Απόφαση αριθμ. 7/46/2018

Απόφαση αριθμ. 7/46/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 46η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με αναπηρία σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25521/31-07-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

  1. Θέμα: Εισήγηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με αναπηρία σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου

  2. Σχετικό : Η υπ’ αριθ. 23369//16-7-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω αίτησης της κας. Ρωξάνης Σπηλιοπούλου κατοίκου Κορίνθου, λαμβάνοντας υπόψη :

A. τον ΚΟΚ : Ν2696/23-3-99 (ΦΕΚ-57 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( Νόµος 3542/2007) και ειδικότερα, το Άρθρο 34 ‘Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας’ παρ 3. : «H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και: υποπαρ. ια) Στις εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoμων ως και πάνω σ’ αυτoύς». άρθρο 2 ‘Ορισμοί’ παρ.1 : «Πεζόδρoμoς : Oδός η oπoία xρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo – έξoδo oχημάτων πρoς και από ιδιωτικoύς xώρoυς στάθμευσης, παρoδίων ιδιοκτησιών ως και οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης»

Β. την υπ΄ αριθµ. 52907/2009 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»άρθρο  3 «Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών-ελέυθερο ύψος» : «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της».

Γ. την ισχύουσα κανονιστική απόφαση με αριθ. 407/14-12- 2009 περί ‘Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου’ του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων«Απαγορεύεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και μοτοποδηλάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με εξαίρεση τους κατοίκους της ως άνω περιοχής των πεζοδρόμων οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης του οχήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΔΤΥ του Δ. Κορινθίων έγγραφο το οποίο θα κοινοποιείται στην Δ. Αστυνομία όπου θα εκδίδει και άδεια για την διέλευση συγκεκριμένου τμήματος του πεζοδρόμου, από την είσοδο ως την θέση στάθμευσης.

Τα εμπορικά οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τον εφοδιασμό των καταστημάτων του πεζοδρομημένου κέντρου θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τροφοδοσία και εφοδιασμό από τις 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί και 15:00 ως 17:00 το μεσημέρι καθημερινά και 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί το Σάββατο, αργίες και εορτές.

Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες οικοδομικές ή μετακομίσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του να ζητά την χρήση του πεζόδρομου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έκταση και οι Τ.Υ. του Δήμου θα χορηγούν την αντίστοιχη άδεια. Για τις οικοδομικές εργασίες θα υπάρχει καταβολή εγγυητικής επιστολής 30€/τ.μ.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία ειδικών οχημάτων (χωρίς μηχανή) μεταφοράς προϊόντων ή ατόμων με άδεια της ΔΤΥ.»

Δ. τα προσκομιζόμενα με την υπ’ όψη αίτηση δικαιολογητικά πάθησης του μεταφερόμενου ατόμου (ιατρικό πιστοποιητικό, κλπ)

η υπηρεσία μας εισηγείται:

θετικά, για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας διέλευσης και προσωρινής στάσης οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 3684 για την μεταφορά ατόμου με αναπηρία στο τόπο κατοικίας του επί της οδού Πυλαρινού 72 εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου .

Συνημμένα: αρ. πρωτ. 23369//16-7-2018 αίτηση με τα συνημμένα

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας διέλευσης και προσωρινής στάσης οχήματος για την μεταφορά ατόμου με αναπηρία στο τόπο κατοικίας του, επί της οδού Πυλαρινού 72 εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου .

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας διέλευσης και προσωρινής στάσης οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 3684 για την μεταφορά ατόμου με αναπηρία στο τόπο κατοικίας του επί της οδού Πυλαρινού 72 εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου,σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/46/2018.