κάθε πανηγυριού την 10η ώρα πρωινή και θα αναρτάται ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

 1. Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης που θα αποτελείται :

 • από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των αδειών αναπληρούμενο από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χωροθέτηση των εμποροπανηγύρεων ,

 • τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης αναπληρούμενο από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης

 • και από έναν υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών κατά τις κείμενες διατάξεις

6. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, (Λοιποί)

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις. (Αδειούχοι Λαϊκών Αγορών)

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.(Αδειούχοι Πλανόδιου Εμπορίου)

 1. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

 2. Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων συναφών ειδών του άρθρου 9 δύνανται να αιτηθούν την κατακύρωση σε αυτούς θέσεων έμπροσθεν του καταστήματος τους, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης, αφού καταβάλλουν στον δήμο το ισόποσο του αντιτίμου για την συγκεκριμένη θέση, πριν την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των θέσεων.

Δεν θα δοθούν θέσεις έμπροσθεν παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων που έχουν άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

 1. Θα διατεθούν έως 6 θέσεις για την πώληση εκκλησιαστικών ειδών.

10 . Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο δύο εργάσιμες (2) ημέρες από την επομένη της τελικής κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως. Για τα μικράπανηγύρια οι ημερομηνίες καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων θα ανακοινώνεται έγκαιρα από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

11. Επιστροφή των αναλογούντων τελών, που καταβλήθηκαν, δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που η ανάκληση αδείας γίνεται κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου, πλην της περίπτωσης που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ήταν αδύνατη η συμμετοχή, γεγονός που αποδεικνύεται με νομιμοποιητικά έγγραφα.

 1. Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι το Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου και με την προϋπόθεση πως η κατάσταση των θέσεων δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας.

13. Για οποιαδήποτε ασάφεια προκύψει ως προς τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων ή ως προς την κλήρωση, θα αποσαφηνίζεται με Απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου για την χορήγηση αδειών συμμετοχής στις Εμποροπανηγύρεις

14 .Διαδικασία κληρώσεως :

Η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης δέχεται αιτήσεις έως την 10η εργάσιμη ημέρα πριν από την κλήρωση . Από τις έγκυρες αιτήσεις καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των αδειών συμμετοχής και θέσεων που θα διατεθούν . Έχουν καθοριστεί επίσης οι αριθμοί των θέσεων στο σχέδιο του πανηγυριού που δεν θα διατεθούν μέσω κληρώσεως γιατί έχουν διατεθεί σε οικείους καταστηματάρχες κατά παρέκκλιση εφόσον αυτοί αιτήθηκαν εμπρόθεσμα τον χώρο έμπροσθεν του καταστήματός τους και η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η πώληση συναφών ειδών με τα οριζόμενα του άρθρου 9 της παρούσας κανονιστικής

Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνεται πάντα την 5ή εργάσιμη μέρα πριν από την διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως.

Με την αίτησή του ο αιτών έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Στην συνέχεια το Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών καταρτίζει πέντε καταστάσεις με τις έγκυρες αιτήσεις:

 • Μία κατάσταση για τις 6 συγκεκριμένες θέσεις, για την πώληση εκκλησιαστικών ειδών οι οποίες θα είναι εντός τους σχεδίου του πανηγυριού και πλησιέστερα στον Ιερό Ναό.

 • Μία κατάσταση για τις θέσεις που έχουν σημανθεί σε κάθε σχέδιο πανηγυριού για την διάθεσή τους για καντίνες.

 • Μία κατάσταση με τους αιτούντες της περίπτωσης των Λοιπών .

 • Μία κατάσταση της περίπτωσης των Αδειούχων Λαϊκών Αγορών .

 • Μία κατάσταση της περίπτωσης των Αδειούχων Πλανόδιου Εμπορίου .

Από τις καταστάσεις αυτές εξάγεται :

 1. Ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν σε κάθε κατηγορία.

 2. Αν επιθυμεί ο αιτών να λάβει πλέον της μίας θέσης στην περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετες θέσεις στην κατηγορία που ανήκει.

 • Αν ο αριθμός των αιτήσεων ανά κατηγορία είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων προς διάθεση τότε:

διενεργείται κλήρωση ανά κατηγορία, από αυτήν θα συσταθούν οι καταστάσεις με τους συμμετέχοντες στο πανηγύρι ανά κατηγορία και η θέση που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα είναι μία

 • Αν ο αριθμός των αιτήσεων της κατηγορίας πωλητών Λαϊκών Αγορών ή της κατηγορία Πλανόδιων είναι μικρότερος των θέσεων προς διάθεση τότε:

τότε θα γίνει κλήρωση ξεχωριστή ανά κατηγορία για όσους έχουν αιτηθεί πλέον της μίας θέσης . Ο πρώτος της κλήρωσης θα λάβει όσες θέσεις ζήτησε με την αρχική του αίτηση εφόσον αυτές είναι κενές. Ομοίως ο δεύτερος της κλήρωσης και ούτω καθεξής .Η κλήρωση σταματά όταν οι κενές θέσεις κληρωθούν στους δικαιούχους που στην αίτησή τους ζήτησαν πλέον της μίας θέσης. Αν απομείνουν θέσεις κενές στις κατηγορίες Αδειούχων Λαϊκών Αγορών ή της κατηγορίας Αδειούχων Πλανόδιου Εμπορίου καλύπτονται από έγκυρους αιτούντες της περίπτωσης Λοιπών μέσω της κληρώσεως.

Καταρτίζεται από τον υπάλληλο της Επιτροπής Κληρώσεως κατάσταση συμμετεχόντων με αριθμό θέσεων στην κατηγορία των Αδειούχων Λαϊκών Αγορών και κατάσταση με τους συμμετέχοντες της Κατηγορίας Αδειούχων Πλανόδιου Εμπορίου .

Στην κατάσταση αυτή οι συμμετέχοντες της περίπτωσης των Λοιπών έχουν εξασφαλίσει μία θέση έκαστος και οι Αδειούχοι Λαϊκών Αγορών και οι Αδειούχοι Πλανόδιου Εμπορίου τον αριθμό των θέσεων που μέσω κλήρωσης έλαβαν.

Ο πρώτος από τους συμμετέχοντες που θα κληρωθεί από τους Λοιπούς θα λάβει όσες ζήτησε με την αρχική του αίτηση εφόσον υπάρχουν, ο δεύτερος ομοίως και ούτω καθεξής.

Επομένως η Επιτροπή μετά το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών καταρτίζει μια ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων .

Η τελευταία κλήρωση θα γίνει για την προτεραιότητα των συμμετεχόντων στην επιλογή αριθμού διαθέσιμης θέσης στην Ζώνη επιλογής την οποία και θα λάβει εφόσον είναι παρόν στην διαδικασία της κλήρωσης

Η παρουσία των έγκυρα αιτούντων στην διαδικασία της κλήρωσης δεν είναι υποχρεωτική . Η επιτροπή θεωρεί ως δεδομένα τα ζητηθέντα στις έγκυρες αιτήσεις και καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Το αποτέλεσμα της κληρώσεως αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου και θα κοινοποιείται στην Περιφέρεια και στην Αστυνομική Διεύθυνση και όπου αλλού ο Νόμος ορίζει, δύο εργάσιμες πριν την εμποροπανήγυρη και σε καμία περίπτωση μετά την 11η ώρα πρωινή της ημέρας έναρξης της εμποροπανηγύρεως . Θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17.

Η άδεια συμμετοχής θα χορηγείται ύστερα από την κλήρωση από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης με τον αριθμό θέσης λαμβάνεται από τον δικαιούχο με την επίδειξη ταυτότητας και το Διπλότυπο Είσπραξης του Τέλους. Όσοι δεν προσέλθουν εγκαίρως δεν θα λαμβάνουν άδεια και θέση .

Άρθρο 6

(Καθορισμός Τέλους εμποροπανηγύρεων) Τροποποιείται ως εξής

Από

Το ύψος των τελών εμποροπανηγύρεων καθορίζεται με αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε:

Καθορίζεται το τέλος εμποροπανηγύρεων από το 2018 & εφεξής, ως εξής:

 • Για το πανηγύρι (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) Συνοικισμού Κορίνθου 10,00€/τμ ημερησίως.

 • Για το πανηγύρι (Μετ. Σωτήρος 5,6/08) Κορίνθου, 10,00€/τμ ημερησίως.

 • Για το πανηγύρι της Αρχαίας Κορίνθου (Αγ. Αναργύρων 30/06, 01/07) από 23,40€ σε 10,00€/τμ ημερησίως.

 • Για το πανηγύρι Εξαμιλίων (της Αναλήψεως) από 23,40€ σε 10,00€/τμ ημερησίως.

 • Για το πανηγύρι Ξυλοκέριζας (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) από 23,40€ σε 10,00€/τμ ημερησίως.

 • Για το πανηγύρι Σολομού (Αγ. Κων/νου & Ελένης 20,21/05) από 23,40€ σε 10,00€/τμ ημερησίως.

 • Για τα πανηγύρια Σολυγείας από 2,00€ σε 7,00 €/τμ ημερησίως.

Για τα λοιπά πανηγύρια θα διαμορφωθούν οι τιμές ως εξής:

 1. Για το πανηγύρι της Κορίνθου, στην οδό Κολοκοτρώνη (από Αδειμάντου μέχρι Γ. Παπανδρέου) 32,00€/τμ ημερησίως & στην οδό Αράτου (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη & Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντιστάσεως) 25,00€/τμ ημερησίως.

 2. Για το πανηγύρι των Αθικίων (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 24,25/03) 7,00€/τμ ημερησίως.

 3. Για το πανηγύρι των Αθικίων (Μετ. Σωτήρος 5,6/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 4. Για το πανηγύρι των Αθικίων (Αγ. Τριάδος) 7,00€/τμ ημερησίως.

 5. Για το πανηγύρι των Αθικίων (Αγ. Παντελεήμονος 26,27/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 6. Για το πανηγύρι του Γαλατακίου (Μεταστάσεως της Θεοτόκου 22,23/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 7. Για το πανηγύρι του Γαλατακίου (Αγ. Κων/νου & Ελένης 20,21/05) 7,00€/τμ ημερησίως.

 8. Για το πανηγύρι του Γαλατακίου (Αγ. Φοίβης 2,3/09) 7,00€/τμ ημερησίως.

 9. Για το πανηγύρι του Γαλατακίου (Εισόδια της Θεοτόκου 20,21/11) 7,00€/τμ ημερησίως.

 10. Για το πανηγύρι του Κατακαλίου (Αγ. Παντελεήμονος 26, 27/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 11. Για το πανηγύρι του Αγ. Ιωάννη (Αγ. Ιωάννη 28, 29/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 12. Για το πανηγύρι του Αγ. Ιωάννη (Πρ. Ηλία) 7,00€/τμ ημερησίως.

 13. Για το πανηγύρι του Χιλιομοδίου (Παναγίας της Φανερωμένης 22,23/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 14. Για το πανηγύρι του Κουταλά-Σπαθοβουνίου (Αγ. Δημητρίου 25,26/10) 7,00€/τμ ημερησίως.

 15. Για το πανηγύρι του Κουταλά – Σπαθοβουνίου (Πρ. Ηλία 19,20/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 16. Για το πανηγύρι του Κουταλά- Κουταλά (Αγ. Τριάδος) 7,00€/τμ ημερησίως.

 17. Για το πανηγύρι του Κουταλά-Κουταλά (Ταξιαρχών 06,07/11) 7,00€/τμ ημερησίως.

 18. Για το πανηγύρι του Κουταλά –Μαψού (Αγ. Νικολάου 5,6/12) 7,00€/τμ ημερησίως.

 19. Για το πανηγύρι του Κουταλά –Μαψού (Τιμίου Σταυρού 14,15/09) 7,00€/τμ ημερησίως.

 20. Για το πανηγύρι του Κουταλά –Μαψού (Πρ. Ηλία 19,20/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 21. Για το πανηγύρι του Αγιονορίου (Αγ. Μάμα 1,2/09) 7,00€/τμ ημερησίως.

 22. Για το πανηγύρι του Αγιονορίου (Κοιμήσεως της Θεοτόκου 14,15/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 23. Για το πανηγύρι της Κλένιας (Αγ. Ιωάννη 7,8/05) 7,00€/τμ ημερησίως.

 24. Για το πανηγύρι της Στεφανίου (Αγ. Στέφανου 13,14/06) 7,00€/τμ ημερησίως.

 25. Για το πανηγύρι Αγ. Βασιλείου (Αγ. Μαρίνας 16,17/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 26. Για το πανηγύρι Αγ. Βασιλείου (Αγ. Δημητρίου 25,26/10) 7,00€/τμ ημερησίως.

 27. Για το πανηγύρι Αγ. Βασιλείου (Αγ. Βασιλείου 31/12, 01/01) 7,00€/τμ ημερησίως.

 28. Για το πανηγύρι Κ. Άσσου (Αγ. Παντελεήμονος 26,27/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 29. Για το πανηγύρι Κ. Άσσου (Κοιμήσεως της Θεοτόκου 14,15/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 30. Για το πανηγύρι Άσσου (Απ.Πέτρου & Παύλου 20,21/05) 7,00€/τμ ημερησίως.

 31. Για το πανηγύρι Άσσου (Ταξιαρχών 6,7/11) 7,00€/τμ ημερησίως.

 32. Για το πανηγύρι Περιγιαλίου (Μετ. Σωτήρος 5,6/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 33. Για το πανηγύρι Λεχαίου (Αγ. Κων/νου & Ελένης 20,21/05) 7,00€/τμ ημερησίως.

 34. Για το πανηγύρι Σοφικού (Αγ. Πνεύματος) 7,00€/τμ ημερησίως.

 35. Για το πανηγύρι Σοφικού (Κοιμήσεως της Θεοτόκου 14,15/08) 7,00€/τμ ημερησίως.

 36. Για το πανηγύρι Αγγελοκάστρου (Αγ. Παντελεήμονος 26,27/07) 7,00€/τμ ημερησίως.

 37. Για το πανηγύρι Κόρφου (Ζ. Πηγής) 7,00€/τμ ημερησίως.

 38. Παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις (γιορτή πατάτας Κουταλά & γιορτή γκιόσας Αγ. Ιωάννη) 7,00€/τμ ημερησίως.

Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής των τελών, αυτά θα καταβάλλονται αποκλειστικά είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό, είτε στο ταμείο του δήμου. Ως προς την έγκριση λειτουργίας υπαίθριων αγορών ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017.

Το παρόν άρθρο θα τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7 (Χωροθέτηση θέσεων)

1.Στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους θα γραμμογραφούνται και θα αριθμούνται οι θέσεις από συνεργείο του Δήμου.

2.Το σχεδιάγραμμα με τις θέσεις θα τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Άρθρο 8 (Ειδικές διατάξεις)

Τροποποιείται η περίπτωση 3

 1. Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «Δημοτική Ενημερότητα» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων για τον δικαιούχο της.

 2. Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής.

Αρχή τροποποίησης:

Από

“Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι 4 συνεχόμενες θέσεις με μέγιστο μήκος κατάληψης 8 μέτρα.”

Σε:

 1. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι 2 συνεχόμενες θέσεις με μέγιστο μήκος κατάληψης 8 μέτρα.

 1. Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους για συγκεκριμένο χώρο και θέση

 2. Ο δικαιούχος δύναται να αναπληρώνεται προσωρινά (το μέγιστο 2 ώρες), μόνον από τον/την σύζυγο και τα τέκνα του.

 3. Στο σχεδιάγραμμα θα καθορίζονται οι θέσεις ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πωλητών και των επισκεπτών, οι οποίες δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως των αιτήσεων.

 4. Άρθρο 9

(Ενδεικτικά είδη Πώλησης – Απαγορεύσεις)

Τα εμπορεύματα τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στους χώρους των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων θα είναι τα εμπορεύματα που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις (τεχνητά, αποξηραμένα άνθη, φυτά, ασημικά, φο-μπιζού, βιβλία, υαλικά εκκλησιαστικά είδη, εσώρουχα, ενδύματα, παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, παιχνίδια, ξηροί καρποί, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, εργαλεία, μουσικά όργανα και cd,είδη προικός, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια κ.α).

Απαγορεύεται η πώληση ειδών που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανηγύρεως και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. Απαγορεύονται επίσης οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με το τζόγο.

Άρθρο 10 (καντίνες)

Θα δοθούν 3 άδειες για καντίνες για το πανηγύρι της Αρχαίας Κορίνθου (Αγίων Αναργύρων), 3 θέσεις για το πανηγύρι των Αθικίων (μεταμόρφωση του Σωτήρος), 3 θέσεις για το πανηγύρι Κορίνθου (Απ. Παύλου), 2 θέσεις για το πανηγύρι Χιλιομοδίου (Παναγία της Φανερωμένης). Οι θέσεις θα αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα σημεία σε σχεδιαγράμματα που θα συνοδεύουν την ανακοίνωση.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Κορινθίων καθώς επίσης έχει εφαρμογή και για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το χρόνο και λόγω ιδιαίτερων παραγωγικών συνθηκών όπως είναι η γιορτή της πατάτας στην τοπική κοινότητα Κουταλά με ανώτατο αριθμό μικροπωλητών 15 καθώς και η γιορτή της γκιόσας στην Τ.Κ Αγίου Ιωάννη με ανώτατο αριθμό μικροπωλητών 6.

Άρθρο 12 (Κανόνες Καθαριότητας)

 1. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριμμάτων θα μένουν στη κάθε θέση, και θα τους συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας.

2. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων.

Άρθρο 13 (καταργείται η περίπτωση 7)

 1. Η συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Κορινθίων συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

 2. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.

 3. Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις θα διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα (Ελληνική Αστυνομία ή Δημοτική Αστυνομία ή επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό). Σε περίπτωση που δεν απομακρυνθούν θα επιβάλλεται πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου. Επίσης πριν τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων θα ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία για τον έλεγχο και την ομαλή διεξαγωγή αυτών (ρύθμιση κυκλοφορίας ,κ.α)

 4. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για τη συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν.

 5. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μη δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π).

 6. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκών κοινόχρηστων χώρων για την καλύτερη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων απαιτηθούν χώροι δημοτικοί (γήπεδα, προαύλιοι χώροι σχολείων, κ.α) , θα ακολουθείται η διαδικασία περί παραχώρησης των χώρων αυτών ως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Καταργείται :

H επιτροπή κλήρωσης επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις ορίζεται με απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι τριμελής ήτοι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος εμπορίου και υπηρεσιών.

Συννημένα :

 • ΑΔΣ182/2015/15-06-2015 (786ΘΩΛ7-91Ρ) αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017

 • την με αρ. Πρωτ.11726/29-03-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Σχέδια Τεχνικής Υπηρεσίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων με αρίθμηση θέσεων

 • την με αρ. Πρωτ 8452/08-03-2018 θετική γνωμοδότηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας

 • Οι Αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/41/2018.

Leave a Comment