Απόφαση αριθμ. 7/47/2018

Απόφαση αριθμ. 7/47/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 47η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου (“Λ.ΙΩΝΙΑΣ”) με αρ. 96 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 28971/29-08-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου (‘Λ.ΙΩΝΙΑΣ’) με αρ. 96 στην Κόρινθο»

Με τις αρ. πρωτ. 23005 &23767/2018 σχετικές του θέματος αιτήσεις, ο κος. Ευάγγελος Σπ. Παλιογιάννης αιτείται τη χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσης οχήματος για ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου (‘Λ.ΙΩΝΙΑΣ’) με αρ. 96 στoν Συνοικισμό Κορίνθου.

Η υπηρεσία μας, μετά την εξέταση των προσκομιζόμενων στοιχείων ήτοι, πιστοποιητικό του ΙΚΑ (αρ. 09905/2014/10053/11-9-2014 απόφαση ΚΕΠΑ), άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας: ΖΚΝ -6275 και λοιπά δικαιολογητικά και κατόπιν αυτοψίας στην άνω θέση, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η αιτούμενη αποκλειστική θέση στάθμευσης δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, εισηγείται τη χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου (‘Λ.ΙΩΝΙΑΣ’) με αρ. 96 στoν Συνοικισμό Κορίνθου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΖΚΝ -6275 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβής θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του ενδιαφερομένου

  • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πεντέμισι μέτρα (5,50) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του ενδιαφερομένου

  • η παρούσα άδεια θα ισχύει μέχρι την 20-09-2019 με δυνατότητα παράτασης μετά από υποβολή νέας αίτησης και έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, παύει δε να ισχύει, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται

  • η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, για την χορήγηση της αιτούμενης αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου (“Λ.ΙΩΝΙΑΣ”) με αρ. 96 στην Κόρινθο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την χορήγηση της αιτούμενης της αιτούμενης αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου (“Λ.ΙΩΝΙΑΣ”) με αρ. 96 στην Κόρινθο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΖΚΝ -6275 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του ενδιαφερομένου,

  2. στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πεντέμισι μέτρα (5,50) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του ενδιαφερομένου,

  3. η παρούσα άδεια να ισχύει μέχρι την 20-09-2019 με δυνατότητα παράτασης μετά από υποβολή νέας αίτησης και έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, παύει δε να ισχύει, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται,

  4. η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/47/2018. 

Leave a Comment